Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

8.5 Feedback

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

I læreruddannelsen er de studerende sikret feedback, ikke blot af hensyn til deres egen professionsfaglige udvikling igennem studiet, men i lige så høj grad fordi det er en central del af lærerprofessionen at kunne give feedback til eleverne i folkeskolen. Feedback er således både noget de studerende skal lære noget om og noget de skal mestre - og derved også øve sig på. Deraf kommer, at jo mere aktiv og seriøs den studerende er, jo mere feedback kan den studerende forvente. Feedback på læreruddannelsen må nødvendigvis ses i dette dobbelte perspektiv.

Feedback må altid forholde sig til et givent mål, ikke mindst i en praksis der retter sig mod en folkeskole der bliver mere og mere rettet mod synlig målstyret læring. Kompetencemål og kriterier for målopfyldelse er derfor en central del af læreruddannelsens didaktik.

Feedback gives på alle typer af studenterpræstationer/deltagelseskrav – typisk en formidlingsform der kan være skriftligt, mundtlig, kropslig, digital – eller noget helt tredje, ligesom feedback-formen kan antage mange forskellige former og foregå på tværs af rum og tid.

Feedback kan således både være en rammesat aktivitet hvor der er fokus på netop dette, eller en naturlig indtænkt del af en læreruddannelsesdidaktik hvor de studerende både modtager og giver feedback.

Feedback foregår ved at underviseren (og/eller den medstuderende) forholder sig dialogisk til den studerendes præstation i et fremadrettet sigte med henblik på erhvervelsen af de kompetencer, der kræves i det pågældende modul (at sigtet er klart for den studerende), og at der gives handlingsrettede anvisninger på hvad den studerende kunne have gjort anderledes.

Se i øvrigt afsnit 9.1 om modulevaluering.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V