Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Prøven i undervisningsfaget Biologi

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for 1. delprøve og 2. delprøve.  

 

1. delprøve: Skriftlig prøve

Den studerende skal forud for prøven i undervisningsfaget aflevere 5 skriftlige prøveprodukter inden for hovedområderne:

  1. Evolution og systematik
  2. Genetik og bioteknologi
  3. Krop og sundhed
  4. Økosystemer i vand herunder feltbiologiske undersøgelser i dansk natur
  5. Økosystemer på land herunder feltbiologiske undersøgelser i dansk natur

Hvert prøveprodukt skal omhandle en faglig problemstilling på lærerfagligt niveau der er relateret til et eller flere af fagets kompetenceområder, samt et undervisningsforløb i biologi til grundskolen

I alle undervisningsforløb skal indgå praktiske elevaktiviteter. Der kan indgå dokumenterede eksempler fra den studerendes egen praksis i form af videoklip eller andet selvproduceret materiale.

Omfanget af prøveprodukt er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.

Et af de fem hovedområder udtrækkes ved lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen meddeles den studerende om morgenen 2 dage før prøven. Det udtrukne prøveprodukt udgør den skriftlige delprøve.

Første delprøve kan afvikles individuelt eller i grupper på maks 3. studerende efter den studerendes valg.

 

2. delprøve: Mundtlig prøve

Med udgangspunkt i det lodtrukne hovedområde uddybes den faglige problemstilling, der er relateret til et eller flere af fagets kompetenceområder, på lærerfagligt niveau.

Den studerende fremlægger væsentlige fagdidaktiske pointer, deltager i en samtale om undervisningsplanen – og demonstrerer og begrunder eksemplariske, praktiske elevaktiviteter fra undervisningsplanen (med primærmateriale, planter og dyr, laboratorieforsøg og lignende).

Hvis hovedområde 4 eller 5 er udtrukket, medbringes og inddrages friskt primærmateriale fra egne undersøgelser i naturen. I tilfælde af vintereksamen, hvis frisk primærmateriale ikke kan indgå, skal andet primærmateriale indgå fx tørret biologisk materiale, så som herbarium, samt fotodokumentation fra egne undersøgelser i naturen.

 

Den mundtlige prøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Gruppeprøve forudsætter, at de studerende i gruppen har lavet fælles gruppeprodukter, der kan trækkes lod imellem.

Forberedelsestid: 2 døgn

Eksaminationstid: 45 minutter.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Aflevering af 5 skriftlige prøveprodukter i angivet form og indhold til rette tid og sted.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V