Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MAi4: Elever med særlige behov og matematiske redskaber

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Fag: Matematik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med matematik som redskab på 1.- 6. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

 

I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige elevgrupper, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning. Dette gælder elever, der er i vanskeligheder ved læring af matematik, såvel som elever med særlige forudsætninger og tosprogede elever.

 

I praksisperspektivet indgår perspektiver på hvilke kompetencer og viden, som er væsentlige for at kunne udvikle sig professionelt som matematiklærer på 1. - 6. klassetrin. Derudover  indgår vurdering af læremidler til aldersgruppen.

 

Det matematikfaglige perspektiv omfatter både brug af matematik som redskab, og alsidige matematiske arbejds- og tænkemåder med særlig fokus på hjælpemidler og repræsentationer.

Desuden indgår perspektiver på, hvilke kompetencer og viden, som er væsentlige for at kunne udvikle sig professionelt som matematiklærer på 1.-6. klassetrin. 

 

IT indgår som en integreret del af arbejdet på modulet. Der arbejdes med en it assisteret tilgang til arbejdet med funktioner og udvalgte emner indenfor diskret matematik i matematikundervisningen i grundskolen, og den betydning, dette har for faget. I modulets fokus på hjælpemidler inddrages både digitale hjælpemidler, værktøjer og muligheder i forhold til elevers udvikling af hjælpemiddelkompetencen.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til matematik 1.-6. klassetrin med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget omfatter national og International forskning samt teoridannelse angående:

 • forskellige typer af elevgrupper, der kræver særligt tilrettelagt undervisning og forskellige tiltag til at støtte disse elever bedst muligt, bl.a. gennem faglig læsning og forskellige hjælpemidler
 • udvikling af matematikundervisnings praksis på 1. - 6. klassetrin, herunder vurdering af læremidler.
 • variabelbegrebet som analyseredskab til beskrivelse af faglige sammenhænge
 • udvikling af hjælpemidler og deres brug til behandling og repræsentation af matematiske forhold

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Matematiske emner

Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer

Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik

Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

 • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget matematik og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner
 • stimulere elevernes udvikling af  matematiske kompetencer, der er kendetegnet vedat kunne spørge  i, om og med matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 1.-6. klassetrin.
 • beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori
 • begrundet, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle  matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

anvende, udvikle og vurdere relevante læremidler til matematik

læremidler til aldersgruppen 1. - 6. klassetrin, herunder digitale læremidler, konkrete materialer og værktøjer, supplerende materialer og lærebøger

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at reflektere over egen undervisning, at identificere udviklingsbehov, holde sig ajour med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde samt følge nye tendenser, nye materialer og ny litteratur

kompetenceudvikling som matematiklærer, ajourføring med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, nye materialer og ny litteratur

tage stilling til særlige tiltag, mulig forebyggelse af vanskeligheder samt mulighederne for en inkluderende undervisningafpasset ud fra fx differentiering i mål, tid, hjælp, emne, undervisningsform eller læremidler

elevgrupper, som kan have vanskeligheder eller har særligt talent i matematik samt deres mulige kendetegn

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med fokus på elevers sproglige udvikling i matematik i 1.-6. klasse

elevers sproglige udvikling, herunderhverdagssprog, fagsprog og tosprogede elevers sprog- og læseudvikling på andetsproget

benytte variable og enkle funktioner samt diskret matematik som middel til problemløsning og modellering i undervisningen med anvendelse af digitale værktøjer

variabelbegrebet, enkle funktioner, udvalgte emner indenfor diskret matematik, fx talteori og kombinatorik og anvendelse af digitale værktøjer til visualisering, beregning og analyse

anvende matematik som beskrivelses- og analyseredskab i tværfaglige temaer/problemstillinger

matematiks muligheder og begrænsninger som beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige sammenhænge af relevans for 1. -6. klassetrin

anvende matematiske repræsentationsformer ved at forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige repræsentationsformer, herunder forstå deres indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder

matematiske repræsentationer

vurdere muligheder og begrænsninger i anvendelsen af et bredt udvalg af hjælpemidler, herunder anvendelsen af digitale værktøjer

matematiske hjælpemidler

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

 

Modulets relation til praksis

I forbindelse med modulets indhold udvikler og /eller afprøver de studerende læremidler.

 

Deltagelseskrav

 • En obligatorisk  opgave  der har fokus på faglige og fagdidaktiske emner. Opgaven stilles og afleveringsfrist fastsættes af underviseren. Den kan udarbejdes i grupper eller individuelt. Den bedømmes bestået/ikke-bestået af underviseren.

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrundd af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V