Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

ID2: Alsidig idrætspraksis – læring, udvikling og fysisk træning

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Fag: Idræt

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS-point

Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Et modul, hvor den studerende arbejder med udvikling af alsidige kropslige og idrætslige kompetencer i et didaktisk perspektiv. Der vil være fokus på fysisk træning, sundhed, kropsbevidsthed og trivsel, og der vil blive inddraget træningslære, fysiske målinger og sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med idræt i skolen.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Idræt 1.-6. klassetrin, 10 ECTS

Idræt  4.-10. klassetrin, 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning med relation til kroppens, idrættens og den fysiske aktivitets sammenhæng med udvikling, læring, sundhed og trivsel i et skoleperspektiv.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Elevers kropslige muligheder og alsidighed

Kompetenceområde 2: Elevers udvikling og læring i, om og gennem idræt

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • udføre, analysere og formidle alsidige bevægelser med henblik på at udvikle elevers alsidige kropslige og idrætslige kompetencer
 • anvende viden om og undervise i sammenhænge mellem fysisk træning, sundhed og trivsel.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk

bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk

analysere og vurdere aspekter, som har betydning for gennemførelsen af en sikkerhedsmæssig forsvarlig idrætsundervisning

sikkerhed i idrætsundervisningen

varetage undervisning i teori og praksis om opvarmning, grundtræning og træningsplanlægning

træningsfysiologi, træningslære og principper for opvarmning

 

udvælge, gennemføre og redegøre for relevante fysiske målinger og tests

fysiske tests og måling af motoriske færdigheder, styrke, kondition, hurtighed og bevægelighed - herunder med anvendelse af it

forebygge og håndtere akutte idrætsskader samt varetage undervisning i teori og praksis om forebyggelse og håndtering af idrætsskader

forebyggelse og håndtering af idrætsskader

 

varetage undervisning i forskellige tilgange og handlemuligheder, der fremmer sundhed og trivsel

samspil mellem levevilkår, idrætsvaner og sundhed

varetage undervisning, som skaber refleksion og forståelse for sammenhænge mellem krop, træning og trivsel

sammenhænge mellem krop, træning og trivsel

analysere og formidle undervisning, der udvikler elevernes kropslighed og forståelse for sammenhænge mellem krop, følelser og bevidsthed

sammenhænge mellem krop, følelser og bevidsthed

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

 

Modulets relation til praksis

I arbejdet med at styrke koblingen mellem undervisning og profession kan der på modulet indgå:

 • observation (skole og/eller idrætskulturer)besøg af skoleklasser med formidling af idrætsaktiviteter
 • analyser af dokumentation fra folkeskolens idrætsundervisning (eksempelvis års- og lektionsplaner, videooptagelser fra idrætsundervisning o.lign)

 

Deltagelseskrav

 • Udarbejdelse af idrætsfaglig quiz: I grupper af to skal de studerende mindst én gang i løbet at modulet udvikle en digital quiz til medstuderende indenfor aktuelle emner. Grupperne skal formulere minimum 10 spørgsmål i faglige områder som aftales med holdets underviser. Quizzen vurderes med godkendt/ikke godkendt. Der gives respons af medstuderende og underviser.
 • Skriftlig studieopgave i dans og udtryk på max. 10 sider. (indgår i afsluttende portfolio)  Opgaven skrives i grupper á 3-4 studerende, som fremlægger og underviser holdet i 20-30 minutter. Opgaven, fremlæggelsen og undervisningen vurderes samlet med godkendt/ikke godkendt. Der gives mundtlig respons fra medstuderende og underviser.
 • Deltagelse i trampetbasis-kursus á mindst 12 timers varighed om sikkerhed og modtagning i forbindelse med redskabsaktiviteter. Den studerende får mulighed for at gå til prøve og erhverve sig et diplom
 • Skriftlig prøve (evt. digital) i idrætsteori 2 (2 timers skriftlig prøve uden hjælpemidler). Prøven er individuel og bedømmes med karakter ifølge 7-trins skalaen. Den studerende skal score 60 % af de mulige point i prøven for at bestå. Der gives mundtlig respons fra underviser.

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V