Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Musik

Studieordning: 2015 (LU 07, Frb.)

Fag: Musik

Fagets identitet

Musikfaget i læreruddannelsen sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere en alsidig og bredt funderet undervisning i musik. Faget bidrager med særlige erkendelses- og udtryksmuligheder med betydning for sansemæssig, motorisk, følelsesmæssig, æstetisk og intellektuel udvikling og tager udgangspunkt i musik som et væsentligt kulturelt og identitetsskabende fænomen.

 

Mål

Målet er, at den studerende opnår en professionel fag- og formidlingskompetence som musikunderviser og kan arbejde metodisk, selvstændigt og reflekterende med musikundervisning samt med udvikling af musikundervisning, hvilket indebærer,

 1. at den studerende udvikler praktisk-musikalske, musikteoretiske, musikpædagogiske og musikdidaktiske kompetencer i forhold til at varetage musikundervisning af børn og unge,
 2. at den studerende bliver i stand til at virke som engagerende musikleder med musikalsk og pædagogisk overblik, indlevelse og myndighed,
 3. at den studerende opnår evne til at medvirke til udvikling af elevers selvstændige, mangesidige og levende forhold til musik som igangsætter og vejleder,
 4. at den studerende bliver i stand til at formidle musik som et betydningsfuldt identitetsskabende og kulturbærende fag,
 5. at den studerende tilegner sig refleksions- og analysekompetencer i relation til musikpædagogiske teorier og metoder med inddragelse af udviklings- og forskningsarbejde, og
 6. at den studerende opnår forudsætninger for at kunne tage del i fortsat faglig-pædagogisk udvikling af musik som undervisningsfag.

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Fagdidaktik

Indholdet er:

 1. Kundskaber om musikdidaktik, læringsmål, kriterier for valg af indhold.
 2. Kundskaber om undervisningsmetoder, arbejdsformer, undervisningsmidler og progression.
 3. Kundskaber om teorier om musikalsk læring, undervisningsdifferentiering, æstetiske læreprocesser og børns musikalske udvikling.
 4. Færdigheder i planlægning såvel af enkeltaktiviteter som af længere forløb.
 5. Færdigheder i at gennemføre musikundervisning, herunder ledelse af musikalske aktiviteter, instruktion og vejledning.
 6. Færdigheder i at observere, analysere og evaluere musikundervisning.
 7. Kundskaber og færdigheder i at forholde sig reflekterende til forskellige musiksyn, musikfagets begrundelser, formål og indhold, musikpædagogiske begreber og teorier samt udviklings- og forskningsarbejde i musikundervisning.

2. Musikforståelse

Indholdet er:

 1. Musiklytning, musikalsk analyse, musikteori og hørelære samt tolkning af forskellig musik ud fra bevidste valg af teori og metode.
 2. Refleksion og perspektivering af musik som kunstnerisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk fænomen inden for forskellige genrer, tider og kulturer, herunder musik i børne- og ungdomskulturer samt musik og medier.

3. Musikudøvelse

Indholdet er:

 1. Erfaringer med og færdigheder i sammenspil, en- og flerstemmig sang samt aktiviteter inden for musik og bevægelse.
 2. Grundlæggende færdigheder i spil på sammenspilsinstrumentariet samt viden om og færdighed i at betjene musikteknologi. Kendskab til skoleinstrumentariet og dets anvendelsesmuligheder.
 3. Kendskab til almindeligt sang- og sammenspilsrepertoire.
 4. Kundskaber om og færdigheder i musikledelse, herunder instruktion, sammenspils- og kormetodik samt ledelse af børnekor.

4. Musikalsk skaben

Indholdet er:

 1. Arrangement, elementær komposition og improvisation med henblik på at kunne udarbejde musikalsk materiale til undervisningsbrug.
 2. Kreative processer og eksperimentelt arbejde i musik.
 3. Tilrettelæggelse af skabende musikalske processer.
 4. Brug af it som arbejdsredskab og som kreativt værktøj.

5. Personlige musikalske færdigheder

Indholdet er:

 1. Håndværksmæssige og udtryksmæssige færdigheder i sang, brugsklaver og hovedinstrument gennem individuel undervisning.
 2. Praktisk kendskab til og erfaring med egen stemmes muligheder.
 3. Færdighed i at anvende stemmen som arbejdsredskab i musikundervisning.
 4. Færdighed i brugsklaverakkompagnement til musikaktiviteter.
 5. Færdighed i at anvende klaverspil som hjælpemiddel i musikundervisning.
 6. Musikalsk udtryksfærdighed og fordybelse gennem spil på hovedinstrument.
 7. Erfaring med motoriske/tekniske øvelsesprocesser som grundlag for at arbejde med børns musikalske udvikling.

 

Musik på Institut for Skole og Læring – Indholdsbeskrivelse og prøveform

Der lægges i musikundervisningen på Læreruddannelserne Metropol vægt på, at den studerende opnår de nødvendige forudsætninger for at kunne virke som en inspirerende og reflekterende musiklærer, der kan arbejde med musik reproduktivt og produktivt, bredt funderet og med fagligt overskud i pædagogiske sammenhænge. Faget sigter på, at det bliver naturligt for den studerende selv at fremføre, instruere og lede inden for musikfaget. Derfor prioriteres skabende musikalsk arbejde og musikledelse højt. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende tilegner sig faglig kompetence gennem arbejdet med et alsidigt musikrepertoire og gennem praktisk såvel som teoretisk arbejde inden for de forskellige delområder, beskrevet i CKF’erne. It inddrages i relevante områder.

 

Deltagelsespligt og obligatoriske indstillingsprodukter:

Titel

Rytmeaflytningsopgave

Type/Form

Intern skriftlig prøve

Omfang

Prøve: Cirka 30 min.

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig

Afleveringsfrist

Prøven afholdes i starten af fagets 4. semester

 

Titel

Opgave i skabende musikalsk arbejde 1: Lydformning

Type/Form

Skriftlig (inkl. lydfil)

Omfang

Komposition på cirka 1-3 minutter

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig

Afleveringsfrist

Frist fastsat af underviseren i fagets 1. semester

 

Titel

Opgave i skabende musikalsk arbejde 2: Simpelt arrangement (fx baggrund, musik&bevægelse, lynarrangement)

Type/Form

Skriftlig

Omfang

Cirka 1-3 sider

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig

Afleveringsfrist

Frist fastsat af underviseren i fagets 1. semester

 

Titel

Opgave i skabende musikalsk arbejde 3: Talekor

Type/Form

Skriftlig

Omfang

Cirka 15-30 takter, 3 stemmer (cirka 1-3 sider)

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig

Afleveringsfrist

Frist fastsat af underviseren i fagets 2. semester

 

Titel

Opgave i skabende musikalsk arbejde 4: Pædagogisk arrangement

Type/Form

Skriftlig

Omfang

Cirka 4-8 sider

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig

Afleveringsfrist

Frist fastsat af underviseren i fagets 2. semester

 

Titel

Opgave i skabende musikalsk arbejde 5: Selvkomponeret sang

Type/Form

Skriftlig

Omfang

Cirka 10-20 takter (1 side)

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig

Afleveringsfrist

Frist fastsat af underviseren i fagets 2., 3. eller evt. 4. semester (individuelt)

 

Titel

Opgave i skabende musikalsk arbejde 6: Lynarrangement

Type/Form

Skriftlig

Omfang

Cirka 2-5 sider

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig

Afleveringsfrist

Frist fastsat af underviseren i fagets 3. eller 4. semester

 

Titel

Opgave i skabende musikalsk arbejde 7: Komposition

Type/Form

Skriftlig

Omfang

Cirka 1-2 sider

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig

Afleveringsfrist

Frist fastsat af underviseren i fagets 4. semester

 

Titel

Opgave i skabende musikalsk arbejde 8: Arrangement for stort orkester

Type/Form

Skriftlig (partitur)

Omfang

Cirka 5-20 sider

Bedømmelse

Godkendt/ikke-godkendt

Respons

Skriftlig

Afleveringsfrist

Ved udgangen af fagets 4. semester

 

Titel

Sangliste (Godkendt varieret liste på ti becifrede sange til brug ved prøven i brugssang, brugsklaver og/eller brugsguitar)

Type/Form

Skriftlig (liste)

Omfang

1 side (10 sange), evt. suppleret med sange i kopi som bilag

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Ingen (ud over godkendelsen)

Afleveringsfrist

Ved udgangen af fagets 4. semester

 

Titel

Materiale til anvendelse ved prøven i sang og hovedinstrument

Type/Form

Skriftlig

Omfang

Cirka 3-10 sider (noder eller anden notation)

Bedømmelse

Studieproduktet bedømmes godkendt, såfremt det er afleveret.

Respons

Ingen (indgår i eksamensgrundlag)

Afleveringsfrist

Ved udgangen af fagets 4. semester

 

Titel

Komposition

Type/Form

Skriftlig

Omfang

Cirka 3-30 sider (noder, evt. suppleret med kort kommentar)

Bedømmelse

Studieproduktet bedømmes godkendt, såfremt det er afleveret.

Respons

Ingen (indgår i eksamensgrundlag)

Afleveringsfrist

Ved udgangen af fagets 4. semester

 

Titel

Faglig-pædagogisk projekt 1

Type/Form

Skriftlig

Omfang

Maks. 10 sider. Udarbejdes opgaven i grupper: Maks. 15 sider.

Bedømmelse

Studieproduktet bedømmes godkendt, såfremt det er afleveret.

Respons

Ingen (indgår i eksamensgrundlag)

Afleveringsfrist

Ved udgangen af fagets 4. semester

 

Titel

Faglig-pædagogisk projekt 2

Type/Form

Skriftlig

Omfang

Maks. 10 sider. Udarbejdes opgaven i grupper: Maks. 15 sider.

Bedømmelse

Studieproduktet bedømmes godkendt, såfremt det er afleveret.

Respons

Ingen (indgår i eksamensgrundlag)

Afleveringsfrist

Ved udgangen af fagets 4. semester

 

De to faglig-pædagogiske projekter skal tilsammen dække områderne musikudøvelse, musik­forståelse og musikalsk skaben. Mindst et af projekterne skal være tilknyttet et konkret praktik­forløb. I begge projekter skal fagdidaktik indgå med en vis substans. Forsknings- og udviklings­arbejder kan inddrages.

 

Afløsning

Den studerende kan inden indstilling til prøve afløse enten sang eller hovedinstrument efter eget valg (praktisk intern prøve).

 

Praktik

Områder til observation inddrages i praktikken. Den studerende vælger i samarbejde med underviseren et problemfelt til observation inden for musikundervisningen.

 

Individuel undervisning

På Institut for Skole og Læring udbydes klaver som hovedinstrument. Undervisning i hovedinstrument, brugsklaver og sang foregår individuelt og på små hold.

 

Prøve

Fagets årsværk/ECTS

0,6ÅV/36ECTS

Type

Mundtlig/praktisk, individuel prøve.

Form

Prøven indeholder 2 dele:
A) Praktisk prøve i egne udtryksfærdigheder og skabende musikalsk arbejde og musikledelse:

1. Sang.

2. Hovedinstrument og evt. andre instrumenter.

3. Brugssang/brugsklaver og/eller brugsguitar.

4. Skabende musikalsk arbejde og musikledelse på grundlag af en af den studerende udarbejdet komposition. I tilknytning til denne del indgår en kort samtale med censor og eksaminator.

B) Mundtlig prøve i faglig-pædagogiske projekt. Der trækkes lod mellem de to faglig-pædagogiske projekter. Resultatet af lodtrækningen offentliggøres 1 uge før eksamen. Prøven former sig som en mundtlig redegørelse og diskussion af musikfaglige og musikpædagogiske problemstillinger. Denne del kan være gruppeprøve (maks. 3 studerende).
Hvis sang eller hovedinstrument er afløst i løbet af studietiden, bortfalder dette punkt under prøveområde A.

Varighed – ved mundtlig/praktisk prøve inkl. votering

45 minutter pr. studerende.

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

Under studietiden:

 • En godkendt rytmeaflytningsopgave. 
 • 8 godkendte opgaver i skabende musikalsk arbejde.

Før prøven: Materiale til den praktiske prøve:

 • En godkendt varieret liste på 10 becifrede sange til brug ved prøven i brugssang, brugsklaver og/eller brugsguitar.
 • Materiale til anvendelse ved prøven i sang og hovedinstrument. Hvis sang eller hovedinstrument er afløst, skal der ikke medfølge materiale til den del, der er afløst.
 • En komposition til anvendelse ved prøven i skabende musikalsk arbejde og musikledelse.
 • To faglig-pædagogiske projekter med i alt fire oplæg til eksamination.

Karaktergivning

Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen. Ekstern censur.

 

Oversigt over studieordning 2015 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V