Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Billedkunst

Studieordning: 2015 (LU 07, Frb.)

Fag: Billedkunst

Fagets identitet
I billedkunst defineres billeder bredt som visuelle kommunikative udtryk, og faget integrerer således arbejdet med nutidige og forskellige historisk og kulturelt forankrede billedgenrer og -medier. Billedmæssige kvalifikationer og kompetencer udvikles på baggrund af billedmæssig viden, forståelse og udtryksfærdighed og sættes i billedkunstfaget i et samspil med fagdidaktiske kundskaber og færdigheder, så der herigennem dannes grundlag for udvikling af såvel faglige som tværfaglige undervisningskompetencer. Undervisning i faget sigter desuden mod udvikling af specifikke kompetencer i at anvende billedmæssige fremstillingsformer og forskellige, herunder elektroniske, billedmedier som redskab for kommunikation, formidling og undervisning i skolen generelt.

 

Mål
Målet er, at den studerende opnår kompetence i

 1. at forbinde og anvende skolefagets hovedområder og fagdidaktik i en begrundet og reflekteret undervisning i billedkunst,
 2. at kommunikere i, differentiere mellem og reflektere brugen af forskellige billedmæssige fremstillingsformer, genrer og medier,
 3. at udvælge, begrunde og formidle relevante faglige indholdsaspekter og relevante undervisnings- og arbejdsmetoder,
 4. at udvælge, begrunde og evaluere mål med undervisning i billedkunst under hensyntagen til centrale bestemmelser om faget i skolen og i forhold til elever på forskellige klassetrin og med forskellige forudsætninger,
 5. at planlægge, gennemføre og evaluere billedmæssige fremstillingsprocesser under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende, når der arbejdes med æstetisk fremstilling og med forståelse af sådanne processers potentiale i forhold til udvikling af erkendelse og af elevers innovative kompetencer,
 6. at analysere, reflektere, diskutere, udvikle og formulere sig kvalificeret i skrift og tale om undervisning i billedkunst i forskellige kontekster og i samspil med forskellige målgrupper; herunder elever og forældre og
 7. at bruge billedmæssige fremstillingsformer og forskellige billedmedier og it som redskaber i lærerprofessionen generelt og til kommunikation, formidling og undervisning i billedkunst og i andre fag.

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Med henblik på udvikling af undervisningskompetence i faget står arbejdet med fagdidaktik centralt og relaterer sig til de faglige studier i billedfremstilling og billedkundskab. I den forbindelse inddrages resultater af relevant forskning og udviklingsarbejde.

Indholdet er:

 1. Viden om og færdigheder i at begrunde, tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere undervisningsforløb med progression og mål i forhold til elever på forskellige klassetrin og med forskellige forudsætninger.
 2. Viden om og færdigheder i at anvende relevante metoder til differentiering og evaluering af undervisning i faget.
 3. Viden om og forståelse af lærings- og udviklingspotentialer ved fremstillende, receptivt og analytisk arbejde med forskellige former for billedmæssige udtryk, herunder billedmæssige fremstillingsprocessers potentiale i forhold til udvikling af erkendelse og af elevers innovative kompetencer.
 4. Begreber om visuelle kvalifikationer og kompetencer relateret til det globaliserede samfund, arbejdslivet, fritids- og kulturlivet og til undervisning og formidling.
 5. Skolefagets udvikling, herunder fagsyn, begrundelser, indhold og centrale bestemmelser om faget i skolen.

 

1. Fagområder i linjefaget
Billedmæssige kvalifikationer og kompetencer hviler på billedmæssig viden, forståelse og udtryksfærdighed og udvikles i et samspil mellem praktisk billedfremstillende og billedkundskabsmæssige studier.

Inden for billedfremstilling arbejdes der praktisk undersøgende, eksperimenterende og analytisk reflekterende med fremstilling af billeder. Der arbejdes inden for følgende kategorier med forskellige afsæt og med varieret anvendelse og kombination af materielle og elektroniske billedmedier:

 1. Billedkategorier, der refererer til kunstbilleder.
 2. Billedkategorier, der refererer til børne- og ungdomskultur.
 3. Billedkategorier, der refererer til mediebilleder og visuel kommunikation.
 4. Billedkategorier, der refererer til andre visuelle kulturfænomener.

 

2. Inden for billedkundskab arbejdes der med følgende indhold:

 1. Historiske og samtidige genrer inden for dansk og international kunst.
 2. Analyse- og samtalemetoder, der bidrager til oplevelse, beskrivelse, refleksion, fortolkning og sammenligning af billedmæssige udtryk, og som kan anvendes som redskaber i forbindelse med undervisning, vejledning og evaluering i faget.
 3. Teorier og problemstillinger til belysning af kulturelt forankrede billedmæssige koder.
 4. Teorier og problemstillinger til belysning af forskelle og ligheder mellem billedsprog og verbalsprog.
 5. Teorier og problemstillinger til belysning af visuel kommunikation, visuel kultur samt billedsyn, kunst- og æstetiksyn.

 

Billedkunst på Institut for Skole og Læring – Indholdsbeskrivelse og prøveform

I faget arbejdes med:

 • Billedfremstilling
 • Teoretiske studier
 • Didaktiske refleksioner
 • Udadvendte aktiviteter
 • Internationale perspektiver på billeder og fagdidaktik
 • Tværfaglige dimensioner

 

Arbejdsformer

 • Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med de studerende, og veksler mellem underviseroplæg, studenteroplæg og tekstoplæg til undervisningen, der består af praktiske, teoretiske og fagdidaktiske studier.
 • Undervisningen foregår på hold og i fællesfora. Der tilrettelægges studieture, udstillinger og workshops på tværs af holdene.
 • Der veksles mellem produktion og reception af billeder, ekskursioner, studieture o.l.
 • Der arbejdes mundtligt og skriftligt med forskellige former for vidensdeling og dokumentationsformer.
 • Der arbejdes med innovativ kompetenceudvikling.

 

Deltagelsespligt og obligatoriske indstillingsprodukter:

 • Underviser fastsætter mødepligt til nærmere fastlagt undervisning, angivet i semesterplanen. Deltagelsen registreres i en af underviser udarbejdet liste. Såfremt mødepligten ikke er opfyldt udarbejdes en erstatningsopgave.  
 • De studerende har deltagelsespligt igennem studieforløbet i arrangementer af kulturel, faglig og social karakter, som fx studieuge, udstillinger, linjefagsorientering, „åbent-hus“. Såfremt deltagelsen ikke opfyldes, udarbejdes erstatningsopgaver.
 • Underviseren udarbejder en oversigt for det enkelte semesters aktiviteter, og udmøntning af deltagelsespligten synliggøres ved hver semesterstart.
 • Den studerende skal i løbet af studiet udarbejde underviserstillede skriftlige eller visuelle opgaver med udgangspunkt i billedkategorierne, hvoraf mindst én er en fagdidaktisk opgave, f.eks.:
  • Oplæg der tager udgangspunkt i et kunsthistorisk fænomen – udarbejdes individuelt.
  • Visuel kultur undersøgelse af et børne- og ungdomskulturelt fænomen – udarbejdes individuelt.
  • Et billedtema med udgangspunkt i mediebilleder
  • En visuel kulturundersøgelse der refererer til andre visuelle kulturfænomener.
  • Aktuel udstillingsrelateret formidlingsopgave – må gerne udarbejdes i grupper.
 • Den studerende skal påtage sig medansvar for lokalernes tilstand og registreres som ansvarlig for specifikke perioder

 

Titel

Kunsthistorieoplæg

Type/ form

Præsentation med tekst og billeder,  samt 2siders tekst om periode samt udvalgte kunstnere.

Omfang

Svarende til 10-15 slides samt 2 siders tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Mundtlig

Afleveringsfrist

Se semesterplan

 

Titel

Studieuge

Type/ form

Individuelt samt gruppearbejde

Omfang

Værk samt logbogs tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

Opponentgruppe

Afleveringsfrist

Se semesterplan

 

Titel

Didaktisk forløb

Type/ form

Fagligt oplæg med undervisningsplan

Omfang

Æstetisk produkt samt 3 siders tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

opponentgrupper

Afleveringsfrist

Se semesterplan

 

Titel

Visuel kulturundersøgelse af børne- eller ungdomskulturelt fænomen

Type/ form

Billedsamling,  samt 2siders tekst om undersøgelsesdesign og konklusioner

Omfang

Svarende til 10-15 slides samt 2 siders tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

mundtlig

Afleveringsfrist

Se semesterplan

 

Titel

Mediebilledtema

Type/ form

Præsentation med tekst og billeder,  samt 2siders tekst om felt samt udvalgte begivenhedskategorier

Omfang

Svarende til 10-15 slides samt 2 siders tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

mundtlig

Afleveringsfrist

Se semesterplan

 

Titel

Andre visuelle fænomener

Type/ form

Præsentation med tekst og billeder,  samt 2siders tekst om andre visuelle fænomener i udvalg

Omfang

Svarende til 10-15 slides samt 2 siders tekst

Bedømmelse

Godkendt/ ikke godkendt

Respons

mundtlig

Afleveringsfrist

Se semesterplan

 

Praksisinddragelse

 • I forbindelse med praktikforberedelse, udarbejder den studerende et skriftligt fagdidaktisk oplæg til et undervisningsforløb. Praksis dokumenteres i en præsentation, der fremlægges og evalueres på holdet efter praktikken.
 • I forbindelse med praktik kan empiri indsamles til evt. BA-projektet.
 • Det tilstræbes, at den studerende i mindst ét fagdidaktisk oplæg (evt. praktik) udvikler et tværfagligt perspektiv på sin undervisning.

 

Evaluering
Der arbejdes løbende med evaluering af såvel praktiske, teoretiske og fagdidaktiske studier. Der anvendes og diskuteres forskellige evalueringsmetoder.

Informations- og kommunikationsteknologi

 • I flere forløb arbejdes der med særligt fokus på it-baserede undervisningsmidler- og former.
 • Ved flere fremlæggelser af studietekster- og produkter anvender den studerende digitale medier.

 

Afløsning
Afløsning indgår ikke som et element i billedkunst.

 

Prøve

Fagets årsværk/ECTS

0,6 ÅV/36 ECTS

Type

Mundtlig fremstilling på baggrund af skriftlig disposition samt udstilling af eget praktisk billedarbejde. Udstillingen viser eksempler fra den studerendes praktisk-eksperimenterende arbejde med fagets fagområder gennem hele studieforløbet. Fremlæggelse af logbog.

Form

Den studerende udarbejder en skriftlig disposition på 1 side samt litteraturliste og bilag med billeder, der knytter sig til en underviserstillet, lodtrukken didaktisk problemstilling. Dispositionen afleveres en uge efter, at den studerende har fået meddelt resultatet af lodtrækningen.
Prøven består af to dele:

 • En faglig fremlæggelse af og samtale om udstillingen.
 • En faglig samtale med udgangspunkt i dispositionen og dertil knyttet billedmateriale. 

Varighed (inkl. votering)

1 studerende: 45 minutter
2 studerende: 75 minutter.

Grundlag for bedømmelse

Den studerendes grad af opfyldelse af fagets mål og CKF samt studieordning i øvrigt.
Herudover indgår redegørelse for eksamensgrundlag som information om undervisningens tilrettelæggelse og indhold.

Betingelser for indstilling til prøve

 • Tilfredsstillende deltagelse, jf. ovenstående punkter under ’deltagelsespligt’.
 • Mindst fire mundtlige oplæg.
 • Mindst én skriftlig opgave med fagdidaktisk indhold.
 • Andre på holdet aftalte opgaver og aktiviteter.

Karaktergivning

Der gives én samlet bedømmelse af udstilling og præsentation. Der gives én karakter efter 7-trins-skalaen.
Ekstern censur.

 

Oversigt over studieordning 2015 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V