Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

BA1: Forsknings- og innovationskompetencer i relation til elever, klasse, skole og samfund

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Fag: Bachelorprojekt

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet, 10 ECTS, Modulsproget er dansk. Litteraturgrundlaget kan indeholde fremmedsprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulets primære formål er at sikre at den studerende får mulighed for at imødekomme de krav, der fremgår i professionsbachelorprojektets videns- og færdighedsmål. Modulet er opdelt i tre sektioner på hhv. 2, 2, og 6 ECTS point, og de tre sektioner opfylder i sammenhæng de krav, der stilles til hhv. undersøgelseskompetence og akademisk arbejdsmetode, jf. BA2 Professionsbachelorprojektet.

 

Indholdsmæssigt struktureres kompetenceudviklingen således:  

2 ECTS: et antal forelæsninger understøttet af studiegruppearbejde med titlerne:

  • Introduktion til akademisk arbejde
  • Introduktion til observationsarbejde

 

2 ECTS: et antal forelæsninger understøttet af studiegruppearbejde:

  • Introduktion til interview
  • Introduktion til udarbejdelse af forskningsoversigt

 

6 ECTS: et antal forelæsninger understøttet af studiegruppearbejde:

  • Introduktion til diskursanalyse og dokumentanalyse
  • Akademisk fremstilling og skriveproces

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen

Modulet er særligt tiltænkt studerende på optag 2013.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til professionsbachelorprojektet med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Dansksproget litteratur om forskningsmetoder samt nationale og internationale forskningsartikler, projekter og forskningsdesigns.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Professionsbachelorprojektet omhandler videnssøgning, undersøgelse, udvikling og formidling som grundlag for professionel analyse, vurdering og handlingsrettet perspektivering af lærerfaglige opgaver og problemstillinger.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • systematisk analysere lærerfaglige problemstillinger og være i stand til at foreslå handlinger i kommuner, skoler, klasser i overensstemmelse med professionsbachelorprojekts perspektiver

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

identificere, anvende analytisk og vurdere viden for skolen og lærerarbejdet,

folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og udvikling, samt dilemmaer i skolens praksis,

reflektere over og udvikle egen professionsfaglighed med forståelse for tværfaglighed og tværprofessionelle samarbejdsrelationer,

lærerens etiske ansvar overfor børn/elever, forældre, kolleger og øvrige informanter i feltarbejde, analyse, konklusion og handleperspektiver,

analysere centrale og aktuelle problemstillinger vedrørende skole og undervisning og samarbejdet med eksterne aktører,

professionsfaglig viden vedrørende skole og undervisning,

anvende egne og nationale og internationale resultater af empiriske studier af relevans for skolens og lærerens praksis,

nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for folkeskolen,

udvikle og anvende en teoretisk referenceramme, undersøgelsesdesigns og foretage feltarbejde,

innovative didaktisk design af læremidler til skolens udvikling og læringsmiljøer,

anvende videnskabelig metode i egne empiriske undersøgelser og i vurdering af andres undersøgelser og

forsknings- og udviklings samt feltarbejdsmetoder og

formidle resultaterne af egne empiriske undersøgelser som grundlag for udvikling af skolens og lærerens praksis.

akademisk arbejdsmåde og formidling samt æstetisk produktion og performativ handling.

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

 

Modulets relation til praksis

Praktikken og BA1 er på den ene side forskellige hvad angår videns- og færdighedsmål, men på den anden side ligger der i BA1 den hensigt at opøve og kvalificere den studerendes akademiske forudsætninger for at analysere på den praksis, der udspiller sig i praktikken og andre professionsrettede kontekster. Praksisanalysen syntetiserer de to moduler. Modulets empiriske grundlag udvikles som et konkret samspil mellem eksisterende forskning og den studerendes egne undersøgelser.

 

Deltagelseskrav

Ved gennemførsel af hver af de 2 x 2 og 1 x 6 ects point skal den studerende med sin praktikgruppe aflevere skriftlige opgaver, som illustrerer gruppens opfyldelsesgrad af modulets videns- og færdighedsmål.   Opgaverne godkendes og placeres i den studerendes professionsportefolio.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V