Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Biologi

Studieordning: 2015 (LU 07, Frb.)

Fag: Biologi

Fagets identitet
Biologi i læreruddannelsen handler om, hvordan den studerende kan bruge viden om levende organismer og deres omgivende miljø til at varetage og videreudvikle en varieret og fagligt udbytterig biologiundervisning i skolen med fokus på at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer. Centralt for linjefaget er forhold om miljø, evolution, sundhed og praktisk anvendelse af biologi, der danner baggrund for stillingtagen i forhold omhandlende menneskets samspil med naturen og den samfundsmæssige udnyttelse og anvendelse af biologi.

Endvidere er koblingen mellem modeller, teorier og praktisk-eksperimentelt arbejde væsentlige elementer i faget.

 

Mål
Målet er, at den studerende tilegner sig faglige og didaktiske kompetencer i at undervise i skolefaget biologi.

Den studerende skal tilegne sig kompetence til

1.      at forestå en biologiundervisning, der tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser, og som udvikler og vedligeholder glæden ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger,

2.      at målsætte, tilrettelægge, planlægge og gennemføre biologiundervisning på baggrund af en analyse og vurdering af skolefagets indhold, herunder praktisk-eksperimentelt arbejde,

3.      at overveje og beskrive faglige mål ud fra et kendskab til elevers læringsforudsætninger i relation til naturfagene,

4.      at skabe og vedligeholde et overblik over biologifagets karakteristika på baggrund af natur/teknikundervisningen og i samarbejde med skolens øvrige naturfag på 7. til 9. klassetrin,

5.      at diskutere problemstillinger med biologisk indhold i forhold til eget og andres fagsyn med henblik på at kunne forestå og udvikle en almendannende biologiundervisning, der kan danne grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen,

6.      at inddrage fagets særlige forudsætninger i flerfagligt samarbejde med andre undervisere i skolens naturfagsundervisning i 1. til 9. klasse samt andre af skolens tværgående emner og problemstillinger,

7.      at diskutere skole- såvel som læreruddannelsesfagets indhold i et større perspektiv, historisk-erkendelsesmæssigt samt i forhold til samfundsudviklingen,

8.      at kunne formulere og vurdere faglige mål og progression i naturfaglige kompetencer, herunder progression i forhold til elever med forskellige forudsætninger,

9.      at kunne foretage begrundede valg af relevante former for undervisningsmaterialer, herunder it-baserede,

10.  at evaluere klassens og den enkelte elevs faglige udgangspunkt og udvikling ved brug af varierede evalueringsformer og

11.  at overveje og begrunde eksempler på fagmetodik i skolefaget biologi, herunder inddragelse af it som fagdidaktisk værktøj og medie.

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Fagdidaktik

Indholdet er:

1.      Fagdidaktik med udgangspunkt i centrale, eksemplariske problemstillinger fra videnskabs- og skolefaget.

2.      Praktisk-eksperimentelt arbejde, herunder sikkerhedsmæssige aspekter.

3.      Observation, analyse og vurdering af biologiundervisning i forbindelse med praktikforløb og eget studieforløb.

4.      Overvejelser over progression og differentiering af biologiundervisning på baggrund af et kendskab til elevers forforståelse, begrebsdannelse og andre læringsforudsætninger.

5.      Analyse og vurdering af undervisningsmidler, herunder it-baserede.

6.      Analyse af skolefagets begrundelse, formål, indhold og historiske udvikling.

7.      Analyse af evaluering, dokumentation og brug af test og evalueringsresultater i linjefaget og skolefaget.

8.      Analyse af forskellige fagsyn.

9.      Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde inden for undervisning i biologi og andre naturfag.

10.  Udviklings- og samarbejdsmuligheder i biologi og de øvrige skolefag.

11.  Biologifaget i samspil med det omgivende samfund, herunder både forvaltning, erhverv, interesseorganisationer og etiske problemstillinger.

12.  Videnskabsfaget biologi og videnskabsteori set i relation til skolefaget, herunder fagidentitet, metoder og udviklingsperspektiver.

 

2. Faglige teorier, begreber og arbejdsformer

Indholdet er:

1.      De levende organismer og deres omgivende natur mhp. at kunne illustrere væsentlige biologiske begreber, teorier og sammenhænge samt vurdere og diskutere miljøproblemer, naturforvaltning og bæredygtig udvikling.

2.      Sundhed og fysiologi i et biologisk perspektiv, herunder basale fysiologiske funktioner og cellulære processer. Der inddrages sundhedsmæssige problemstillinger i forbindelse med livsstil, levevilkår og livskvalitet.

3.      Genetik, evolutions- og adfærdsbiologi, herunder indsigt i naturvidenskabelige teorier om biologisk evolution, basale genetiske forhold samt adfærd.

4.      Biologiens anvendelse i produktion, bioteknologi, natur- og sundhedsforvaltning.

 

3. I arbejdet med ovenstående områder inddrages:

1.      Praktisk-eksperimentelt arbejde, herunder feltbiologi med henblik på at kunne planlægge, gennemføre, vurdere og evaluere undersøgelser i laboratoriet og naturen samt varetage ansvaret for ekskursioner i naturen og til virksomheder.

2.      Økologiske, udviklingsmæssige, samfundsmæssige og etiske perspektiver.

3.      It som fagdidaktisk værktøj og medie.

 

Biologi på Institut for Skole og Læring – Indholdsbeskrivelse og prøveform

Fagets indhold og organisering:
Fagets indhold er organiseret i 4 temaer, som alle omfatter faglig teori, praktisk/undersøgende arbejde og relevante fagdidaktiske problemstillinger. Arbejdet med temaerne relateres til folkeskolens biologiundervisning med udgangspunkt i faghæftet.

Internationale perspektiver i forhold til naturvidenskab og fagdidaktik indgår i såvel praktisk som teoretisk arbejde.

Forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder indgår både som referencer og som analyseobjekt i forbindelse med såvel faglig teori som planlægning af undervisningsforløb.

Den studerende udarbejder i forbindelse med temaerne 4 indstillingsopgaver à 10 normalsider + maks. 5 siders bilag (uanset gruppestørrelse ved gruppeopgave). Opgavernes titel og disposition skal godkendes af den relevante vejleder. Afleveringsfrist fastsættes af holdets underviser, men som udgangspunkt senest 3 uger efter at forløbet, som lægger op til opgaven, er afsluttet.

1. opgave: Undervisningsforløb til 7-9. klasse. Fagligt fokus på undervisning i et akvatisk naturområde og didaktisk fokus på folkeskolens faghæfte og biologifagets historie. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

2. opgave: Fokus på tværfagligt samarbejde i naturfagene. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-4 studerende.

3. opgave: Undervisningsforløb til 7-9. klasse. Fagligt fokus på enten genetik og evolution, herunder bioteknologi samt didaktisk fokus på begreber, begrebsindlæring og evaluering eller fokus på undervisning i et terrestrisk naturområde med inddragelse af naturforvaltning og didaktisk fokus på elevers interesse og viden om naturfag. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

4. opgave: Fagligt fokus på fysiologi og adfærd og didaktisk fokus på parallelindlæring og inddragelse af elevers forforståelser. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

Dertil skal den studerende gennem et år følge en biotop og her lave registreringer af såvel plante- som dyreliv, samt klarlægge årstidsdynamikken på biotopen. Forløbet igangsættes i forbindelse med studieturen der ligger i slutningen af 2. semester, eller i starten af 3. semester. Der udarbejdes en poster fra biotopundersøgelserne og resultaterne fremlægges underviser samt hold i slutningen af 4. semester. Det samlede arbejde skal godkendes af underviseren.

 

Fagets samspil med praktik og andre fag
Den studerende skal gennem praktikken:

  • tilegne sig viden om og færdigheder i at arbejde praktisk/eksperimenterende i undervisningen
  • tilegne sig viden om elevernes begrebsudvikling, hverdagssprog og hverdagsforestillinger og udviklingen mod det mere præcise fagsprog- og begreber
  • gøre sig erfaringer med klasserumsledelse i såvel formelle som uformelle læringsrum.

Linjefaget indgår sammen med praktik og de pædagogisk/psykologiske fag i udviklingen af den studerendes lærerfaglige kompetence. Udviklingen kan fx vise sig i en stadig større selvstændighed i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring.

 

Undervisnings- og arbejdsformer.
Undervisningen organiseres som en vekselvirkning mellem holdundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde med feltopgaver, studerendes fremlæggelser, laboratorieøvelser og fagdidaktiske problemstillinger. Herudover foregår en væsentlig del af tilegnelsen af linjefagets indholdsområder som selvstændigt studiearbejde – individuelt og i studiegrupper.

De studerende forventes at læse faglitteratur på de nordiske sprog og engelsk. Desuden forventes de at gennemføre praktisk/undersøgende aktiviteter på egen hånd, ligesom de selvstændigt skal planlægge og udføre feltarbejde, herunder opsamling og bearbejdning af data.

Undervisningen tilrettelægges så de studerendes sprogfærdigheder udvikles fra et kontekstbundet hverdagssprog til et kontekstuafhængigt fagsprog.

It og medier anvendes som en naturlig del af faget, gennem arbejde med dataloggere til dataopsamling, kameraer fx fra mobiltelefon eller mikroskopkameraer til dokumentation og præsentationer, og generelt medieproduktioner fx billede og film, som didaktisk værktøj til at fascilitere læring i faget. Desuden lægges der vægt på brugen af web 2.0 strategier i kollaborative sammenhænge.

For at tilgodese væsentlige områder af feltbiologien afholdes en feltbiologisk studietur af 5 dages varighed til en dansk lokalitet, som indeholder naturområder og biologiske seværdigheder, der ikke kan undersøges i forbindelse med den daglige undervisning.

 

Deltagelsespligt og obligatoriske indstillingsprodukter:
Den studerende demonstrerer sin deltagelsespligt gennem aktiv deltagelse i undervisningen. Den studerende dokumenterer sin deltagelse i studieturen og deltagelse i undervisningen samt gennem selvstændigt studiearbejde som fx feltundersøgelser, laboratoriearbejde og læsning. Den konkrete udmøntning aftales mellem holdet om underviseren.

Der afholdes en feltbiologisk uge/studietur i en egn af Danmark med andre biotoper end dem, der kan nås på en 1-dags ekskursion. Der er mødepligt til den feltbiologiske uge. Studerende der ikke deltager i den feltbiologiske uge udfører en selvstændig feltbiologisk undersøgelse uden mulighed for vejledning og udarbejder en rapport som skal godkendes af underviseren. Rapporten skal afleveres til frist fastsat af underviseren.

 

Titel

1. opgave

Type/Form

Undervisningsforløb til 7-9. klasse. Fagligt fokus på undervisning i et akvatisk naturområde og didaktisk fokus på folkeskolens faghæfte og biologifagets historie. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

Semestrets slutning

 

Titel

2. opgave. Fokus på tværfagligt samarbejde i naturfagene

Type/Form

Skriftlig. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-4 studerende

Omfang

Maksimalt 13 normalsider + evt. bilag

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Afleveres senest ved udgangen af fagets andet semester.

 

Titel

3. opgave

Type/Form

Fagligt fokus på fysiologi og adfærd og didaktisk fokus på parallelindlæring og inddragelse af elevers forforståelser. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

Semestrets slutning

 

Titel

4. opgave

Type/Form

Undervisningsforløb til 7-9. klasse. Fagligt fokus på undervisning i et terrestrisk naturområde med inddragelse af naturforvaltning og didaktisk fokus på elevers interesse og viden om naturfag. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

Semestrets slutning

 

Titel

Ekskursioner i naturen

Type/Form

Deltagelse

Omfang

Mindst tre ekskursioner

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

 

 

Titel

Science center

Type/Form

Deltagelse

Omfang

Mindst ét besøg udover studieturens besøg

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

 

 

Titel

Mundtlig fremlæggelse

Type/Form

Mundtlig fremlæggelse

Omfang

Deltagelse i planlægning af og mundtlig fremlæggelse af en fagdidaktisk problemstilling

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

 

 

Titel

Studietur/feltbiologisk uge

Type/Form

Deltagelse

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

 

 

Titel

Sikkerhedskursus

Type/Form

Deltagelse

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

 

 

Titel

Årsbiotoparbejde

Type/Form

 

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

 

Afleveringsfrist

 

 

Sikkerhedskursus
I forløbet skal man deltage i et sikkerhedskursus, som er en forudsætning for at kunne arbejde i naturfagslokalerne, samt som en forudsætning for at kunne gå til eksamen i faget.

 

Afløsning
Afløsning indgår ikke som et element i biologi.

  

Prøve

Fagets årsværk/ECTS

0,6 ÅV/36 ECTS

Type

Mundtlig, individuel prøve.

Form

Prøven omfatter:
En samtale om, og en praktisk fremvisning af indholdet fra en lodtrukken opgave blandt de 4 skriftlige indstillingsopgaver hvis titel og disposition er godkendt af underviseren.
Der arbejdes både mundtligt og praktisk.

Varighed ved mundtlig prøve (inkl. votering)

Der gives 2 dages forberedelsestid efter lodtrækning blandt de 4 indstillingsopgaver.
45 min. prøvetid.

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

Opfyldelse af deltagelsespligt og godkendte indstillingsprodukter.

Karaktergivning

Der gives én karakter efter 7-trins-skala.
Ekstern censur.

 

Oversigt over studieordning 2015 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V