Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

HI3: Overblik, fortolkning og formidling i historie

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Fag: Historie

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvad er historie, og hvordan skabes historisk viden? Hvorledes formidles historisk viden i forskellige formidlingsformer? Endvidere: Hvordan forstår elever tid, kronologi og sammenhæng i historie?

 

Modulet fokuserer på, at den studerende tilegner sig et historiefagligt overblik. I forbindelse hermed arbejdes med metoder og fremgangsmåder til at finde, analysere og tolke kilder med henblik på at konstruere et historiefagligt indhold. Ydermere arbejdes der på at den studerende opnår indsigt i måder og principper til at strukturere et historiefagligt indhold i perioder, epoker, temaer osv. 

 

Historiedidaktisk fokuserer modulet på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så eleverne styrker deres forståelse af historie og udvikler deres kompetencer til at analysere og skabe historiske fortolkninger og fortællinger. I modulet arbejdes der bl.a. med kildearbejde, historiske fortællinger og scenarier samt digitale læremidler.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget historie med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

 • Nyeste forskningsbaseret viden om de(t) valgte historiefaglige indholdsområde(r).
 • Historievidenskabelige metoder og videnskabsteoretiske tilgange til frembringelse af historiefaglig viden.
 • Narrative begreber og teorier der er relevante i og til konstruktion af forskellige fremstillingsformer.
 • Begreber om kronologi, årsager og samspil mellem aktører og strukturer.
 • It-teknisk og -didaktisk viden til konstruktion og formidling i historieundervisning.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie.

Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse.

Kompetenceområde 4: Kildearbejde, fortolkning og formidling.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning der sigter på at imødekomme elevernes varierede læringsforudsætninger
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt formidler historiske emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, livsverden og samtid
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sætter eleverne i stand til at indkredse problemstillinger, analysere kilder og formidle begrundede bud på historiske fortolkninger og fortællinger.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i

faget, der udvikler elevernes handlekompetence til

at møde fremtidige muligheder og udfordringer

problemorienteret historieundervisning

 

vurdere årsagsforklaringer og anlægge forskellige

perspektiver på historiefagligt stof i undervisningen

historiefaglige begreber om kronologi, årsager og

samspil mellem aktører og strukturer

inddrage historiske eksempler på menneskers

kreativitet i mødet med forskellige former for samfundsudfordringer med henblik på at udvikle elevernes egen handlekompetence og historiske fantasi

innovation i et historisk perspektiv

analysere historiske fremstillinger med henblik på at udpege forskellige fortolkningsrammer og forklaringstyper

videnskabsteoretiske tilgange til frembringelse af

historisk viden

anvende kildekritisk analyse af forskellige kildetyper i historieundervisning

historievidenskabelige metoder

inddrage it og digitale medier i historieundervisning til styrkelse af historisk erkendelse og formidling

it og digitale medier i erkendelse og formidling

udvikle egne og elevernes forudsætninger for at analysere historiske scenarier, fortællinger og fremstillinger i forskellige udtryksformer

narrativitet i konstruktion og formidling af historie

udvikle egne og elevernes arbejde med at skabe historiske fortolkninger og fortællinger

forskellige historiske fremstillingsformer

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

 

Modulets relation til praksis

Modulet er et praksissamarbejde modul. Rammerne for praksissamarbejdet er beskrevet under afsnittet om praktikvirksomhed i studieordningen.

 

Deltagelseskrav

En historiefaglig opgave

 • De studerende skal besvare en selvvalgt historiefaglig problemformulering, hvor de gør brug af begreber og metoder fra videnskabsfaget historie. Besvarelsen skal ske med inddragelse af kilder. Omfang: 1 pers. 6 sider, 2 pers. 8 sider, 3 pers. 10 sider, 4 pers. 12 sider, eksklusiv litteraturliste og eventuelle bilag. 
 • Laves i studiegrupper bestående af maks. 4 personer
 • Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt.
 • Respons: mundtlig eller skriftlig efter aftale med underviseren.

 

Afgangsprøven i historie - prøveoplæg

 • De studerende skal aflevere et skriftligt produkt med tilhørende eget udfærdiget prøveoplæg til afgangsprøven i historie vedlagt som bilag. Det skriftlige produkt skal indeholde refleksioner over, hvordan læreren planlægger, gennemføre og evaluere historieundervisning, der giver eleverne de fornødne kompetencer til afgangsprøven samt refleksioner over hvordan læreren varetager sin rolle som lærervejleder i tiden op til en afgangsprøve i historie. Det vedlagte prøveoplæg skal indeholde titel på delemne, en problemstilling, en produktbeskrivelse og kildeopgivelser samt lærerstillede spørgsmål. Der tages udgangspunkt i retningslinjerne for den gældende prøveform i historie samt Forenklede Fælles Mål for historie. Omfang: 1 pers. 4 sider, 2 pers. 5 sider, 3 pers. 6 sider, 4 pers. 8 sider, eksklusiv litteraturliste og bilag.
 • Laves i studiegrupper bestående af maks. 4 personer.
 • Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt.
 • Respons: mundtlig eller skriftlig efter aftale med underviseren.

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemførelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V