Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

1. praktikperiode – 2+3 uger

Studieordning: 2004

Praktikperiodens mål er, at den studerende tilegner sig en grundlæggende indsigt i skolens og lærerens funktion og opgaver i forhold til børn og det omgivende samfund, herunder forståelse for forholdet mellem undervisning, opdragelse og læring samt skole-hjem-samarbejdet. Det er ligeledes et mål, at den studerende gør sig sine første erfaringer med tilrettelæggelse af undervisningen.

Dannelse af praktikgrupper

De studerende danner inden for stamholdet praktikgrupper á 3-4 studerende. Et stamhold fordeles på 2 praktikskoler med maks. 5 grupper på hver.

Organisering

Stamholdet er ude i praktik på en af seminariets faste samarbejdsskoler for årgangen. Praktikken skal afvikles på den skole praktikkontoret tildeler til hver gruppe. Praktikskolerne er ikke alle placeret i nærheden af seminariet, hvorfor man kan forvente at skulle afsætte tid og penge til transport i forbindelse med praktikken.

Praktikskema

Skemaet skal indeholde det antal undervisningstimer, vejledningstimer samt praktikundervisning, der fremgår af retningslinjerne for praktikken på 1. årgang. Skemaet skal indeholde timer de studerende har valgt som linjefag A (dansk eller matematik). Skemaet må gerne indeholde faget kristendom, såfremt dette kan lade sig gøre samt timer inden for de praktisk-musiske fag. Timerne placeres som udgangspunkt i en normalklasse.

Praktikvejledning

Praktiklæreren vejleder de studerende om alle opgaver, der hører med til at planlægge, gennemføre og vurdere undervisning. Vejledningen skal være dialogbaseret og give de studerende anledning til refleksion af egen praksis og konstruktivt medvirke til udvikling af deres evner som undervisere. Som en del af vejledningen kommunikeres egne lærererfaringer.

Praktikundervisning

Praktikskolen tilrettelægger sammen med de studerende temaer og emner for praktikundervisningen, med udgangspunkt i skolens arbejde, praktikperiodens mål og CKF for praktikfaget.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V