Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

KR2: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet kristendom

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Med dette modul arbejdes med kristendommens oprindelse, udvalgte perioder i kristendommens historie samt kristendommens nutidige situation og betydning for både individ og samfund i Danmark og globalt. Kristendom vil i modulet blive behandlet som en mangfoldig størrelse.

I modulet fokuseres på tolkninger af bibelske fortællinger, kristne grundbegreber, ritualer og andre udtryk samt deres faglig-pædagogiske udfordringer.

Den studerende skal både tilegne sig viden om kristendom som religion blandt andre religioner og om kristendom som en religion på sine egne præmisser med et eget tydningsunivers, der fungerer som en dynamisk størrelse, og som sådan er under indflydelse af og øver indflydelse på kultur, samfund og dannelsesidealer i Danmark og internationalt. Modulet beskæftiger sig også med refleksion over denne viden, når den omsættes til konkret undervisning i skolen.

Arbejdet med modulet giver kompetence til at undervise i skolefaget kristendomskundskab, og derfor indgår fagdidaktisk viden og færdigheder som en dimension i arbejdet med modulets samlede indhold. De studerende vil i arbejdet kunne inddrage konkret undervisningsmateriale til faget i skolen, selv formulere tekster til elever og inddrage elevproducerede tekster og andre udtryk.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til kristendomskundskab/religion med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget udgøres af relevant forskningsbaseret viden fra religionsvidenskab og teologi om de faglige emner modulet indeholder.

Vidensgrundlaget udgøres også af viden og faglig-pædagogiske teorier om faget kristendomskundskab i folkeskolen, dets historie, mål, indhold og dets bidrag til skolens samlede opgave.

Vidensgrundlaget er funderet i teorier og viden om børn og unges læringsforudsætninger, om læringsprocesser vedrørende religion, samt i viden og teorier om undervisningsformer, evalueringsformer og aktuelle undervisningsmaterialer til skolebrug.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Religionsdidaktik

Kompetenceområde 2: Undervisning i emnet kristendom

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle religionsundervisning.
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i emnet kristendom

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

redegøre for eksempler på centrale begivenheder og personer for kristendom i Danmark, historisk og nutidigt,

kristendom i Danmark, historisk og nutidigt,

formulere opfattelser af kristendom og dens betydning som religion i Danmark,

kristendom som nutidig religion i Danmark,

beskrive centrale træk ved kristendommens oprindelse, og dens tekster, hovedbegivenheder og forskellige udgaver af religionen, herunder ortodoks, katolsk og protestantisk kristendom samt udvalgte sekter og frikirker,

kristendom som verdensreligion i historie og nutid,

analysere forståelser af kristne grundbegreber samt brug og betydning af myter, forestillinger, ritualer, tekster og visuel kultur, herunder billeder, påklædning, arkitektur, salmer og musik,

kristne myter, forestillinger, ritualer, tekster og visuel kultur,

give eksempler på hvordan bibelske fortællinger kan bruges til tydning af grundlæggende tilværelsesspørgsmål,

Bibelen og livstydning,

give eksempler på brugen af bibelske fortællinger kulturelt i sprog, kunst og samfund,

Bibelen og kultur,

beskrive eksempler på kristnes forskellige udfordringer i nutiden og

kristendom i mødet med andre religioner og

verdensopfattelser og

formulere eksempler på kristnes brug af det virtuelle rum til kommunikation og mission.

kristendommen i det virtuelle rum.

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger med hensyn til religion og livsanskuelse,

elevers forskellige forudsætninger for at arbejde med

religiøse og filosofiske spørgsmål,

planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning i faget og i tværfaglige forløb,

fælles mål, religionsdidaktik og tværfaglig undervisning,

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der udfordrer eleverne til handlekraft, foretagsomhed og fantasi,

entreprenørskab, kreativitet og innovation,

anvende en variation af undervisningsmetoder, læremidler samt praktisk-musiske arbejdsformer og it,

undervisningsmetoder, læremidler, praktisk-musiske

erkendemåder og digitale medier,

planægge, gennemføre og evaluere undervisning, der udvikler elevens kompetencer i forhold til fagsprog og faglig læsning.

elever og elevgruppers fagsprog og læsning af fagtekster

og tosprogede elevers begrebsudvikling på andetsproget,

beslutte, hvilke faglige teorier og metoder der er relevante for tilrettelæggelse af en konkret undervisningssituation,

faglige teorier og metoder, hvormed religion kan beskrives

og analyseres, og teorier om, hvad religion kan være,

analysere aktuelle bestemmelser af religions- og livsanskuelsesundervisning i folkeskolen,

skolefaget kristendomskundskabs bestemmelsesgrundlag

og dets indhold i historisk og aktuelt perspektiv,

udvikle faget i konkrete handlingsforslag og

udviklingstendenser i faget såvel fagligt som pædagogisk

og

begrundet gennemføre læringsmålstyret undervisning i faget.

religionsdidaktik og religionsdidaktisk forskning.

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

 

Modulets relation til praksis

Modulets indhold har to praksis-tilknytningspunkter. Ét i samfundet og ét i skolen.

I arbejdet med modulet inddrages relevante og aktuelle eksempler på kristendommens synlighed og betydning i såvel Danmark som globalt. Der inddrages eksempler på kristendommens synlighed og betydning i forhold til etiske, politiske, miljømæssige, eksistentielle m.v. spørgsmål. I arbejdet med modulets indhold kan også indgå besøg og samtaler med repræsentanter fra kristendommen og kristent prægede religiøse strømninger.

De studerende inddrager eksempler fra deres praktikskoler hvor de har arbejdet med faget eller med emner og problemstillinger der er relevante for faget. I det omfang det er muligt, kan de studerende medvirke i undervisning i faget i skolen, og her indsamle eksempler på praksis til brug i uddannelsens undervisning.  Endvidere inddrages relevante undervisningsmaterialer og eventuelle undervisningsforløbsbeskrivelser.

På sigt arbejdes på en tæt tilknytning mellem nogle folkeskoler og undervisningsfaget med henblik på besøg, temadage og andet om fx årsplaner, progression, inklusion, prøve m.v.  samt med henblik på udvikling af samarbejde hvor de studerende kan afprøve ideer, interviewe elever m.v.

 

Deltagelseskrav

De studerende skal senest på en af modulets lærer fastsat dato aflevere et skriftligt produkt svarende til maksimalt 8 normalsider. Produktet skal undersøge en faglig problemstilling i relation til modulets indhold, undersøgelsen skal godtgøres at være relevant for en undervisning i skolen. Problemstillingen skal være godkendt af modulets underviser inden en af underviseren fastsat dato.

 

Hver studerende skal

  • medvirke til udarbejdelse af det skriftlige produkt
  • deltage i den feedback, underviseren giver på produktet

 

Form: Individuelt eller grupper på maks. 3 studerende.

Karaktergivning: Bestået/Ikke-bestået.

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

  • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
  • Hvor er de primære mangler?
  • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V