Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

1. Præsentation af studieordningen

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Studieordningen er det juridiske grundlag for læreruddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol og anvendes af studerende, undervisere, ledelse, administration og eksterne samarbejdspartnere (censorer, praktikskoler m.fl.). Studieordningen tager sit afsæt i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LBK nr. 1147 af 23/10/2014), uddannelsesbekendtgørelsen  ”Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen”, (BEK nr. 1068 af 08/09/2015), samt den til enhver tid gældende eksamensbekendtgørelse. Hvor intet andet er angivet i nedenstående henvises til uddannelsesbekendtgørelsen.

Studieordningen er gældende for studieåret 2015/16 for studerende optaget i 2013, 2014 og 2015. 

 

Studieordningen består af 2 dele jf. bek. §§ 23 & 24.

  • Del 1: Regler og rammer (indhold, struktur, tilrettelæggelse m.v.)

Indeholder de lokalt bestemte regler og rammer for uddannelsen (institutionsdel – afsnit 1-15) samt de nationalt bestemte regler vedrørende de afsluttende prøver (fællesdel – afsnit 16-23)

  • Del 2: Modulbeskrivelserog kompetencemålsprøver

Indeholder alle uddannelsens moduler udarbejdet lokalt (institutionsdel) samt de nationale beskrivelser af prøveformer for de afsluttende kompetencemålsprøver (fællesdel).

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V