Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Dansk som andetsprog

Fagets identitet

Linjefaget dansk som andetsprog tager udgangspunkt i, at en stor del af eleverne i folkeskolen er tosprogede og har dansk som deres andetsprog. Faget sigter mod at sætte den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i dansk som andetsprog. Faget kvalificerer dels til varetagelse af særligt tilrettelagt undervisning i dansk som andetsprog og dels til undervisning i og samarbejde omkring andre fag med henblik på at inddrage et andetsprogsperspektiv i fagene.

 

Mål

Målet er, at den studerende opnår kompetencer til

 1. at kunne medvirke til fagets fortsatte udvikling, herunder at kunne fortolke og anvende resultater af forsknings- og udviklingsarbejde med relevans for dansk som andetsprog,
 2. at kunne forholde sig til bestemmelser om faget i forhold til eget og andres fagsyn samt se faget i et større perspektiv, bl.a. et historisk perspektiv og et udviklingsperspektiv, for på den baggrund at kunne overveje og beskrive faglige mål og faglig progression,
 3. at kunne afdække, vurdere og karakterisere tosprogede elevers udvikling i dansk som andetsprog, herunder vurdere elevernes forudsætninger og behov,
 4. at kunne begrunde, tilrettelægge og evaluere læringsforløb med udgangspunkt i den enkelte elev eller grupper af elever og
 5. at kunne samarbejde med kollegaer og andre om undervisning af tosprogede elever i faget dansk som andetsprog og indgå i samspil med skolens andre fag og i rådgivning og vejledning.

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

Indholdet er:

 1. Færdigheder i at tilrettelægge, gennemføre og evaluere andetsprogsundervisning på baggrund af elevernes sproglige forudsætninger og på baggrund af indsigt i relevante teorier og forskningsresultater.
 2. Færdigheder i at observere og analysere undervisning i dansk som andetsprog, herunder undervisningsmaterialer i dansk som andetsprog og anvendelsen heraf.
 3. Færdigheder i at følge og beskrive den enkelte elevs sproglige udvikling samt færdigheder i at analysere sproglig interaktion med henblik på at støtte tosprogede elevers sprogbrugs- og sprogtilegnelsesmuligheder.
 4. Færdighed i at karakterisere og vurdere sproget i folkeskolens fag med henblik på at støtte de tosprogede elevers faglige udvikling.
 5. Færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre sprogundervisning i et sprogligt og kulturelt mangfoldigt klasserum.

 

1. Sprog og sprogbrug

Indholdet er:

 1. Sprogsyn og sprogtilegnelsessyn.
 2. Sprogbeskrivelse i et andetsprogsperspektiv.
 3. Sprogbrug, sproglig variation og sproglig normering.
 4. Kontrastiv analyse og sprogtypologi.
 5. Sprog, identitet og kultur, herunder kulturteori og kulturopfattelser.
 6. Sprogets rolle i fagene i et andetsprogsperspektiv.
 7. Klasserumsinteraktion i flersprogede klasserum.

 

2. Andetsprogstilegnelse og tosprogethed

Indholdet er:

 1. Andetsprogstilegnelse.
 2. Tosprogethed og tosproget udvikling, herunder skriftsprogsudvikling på flere sprog.
 3. Intersprogsudvikling og intersprogsanalyse.
 4. Interaktionens betydning for andetsprogstilegnelsen.
 5. Sproglig bevidsthed.
 6. Sproglig evaluering.

 

3. Andetsprogspædagogik

Indholdet er:

 1. Andetsprogspædagogiske arbejdsformer.
 2. Sprog- og kulturpædagogik.
 3. Læse- og skriveudvikling på andetsproget.
 4. Mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed på andetsproget, herunder kommunikationsstrategier.
 5. Lytteforståelse og lyttestrategier.
 6. Udvikling af tosprogede elevers ordforråd.
 7. Udtale og udtaleundervisning.
 8. Fagets organisering i folkeskolen og skolefagets udvikling i et historisk og fremadrettet perspektiv.
 9. It-baserede arbejds- og kommunikationsformer.

 

Dansk som andetsprog på Institut for Skole og Læring – Indholdsbeskrivelse og prøveform
Linjefaget dansk som andetsprog består af en række studieforløb med udgangspunkt i fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder, der alle indeholder fagdidaktiske overvejelser. Undervisningen tilrettelægges i mindst fire tematiske studieforløb ud fra et helhedssyn på sprog, kultur, samfund og identitet, andetsprogstilegnelse, formidling og evaluering. De studerende tilegner sig både selvstændigt og i samarbejde med hinanden kompetencer inden for dansk som andetsprogs kerneområder, og det forventes, at den studerende deltager aktivt i alle områder, der vedrører undervisningen.

Der inddrages løbende aktuelle nationale og internationale publikationer og forskningsresultater, der giver de studerende baggrund for at følge udviklingen i faget og for selv at påvirke udviklingen i forhold til undervisningspraksis.

 

Praktikken
I praktikken tilegner den studerende sig praktiske forudsætninger, der sammen med den teoretiske viden giver forudsætninger for, at den studerende udvikler sig til en reflekteret sproglærer, der kan gennemføre, tilrettelægge og evaluere sprogundervisning i et sprogligt og kulturelt mangfoldigt klasserum. Mindst to af studieprodukterne er knyttet til praktikken.

 

Undervisnings- og arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges i mindst fire tematiske studieforløb i samarbejde med de studerende:

 • Sprog, identitet og kultur, kulturteori og kulturopfattelser
 • Andetsprogspædagogik herunder læsning i andetsprogsperspektiv
 • Andetsprogstilegnelse herunder intersprogsanalyse
 • Sprogets rolle i alle skolens fag, læreren som sproglig vejleder

Med henblik på at fremme de studerendes faglige fordybelse, systematiske selvvirksomhed og samarbejde indgår i tilknytning til praktikken og til fire af de tematiske forløb følgende skriftlige og mundtlige studieprodukter.

 

Deltagelsespligt og obligatoriske indstillingsprodukter:

Titel

Sprog, identitet og kultur

Type/form

Et feltarbejde. Skriftlig analyse af interview med lærer/elever fra praktikskole eller anden skole

Omfang

Maks. 10 sider à 2600 enheder inklusiv to siders udskrift af interview

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig respons

Afleveringsfrist

Fastsættes af underviseren. Senest ved udgangen af 1. semester

 

Titel

Læsepædagogisk analyse af læremidler i andetsprogsperspektiv

Type/form

Mundtlig. Fremlægges på holdet

Omfang

Et hand-out til holdet. 30 min. fremlæggelse pr. gruppe

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig fra opponentgruppe og fra underviser

Afleveringsfrist

Fastsættes af underviseren.

 

Titel

Intersprogsanalyse

Type/form

Skriftlig intersprogsanalyse af en elevtekst

Omfang

Maks. 10 sider à 2600 enheder

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig fra underviseren

Afleveringsfrist

Fastsættes af underviseren.

 

Titel

Dansk som andetsprog i skolens fag. Læreren som sproglig vejleder

Type/form

Skriftlig analyse af et læremiddel fra et af skolens fag og mundtlig fremlæggelse af hovedpunkterne fra analysen

Omfang

Maks. 5 siders skriftlig opgave og 30 min. til mundtlig fremlæggelse

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig respons fra underviseren på opgaven og mundtlig respons fra opponentgruppe og underviser på fremlæggelsen

Afleveringsfrist

Fastsættes af underviseren. Senest ved udgangen af 4. semester

 

Møde- og deltagelsespligt
Godkendelse af alle fire studieprodukter er en betingelse for at opfylde møde- og deltagelsespligten og for at kunne indstille sig til prøve. Ved manglende opfyldelse skal den studerende skrive en af underviseren udleveret erstatningsopgave, som afleveres ved det pågældende semesters udgang. Der gives ikke respons, men opgaven bedømmes godkendt/ikke godkendt.

Hvert semester indeholder et obligatorisk mundtligt oplæg i grupper og et hverv som opponentgruppe, som de studerende er forpligtet på for at opfylde møde- og deltagelsespligten. Ved manglende opfyldelse skal den studerende skrive en af underviseren udleveret erstatningsopgave, som afleveres ved det pågældende semesters udgang. Der gives ikke respons, men opgaven bedømmes godkendt/ikke godkendt.

Informations- og kommunikationsteknologi inddrages som pædagogisk værktøj i forbindelse med undervisningen, med holdets interne kommunikation og med udarbejdelse og fremlæggelse af studieprodukter. De studerende er forpligtet på at anvende holdets elektroniske rum efter anvisning fra underviseren.

Fra linjefagets start anlægger den studerende en portfolio, der giver mulighed for refleksion og medvirker til at dokumentere den studerendes faglige og didaktiske progression. Portfolioen er en systematisk samling af udvalgte og begrundede arbejder samt refleksioner over den studerendes arbejdsprocesser og progression. To gange i studieforløbet danner portfolioen udgangspunkt for en evaluerende studiesamtale med underviseren.

 

Fagets sammenhæng med læreruddannelsens øvrige fag
Dansk som andetsprog er en naturlig dimension i alle folkeskolens fag. I linjefaget dansk som andetsprog er mødet mellem tosprogede elevers dansksproglige forudsætninger og folkeskolens fags fagsprog et genstandsfelt. Det lægger naturligt op til et samarbejde med de fag i læreruddannelsen, der også er skolefag. Derudover rummer faget en række samfundsmæssige, kulturelle og sproglige aspekter inden for sprog og sprogbrug, sprogtilegnelse og andetsprogspædagogik, som har berøringsflader med en del af læreruddannelsens øvrige sprogfag. 

 

Afløsning
Afløsning indgår ikke som et element i dansk som andetsprog.

 

Prøve

Fagets årsværk/ECTS

0,6 ÅV/ 36 ECTS

Type

Centralt stillet skriftlig, individuel prøve.
Lokalt stillet mundtlig, individuel prøve.

Form

Skriftlig prøve:
Individuel 6-timers prøve med opgave stillet af Undervisningsministeriet.
Mundtlig prøve:
Den mundtlige, individuelle prøve består af to dele:

1. Intersprogsanalyse af lodtrukken elevtekst med 45 min. forberedelse.

2. Samtale på baggrund af synopsis på maks. 5 sider. Emnet for synopsis defineres af den studerende med afsæt i lodtrækning mellem de fire godkendte studieprodukter.

Synopsis afleveres en uge efter lodtrækningen.

Varighed – ved mundtlig prøve (inkl. votering)

Skriftlig prøve: 6 timer.
Mundtlig prøve: 45 min. forberedelse og 45 min. prøve ligeligt fordelt mellem opgaven og intersprogsanalysen

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

1. Fire godkendte studieprodukter. Opgaverne bedømmes og godkendes af underviseren. Afleveringsfrist fastsættes af underviseren.

2. Fire mundtlige oplæg og fire opponenthverv.

Karaktergivning

Der gives to karakterer efter 7-trins-skalaen: én for den skriftlige prøve og én for den mundtlige prøve. Opgaven indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget ved mundtlig prøve.
Ekstern censur.

 

Oversigt over studieordning 2015 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V