Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

HD1: Håndværk, læring og design

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet, 10 ECTS-point, Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul opnår den studerende grundlæggende håndværksmæssige færdigheder, viden og kompetencer igennem arbejdet med forskellige materialer og designprocesser, hvor der er fokus på idéudvikling, personligt udtryk, fagterminologi og kommunikation. Materialers anvendelse og beskaffenhed indgår som grundlag for de håndværksmæssige teknologier, som den studerende tilegner sig. Gennem materielt og kropsligt funderede læreprocesser får den studerende erfaringer med håndværksmæssige teknologier og funktionsanalyse, materialer, formsproglige virkemidler og viden om form, farve og komposition. Designprocesser anvendes i forbindelse med udvikling af produkter til krop og rum, og udgangspunkt for fremstillingen findes i den nære materielle kultur. Designprocesser dokumenteres løbende, og der arbejdes med forskellige former for præsentation, iscenesættelse, formidling og evaluering af både proces og produkt.

Modulets indhold og arbejdsformer reflekteres didaktisk i forhold til centrale bestemmelser om faget i skolen. Den studerende opnår kompetencer i kreative, æstetiske læreprocesser og de særlige vilkår, som gør sig gældende for undervisning i et værkstedslokale, vægtes i form af klasseledelse og anvendelse af undervisningsdifferentiering.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes i undervisningsfaget håndværk og design med 10 ECTS-point.

 

Modulets vidensgrundlag

Bygger på teori indenfor forskning omkring

 • tavs viden og kropslig erfaringsdannelse
 • designteori og udtryksmæssige virkemidler
 • kreativitet og æstetiske læreprocesser
 • international forskning i beslægtede fag

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Der indgår dele af alle kompetenceområder i modulet, dog med særlig tyngde i kompetenceområde 1 og 4.

Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi

Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt

Kompetenceområde 3: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur

Kompetenceområde 4: Fagdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Kompetencemål 1: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varierede undervisningsforløb i faglige værksteder med relevante materialer og teknologier i forhold til fælles mål og elevernes forudsætninger.

Kompetencemål 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret og innovativ undervisning i håndværk og design.

 

Der er særligt fokus på mål vedr. håndværks- og udtryksmæssige færdigheder relateret til materialekendskab. Det håndværksmæssige arbejde vil altid relateres til designprocesser, materiel kultur og fagdidaktik.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

anvende håndværksmæssige færdigheder og erfaringer i mesterlærestøttede processer med elever

tavs viden og kropslig erfaringsdannelse

 

 

mestre håndværksmæssige teknologier, for at formidle differentieret i forhold til mål og elevgruppe

håndværksmæssige teknologier

 

vejlede differentieret i relevante arbejdsgange for elevers arbejde med formgivning og fremstilling af håndværksmæssige produkter i værkstedet

Arbejdsgange og differentiering i håndværksmæssige teknikker og klasseledelse i værkstedet

 

vurdere elevers kunnen og interesser som udgangspunkt for valg af håndværksmæssige teknikker og indhold

elevers formsproglige  udvikling

 

 

udvælge relevante materialer, der kan bearbejdes i undervisningen

materialers beskaffenhed og anvendelsesmuligheder, især træ, metal og tekstil

anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante elevbetjente maskiner og værktøj

maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og sikkerhed i værkstedet

planlægge og gennemføre undervisning, hvor oplevelse, analyse, udtryk, håndværk og kommunikation indgår varieret i læringsmålsstyret undervisning

æstetiske læreprocesser

 

planlægge og gennemføre forskellige former for ideudvikling som udgangspunkt for elevernes designprocesser i undervisning

metoder til ideudvikling

evaluere designprocesser med mål om stigende progression i undervisning

præsentation, dokumentation og evaluering af designprocesser

analysere genstandes kommunikative betydninger relateret til tid og sted i undervisning

materiel kultur i form af genstandes kommunikative betydning

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

 

Modulets relation til praksis

Modulets sigte er at udruste den studerende til: 

 • at formidle håndværksmæssige processer til elever med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger
 • at vurdere elevers formsproglige udtryk med henblik på tilrettelæggelse af læringsforløb
 • inddrage omverdenens designprodukter på en relevant måde i forhold til målgruppen
 • anvende og vurdere faglig læsning

 

Deltagelseskrav

Titel

Portfolio

Type/Form

Portfolio med proces, og produkter fra deltagelse i værkstedsarbejde samt refleksioner over designbaseret læring.

Omfang

Modulets håndværksområder skal præsenteres, min. 80% af modulets opgaver.

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig

 

Titel

Individuelt designprojekt

Type/Form

Gennemarbejdet individuelt designproces med praktiske og teoretiske refleksioner. Visuel præsentation og fremlæggelse.

Omfang

Idegenerering, research, problemstilling, eksperimenter, afprøvninger og produkt.

Bedømmelse

 Godkendt/ikke godkendt

Respons

 Mundtlig ved opponentgruppe og underviser.

 

Titel

Materiel kultur

Type/Form

Gruppeoplæg for holdet samt udarbejdelse af skriftlig præsentation til deling på holdet. Dette hører under studieaktivitetsmodellens kategori 2.

Omfang

 20 minutter

Bedømmelse

 Godkendt/ikke godkendt

Respons

 Konstruktiv feedback ved opponentgruppe

 

Titel

 Udeskole

Type/Form

 Deltagelse i undervisning

Omfang

 3 dages undervisning

Bedømmelse

 Godkendt/ikke godkendt

Respons

 Mundtlig

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V