Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

NT2: Natur/teknologi i indskolingen

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Fag: Natur/teknologi

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er dansk, men tekster på engelsk og nabosprog vil forekomme.

 

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul fokuseres på at planlægge og udvikle natur/teknologiundervisning med udgangspunkt i de yngste elevers interesser for de naturfaglige og teknologiske fænomener, eleverne møder i deres hverdag. Gennem hele modulet lægges der særlig vægt på de fagdidaktiske problemstillinger, der vedrører natur/teknologiundervisning i 1.- 3. klasse og udvalgte faglige områder. Herunder:

 • Overgangen fra daginstitution til skole og indføring i skolens naturfaglige fagrække
 • Fastholdelse og konsolidering af børnenes interesse for naturfaglige emner
 • Børnenes oplevelser og fortolkninger af naturfaglige fænomener og sammenhænge i deres hverdag og nære omverden. Der arbejdes med, hvordan man gradvis udvikler et naturfagligt begrebsapparat og lærer at identificere og reflektere over naturfaglige problemstillinger
 • Undersøgelsesmetoder som direkte oplevelse, sansning, iagttagelse, beskrivelse, undersøgelse, stille spørgsmål og afprøvning med argumentation
 • Teknologi og ressourcer, udvalgte dyr og planter og deres livsbetingelser, lokal bebyggelse og infrastruktur, naturfaglige fænomener, som børn typisk møder i hverdagen f.eks. årstider
 • Sundhedsmæssige aspekter i forhold til miljø, livsstil og livskvalitet
 • De fire delkompetencers betydning for undervisningens tilrettelæggelse og elevernes læring
 • Læringsteori om børns kognitive udvikling set i forhold til naturfagenes abstrakte repræsentationsformer
 • Innovation og brug af digitale læremidler og undersøgelsesmetoder indgår som centrale dele af studieprocessen og i forhold til praksis i skolen.

 

Evt. Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til natur/teknologi med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder der omhandler tematikker inden for naturfagsundervisning for skolens yngste elever. Indholdsområder vil bl.a. være:

Naturfagenes betydning i grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster.

I studieforløbet indgår det teoretiske vidensgrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring og almendannelse i natur/teknologi.

Kompetenceområde 2: Natur/teknologi-undervisning i et kompetenceperspektiv.

Kompetenceområde 3: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (1): mennesket, sundhed og levevilkår, teknologifrembringelse og -anvendelse og menneskets interageren med naturgrundlaget.

Kompetenceområde 4: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (2): Universets, Jordens og livets opståen, udvikling og beskrivelse.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i natur/teknologi
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologi-undervisning med henblik på at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen og anvendelse af teknologi.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere samt udvikle undervisning i natur/teknologi, der styrker elevernes evne til at forstå og forholde sig til de naturgivne og teknologiske udviklingsprocesser fra universets tilblivelse og til nutiden både på mikroplanet og på makroplanet.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle læringsmålstyret undervisning i natur/teknologi på et naturfagsdidaktisk grundlag,

naturfagsdidaktik og naturfagsdidaktisk forskning

anvende forskellige undervisningsressourcer og vælge fysiske rammer i forhold til undervisningens naturfaglige mål og indhold under hensyntagen til såvel den enkelte elevs som grupper af elevers læreprocesser,

undervisningsressourcer i naturfag såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it,

evaluere den enkelte elevs som grupper af elevers udbytte af undervisningen i natur/teknologi såvel formativt som summativt i relation til fagets læringsmål, 

evaluering i naturfagsundervisning,

gennemføre natur/teknologiundervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende fagsprog til at kommunikere om naturfaglige emner og problemstillinger,

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i naturfagene,

 

gennemføre undervisning der udvikler og fastholder elevernes motivation og interesse for naturfag og

forhold der har betydning for fastholdelse og udvikling af elevernes interesse og motivation for naturfag og

inddrage eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i samfundet i natur/teknologiundervisningen.

 

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden om inddragelse af omverden i undervisningen.

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle af læringsmålstyret undervisning, der udvikler elevernes undersøgelseskompetence,

didaktisk teori om undersøgende arbejde i naturfagsundervisningen,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udviklekompetenceudviklende natur/teknologi-undervisning, der er afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige progression,

naturfaglige kompetencer, herunder undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings-, og kommunikationskompetence, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologiundervisning, der udvikler elevernes evne til at designe, anvende og vurdere modeller til forståelse af naturfaglige fænomener og sammenhænge,

anvendelse af modeller i faget og i naturvidenskaben, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning der udvikler elevernes kommunikative og perspektiverende kompetence i forhold til problemstillinger hvor naturfaglig viden kan bidrage til vurdering og stillingtagen,

interessemodsætningers betydning for diskussion og vurdering af problemstillinger, hvor naturfaglig viden kan bidrage til vurdering og stillingtagen,

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisning og

nyere forskning inden for naturvidenskab og

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologiundervisning i samarbejde med skolens øvrige fag og obligatoriske emner.

naturvidenskabernes bidrag i tværfagligt samarbejde med andre vidensområder.

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning hvor eleverne får indblik i og anvender processer til design og produktion af produkter,

teknologiudvikling, innovation og designprocesser,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologiundervisning, hvor der lægges vægt på naturvidenskabens og teknologiens almendannende potentialer og

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse gennem perspektivering af fagets elementer og forståelse af omverdenen og

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om naturfaglige fænomener, som elever møder i hverdagen,

naturfaglige og teknologiske hverdagsfænomener,

inddrage den lokale natur i undervisningen,

levende organismer, landskaber og levesteder,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om stoffer og materialer, som elever typisk møder i hverdagen, og

grundstoffer og materialers egenskaber og anvendelse, stofkredsløb og energiomsætning og

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning  i menneskets fysiologi og anatomi med sundhedsmæssig handlekompetence som perspektiv,

menneskets fysiologi, anatomi, sundhedsundervisning

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

 

Modulets relation til praksis

I dette modul indgår praksis i en del af portefolioprodukterne.

 

Deltagelseskrav

Titel

Eksempel på eksamenssynopsis

Type/Form

Skriftlig opgave. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende. De studerende udarbejder med udgangspunkt i en konkret problemstilling et eksempel på en eksamenssynopsis.

 

Omfang

Maks. 5 normalsider

Bedømmelse

Synopsen vurderes godkendt så frem den er afleveret

Respons

Skriftlig respons

 

Titel

Portefolio

Type/Form

Portefolio med otte produkter, der defineres næremere af underviseren. Potefolien er individuel.

Omfang

 

Bedømmelse

Synopsen vurderes godkendt så frem den er afleveret.

Respons

Der gives mundtlig respons i forbindelse med modulevalueringen.

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V