Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

SA1: Undervisning i politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Fag: Samfundsfag

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet giver den studerende kompetence i at undervise i politik, magt og demokrati; lokalt, nationalt, regionalt og globalt.

Formålet er, at den studerende kan forestå en undervisning, der fremmer elevernes demokratiske og politiske dannelse.

Med udgangspunkt i de samfundsvidenskabelige discipliner og fagdidaktisk teori og praksis arbejdes der med, hvordan man begrundet planlægger, gennemfører, udvikler og evaluerer undervisning i og med demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse.

 

Der arbejdes med, hvordan man samfundsvidenskabeligt kan analysere relevante problemstillinger indenfor området politik, magt og demokrati.

 • Demokratiske grundspørgsmål – hvad er demokrati? belyst samfundsfilosofisk og politologisk
 • Analyser af det danske politiske system og dets funktion i forhold til forskellige idealer om demokratiet
 • Analyser og diskussion af demokratiet på europæisk plan
 • Globale problemstillinger i forhold til demokratiet.

 

Samtidig arbejdes der med hvordan eleverne i skolen kan forholde sig til og selv analysere samfundsmæssige problemstillinger inden for området.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til samfundsfag med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på empirisk forskning indenfor elevers samfundsfaglige kompetencer. Forskning og undersøgelser omkring samfundsfagsundervisning samt politisk og demokratisk dannelse i dansk og international kontekst.

 • fagdidaktisk og pædagogisk teori om undervisningsplanlægning og læring.
 • politologisk forskning og teori, herunder fx valgundersøgelser.
 • politisk filosofi, fx demokratiteori.
 • politisk sociologi, fx teorier og undersøgelser af vælgeradfærd.
 • samfundsvidenskabelig videnskabsteori.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Politik, demokrati og  deltagelse

Kompetenceområde 2: Sociale og kulturelle forhold samt globalisering

Kompetenceområde 4: Samfundsfaglig arbejdsmetode og samfundsfagdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i politiske problemstillinger og demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8. -10. klasse
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sociale og kulturelle forhold samt globalisering i samfundsfag i folkeskolens 8. -10. klasse
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i samfundsfag med anvendelse af forskellige arbejdsformer og i brug af statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger i folkeskolens 8. –10. klasse.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

inddrage elevers demokratiske handle- og deltagelsesmuligheder i samfundsfagsundervisning

demokrati, demokratiopfattelser og demokratiske processer

motivere elever til deltagelse i det danske folkestyre gennem samfundsfagsundervisning

politiske systemer, magtformer, ideologier, interesser, ressourcer og indflydelse

analysere den aktuelle parlamentariske situation med anvendelse af relevante teorier og empiriske undersøgelser,

den aktuelle parlamentariske situation, politiske partiers adfærd og vælgeradfærd,

inddrage elektronisk kommunikation, herunder it, til styrkelse af elevernes demokratiske deltagelses- og beslutningsmuligheder,

forskellige former for demokratisk deltagelse, herunder gennem brug af it,

udvikle elevernes grundlag for at kunne reflektere over dansk deltagelse i EU-samarbejdet i et demokratisk perspektiv

Danmarks medlemskab af EU og det danske politiske systems relation til EU, EU’s institutioner, beslutningsprocedurer og integration

analysere udvalgte aktuelle politiske problemstillinger på europæisk plan og diskutere hvordan disse kan indgå i samfundsfagsundervisningen i folkeskolen,

aktuelle europæiske politiske problemstillinger i EU,

styrke elevernes færdigheder i at reflektere over Danmarks deltagelse i regionalt, europæisk og globalt samarbejde

Danmarks deltagelse i regionalt, europæisk og globalt samarbejde, herunder begreberne suverænitet og interdependens og

styrke elevers færdigheder i at analysere forskellige former for magt og ressourcers indflydelse på samfundsmæssig deltagelse og politiske beslutningsprocesser lokalt og globalt,

sammenhænge mellem forskellige aktørers magt, ressourcer og handlemuligheder på lokalt og globalt plan,

inddrage elevernes hverdagsliv i forståelsen af sammenhænge mellem kulturbegreber, normer, værdier, levevis og deltagelsesformer,

sociologiske og kulturelle sammenhænge mellem normer, værdier, levevis og deltagelsesformer,

planlægge, lede, gennemføre og evaluere projektorganiseret og tværfaglig undervisning med inddragelse af den enkelte elevs forskellige læringsforudsætninger og

problemformulering, projektarbejde og problemformulering, som undervisningsform, og inddragelse af det omgivende samfund i undervisningen, tværfaglighed og

planlægge og gennemføre undervisning med afsæt i det juridiske grundlag for samfundsfaget og

folkeskolens lovgrundlag og bestemmelser for samfundsfag og

foretage fagligt begrundede materialevalg, herunder af digitale læremidler.

anvendelse og analyse af forskellige former for kilder og læremidler til samfundsfagsundervisningen.

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

 

Modulets relation til praksis

Den studerende gennemfører i et team af medstuderende en empirisk baseret undersøgelse af hvordan politiske aktører kan bidrage til elevernes samfundsfaglige kundskaber og demokratiske kompetencer gennem en vurdering af de skolemidler og læringsmuligheder der er tilgængelige i fx politiske partier, folketinget, EU, interesseorganisationer.

 

Deltagelseskrav

 • At den studerende har holdt et oplæg for holdet af 30 minutters varighed i samarbejde med andre studerende. Der gives respons i forbindelse med fremlæggelsen.
 • At den studerende har udarbejdet 2 oplæg i samarbejde med sit team. Hvert team skal tilsammen holde 2 oplæg i form af:
  • En gang ugens aktuelle
  • En gang undervisning i et fagligt materiale for holdet eller et fagdidaktisk oplæg om undervisningstilrettelæggelse, ud af huset aktiviteter, undervisningsmaterialer, herunder digitale lærermidler, spil mv.
 • At den studerende sammen med sit team (de studerende kan indenfor teamet organisere sig i mindre opgavegrupper) har udarbejdet og afleveret:
  • Et begrundet undervisningsforløb 8-12 lektioner. Med begrundet valg af 2 for forløbet centrale faglige begreber (8 sider). Opgaven skal bestås. Der gives skriftlig respons.
  • En praksistilknytningsopgave: Den studerende gennemfører i et team af medstuderende en undersøgelse af hvordan politiske aktører kan bidrage til elevernes samfundsfaglige kundskaber og demokratiske kompetencer gennem en vurdering af de skolemidler og læringsmuligheder, der er tilgængelige i fx politiske partier, folketinget, EU, interesseorganisationer. Der udvælges et materiale, som vurderes at kunne anvendes i undervisningen.  (6 sider). Opgaven skal godkendes.

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V