Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

GE2: Geografi – en verden i forandring

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Fag: Geografi

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet omhandler:

Geografi - en verden i forandring tager udgangspunkt i geografiske forhold på en skala fra det globale plan til et regionalt niveau. Genstandsfeltet er natur- og kulturgeografiske fænomener, processer, mønstre og problemstillinger, der lader sig eksemplificere med udgangspunkt i regionale og globale forhold, og hvor menneskets samspil med naturen, i både et økologisk og økonomisk perspektiv, er i centrum.

 

Fagfagligt fokus for modulet:

Det fagfaglige indhold har særligt fokus på  naturgivne og menneskeskabte årsager til forandringer af levevilkårene globalt og regionalt, herunder globalisering, ændringer i miljø og forbrugsmønstre samt forandringer i indkomster mellem forskellige befolkningsgrupper. Der arbejdes med følgende systematiske dele af geografien:

 • Energikilder - fordeling og forbrug
 • Geologiske råstoffers opståen og fordeling
 • Udvinding og forbrug af Jordens resurser
 • Det globale klima
 • Udnyttelse af naturgrundlaget i forhold til landbrug
 • Erhvervsgeografi
 • Bæredygtig udvikling
 • Ulighed i Verden
 • Befolkningsudvikling

 

Fagdidaktisk fokus:

At den studerende kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en geografiundervisning hvor eleverne udvikler handlekompetence i forhold til væsentlige økonomiske og miljømæssige problemfelter i en globaliseret verden. Fagdidaktik indgår i alle aspekter af arbejdet med de geografiske emneområder samt optræder som selvstændigt studieobjekt. Desuden at den studerende kan anvende fagets mange repræsentationsformer i egen undervisning, med fokus på brug af billeder, statistisk materiale, temakort og IT.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til Geografi med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler fagfaglige og fagdidaktiske tematikker inden for geografiundervisningen for skolens ældste elever. Undervisningsfagets vidensgrundlag i modulet om  en verden i forandring, skabes gennem en integration af erfaringsbaseret og teoretisk viden.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktiske perspektiver med henblik på elevers læring i geografiundervisning

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi

Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde

Kompetenceområde 4: Undervisning i geografis kerneområder

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk færdigheder og viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i geografi
 • Begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret geografiundervisning med naturfaglige og samfundsfaglige perspektiver med henblik på udvikling af elevernes almendannelse.
 • Begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag  
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret, differentieret geografiundervisning med geografifaglige begreber

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Kompetenceområde 1.

udvikle egen læringsmålsstyret undervisning i geografi, bl.a. på et naturfagsdidaktisk grundlag

naturfagsdidaktikkens betydning for geografididaktik

og dertilhørende forskning

anvende forskellige undervisningsressourcer

geografifaglige undervisningsressourcer såsom

lærebøger, laboratorier, multimodale og

webbaserede læremidler, science centre, uderum,

erhvervsvirksomheder, museer og it

begrundet evaluere geografiundervisning og elevers læringsudbytte

formativ og summativ evaluering i

naturfagsundervisning

planlægge og gennemføre læringsmålsstyret geografiundervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende og vurdere modeller til forståelse af geografiske fænomener og sammenhænge

geografiske modeller, herunder modellers karakteristika og vurderingskriterier for geografiske modeller

 

Kompetenceområde 2.

inddrager eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i samfundet i geogra-fiundervisningen

naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige,

teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt

didaktisk viden om inddragelse af omverden i

undervisningen

planlægge og gennemføre geografi-undervisning, der udvikler elevernes handle-kompetence i forhold til menneskets samspil med natur, kultur og teknologi

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til

menneskets samspil med natur, kultur og teknologi

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig forskning i geografi-undervisning

nyere forskning inden for natur- og samfundsvidenskab

Kompetenceområde 3.

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle tværfaglig undervisning med udgangspunkt i problemstillinger der bl.a. udvikler elevernes alsidige og naturfaglige kompetencer

elevers arbejde med tværfaglige problemstillinger der fremmer deres alsidige og naturfaglige kompetencer

 

planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning, der omhandler bæredygtig energiforsyning, herunder hvordan forskellige teknologier til løsning af energiforsyningsproblemet kan påvirke menneskers levevilkår i et lokalt og globalt perspektiv

bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning, der giver elever viden om og får eleverne til at reflektere over konsekvenserne af forskellige erhvervs- og produktionsformer, i lyset af forskellige natur- og samfundssyn samt forskellige strategier for arealanvendelse og fysisk planlægning

produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

Kompetenceområde 4.

planlægge og gennemføre undervisning, der gør eleverne i stand til forstå årsager til demografiske-, bymæssige- og erhvervsmæssige mønstre samt en forståelse af ulighed i levevilkår og sætter dem i stand til at diskutere løsningsmuligheder

demografi og erhverv, opdeling, interaktion og udvikling på grundlag af naturforhold, samt historiske, sociale, økonomiske og politiske forhold

 

planlægge og gennemføre undervisning, der gør eleverne i stand til at forstå og forholde sig til jordens opbygning og udvikling samt pladetektoniske forhold der influerer på ressource-, produktions- og levevilkår forskellige steder på kloden

Jordklodens dynamiske udvikling og dens indflydelse på menneskers levevilkår globalt, regionalt og lokalt

planlægge og gennemføre undervisning, der gør eleverne i stand til at forstå og forholde sig til vejr og vejrfænomener og ændringer i klimatiske forhold og deres betydning for menneskers ændrede levevilkår globalt, regionalt og lokalt

Jorden og dens klima i et bæredygtigt perspektiv, globalt, regionalt og lokalt

planlægge og gennemføre undervisning der inddrager begrundet brug af ekskursioner og feltarbejde samt forskellige geografifaglige metoder og hjælpemidler til blandt andet stedbestemmelse og analyse af rumlige mønstre ved hjælp af forskellige korttyper, modeller, statistik, film, skriftlige kilder satellitbilleder og GPS.

geografiske metoder i undervisningen

planlægge og gennemføre undervisning, der sætter eleverne i stand til at forstå årsager til og konsekvenser af globalisering, herunder inddragelse af elevernes roller som verdensborgere

globaliseringen og dens indflydelse på kultur, natur, levevilkår og relationer mellem verdens stater og folkeslag

                            

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

 

Modulets relation til praksis

Løbende praksistilknytning til praktikskoler med løsning af mindre opgaver. Mindst én gang i praktik i undervisningsfaget geografi i løbet af fagets moduler.

 

Deltagelseskrav

 • Deltagelse i planlægning og gennemførelse af mindst 3 heldagsekskursioner.
 • Mundlig fremlæggelse af en fagdidaktisk problemstilling.
 • Aflevering af 2 skriftlige indstillingsopgaver

 

Titel

Opgave 1: Fagligt fokus på Jorden og dens klima.

Type/Form

Skriftlig

Omfang

10 normalsider inkl. bilag. Et begrundet undervisningsforløb for 7.-9. klasse inden for geologi eller vejr og klima.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Afslutning af modul

 

Titel

Opgave 2: Faglig  fokus på demografi og  Erhverv

Type/Form

Skriftlig

Omfang

10 normalsider inkl. bilag. Et begrundet undervisningsforløb for 7.-9. klasse inden for demografi og/eller erhverv.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Afslutning af modulet

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V