Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

HI2: Historieundervisning, læring – og verdens historie

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Fag: Historie

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet, 10 ECTS-point, modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvad skal eleverne lære i historie? Hvordan sætter man mål og vælger indhold? Hvilke undervisningsformer er mest effektive i hvilken sammenhæng? Hvordan vælger man velegnede læremidler? Og hvordan evalueres elevernes læring?

Modulet tager afsæt i historiefagligt indhold inden for emner/temaer fra europæisk og verdens historie, som er relevante i forhold til folkeskolens læreplan.  De studerende får her lejlighed til at anvende forskellige historievidenskabelige perspektiver i udvælgelsen og bearbejdningen af historiefagligt indhold til historieundervisning.

I samspil med de valgte emner/temaer arbejdes med undervisnings- og formidlingsformer, der udvikler historieforståelsen hos elever med forskellige forudsætninger. Modulet sigter på, at den studerende begrundet skal kunne anvende principper for stofudvælgelse og målformulering i historiefaget, forskellige arbejdsformer med særlig relevans for historiefaget, samt gennemføre analyser og didaktisering af læremidler. Endvidere skal den studerende kunne vælge og gennemføre forskellige former for evaluering af elevers læring i historie.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til undervisningsfaget historie med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

 • Forskningsbaseret viden om de valgte historiefaglige emner/temaer
 • Læreplaner og andre styredokumenter relateret til historiefaget
 • Fagdidaktiske teorier om læreprocesser i historie, herunder børns og unges forståelser af tid og rum
 • Forskningsbaseret viden om arbejds og evalueringsformer, der er særlig anvendelige i historieundervisningen
 • Forskningsbaserede modeller til analyse og vurdering af læremidler i historiefaget

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie

Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sigter på at imødekomme elevernes varierede læringsforudsætninger
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt formidler historiske emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, livsverden og samtid

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrunde historieundervisning med reference til

historiedidaktiske og historiefaglige begreber og

positioner

historiedidaktik og historie som livsverden og som

fag

planlægge og gennemføre og evaluere læringsmålstyret historieundervisning med afsæt i gældende styredokumenter

historiefagets udvikling og aktuelle status i folkeskolen

udvikle historieundervisning i samspil med elevernes historiebevidsthed og historiebrug.

teorier om og empiriske undersøgelser af elevers

historiebevidsthed og historiebrug

 

anvende forskellige former for læremidler i historie

varierede didaktiserede og ikke didaktiserede læremidler, herunder billed- og filmanalyse

anvende forskellige didaktiske arbejdsformer begrundet i et samspil mellem historiefaglige indholdsområder og elevers forskellige læringsforudsætninger

didaktiske metoder til undervisningsdifferentiering i

historiefaget

understøtte elevers læring og læsning i historie gennem udformning af differentierede undervisningsopgaver

faglig læsning og tosprogede

elevers begrebsudvikling på andetsproget

udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt

indhold fra europæisk og verdens historie med henblik på historieundervisning begrundet i nationale og lokale styredokumenter

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og

emner fra europæisk og verdens historie med relevans for historieundervisning i folkeskolen

vurdere årsagsforklaringer ved at anlægge politiske,

økonomiske, sociale, kulturelle og mentalitetshistoriske perspektiver

historievidenskabelige perspektiver

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

 

Modulets relation til praksis

Følgende inddragelser af praksis medvirker til at den studerende når modulets kompetencemål:

 

Der gøres brug af fx

 • skoler, arkiver, museer og oplevelsescentre samt det lokale uderum.

 

Der tages udgangspunkt i fx

 • øvelsessituationer med skoleelever eller i fællesskab med med studerende og underviser, fx med fokus på differentieringsmuligheder.
 • observationer af læringssituationer.
 • at undersøge og vurdere didaktiserede og ikke didaktiserede læremidlers muligheder og begrænsninger i undervisningen.
 • at udarbejde og afprøve læremidler.
 • at analysere elevprodukter og vurdere elevers forskellige udbytte af læremidler og undervisningsopgaver.
 • at den studerende øver sig i at udarbejde undervisningsplaner, årsplaner  og undervisningsøvelser
 • at den studerende kan tilrettelægge undervisning der understøtte elevers læring og læsning i historie gennem udformning af differentierede undervisningsopgaver

 

Deltagelseskrav

Den studerende skal godkendes for følgende studieprodukter for at opfylde fagets deltagelseskrav:

 

En skriftlig begrundet undervisningsplan

 • De studerende skal aflevere et skriftligt produkt (1 pers. 6 sider, 2 pers. 8 sider, 3 pers. 10 sider, 4 pers. 12 sider) med en tilhørende undervisningsplan vedlagt som bilag (tæller ikke med i sidetal) for et emne eller tema med afsæt i verdenshistorie for en selvvalgt - eventuelt fiktiv - klasse. Det skriftlige produkt skal medtænke  læringsmål, gennemførelse, differentiering og evaluering og begrundes i fagdidaktisk teori og læreplaner.
 • Laves i studiegrupper bestående af maks. 4 personer.
 • Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt.
 • Respons: mundtlig eller skriftlig efter aftale med underviseren.

 

Vurdering af et læremiddel

 • De studerende skal aflevere et skriftligt produkt (1 pers. 4 sider, 2 pers. 5 sider, 3 pers. 6 sider, 4 pers. 8 sider), som indeholder en analyse og vurdering af et didaktiseret læremiddel, som styrker elevernes i deres forståelse af historie og deres kompetencer til at analysere og vurdere historiske fortolkninger.
 • Laves i studiegrupper af maks. 4 personer.
 • Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt.
 • Respons: mundtlig eller skriftlig efter aftale med underviseren. 

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemførelse af modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V