Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Undervisningens tilrettelæggelse, udbud af fag, timetal, redegørelse for eksamensgrundlaget, orlov mm.

Studieordning: 2004

Undervisningen tilrettelægges i et samarbejde mellem lærer og hold.

På Frederiksberg Seminarium tildeler vi de enkelte fag og frivillige kurser et antal bruttotimer. Fagets/kursets bruttotimetal angiver hvor mange lærerarbejdstimer, der er afsat pr. hold til det pågældende fag. Ifølge seminariets lokalaftale (gældende for 2004-2005) med lærerne skal en lærer have 2,5 lærerarbejdstimer for at undervise i én lektion (45 minutter), og 1 lærerarbejdstime for at vejlede i 60 minutter. Hvis vejledningen kræver læsning af oplæg fra de studerende, reduceres vejledningstiden tilsvarende.

Det enkelte hold og holdets lærer udarbejder en fordeling af holdets bruttotimer på henholdsvis lektioner, vejledning og andet (fx lærerens deltagelse i studieture, ekskursioner m.v.) Fordelingen kan fx se sådan ud:

Fag X har 260 bruttotimer.

80 lektioner á 2,5 lærerarbejdstimer     200 bruttotimer
2 vejledningstimer pr. studerende (28 studerende)     56 bruttotimer
6 forelæsninger sammen med resten af årgangen     4 bruttotimer

(én forelæsning koster 5 lærerarbejdstimer
men betales af 8 hold med hver 4 bruttotimer = i alt 32 bruttotimer)

Redegørelse for eksamensgrundlaget

Det enkelte fags opgørelse af litteratur, opgaver, rapporter, aktiviteter etc., der udgør grundlaget for eksamen og viser, på hvilken måde holdet har arbejdet med faget. Redegørelsen udformes før eksamen af læreren/lærerne efter drøftelse med holdet. Læreren underskriver Redegørelse for eksamensgrundlaget, der fremsender redegørelsen til censor.

Specielt angående overflyttere, orlov, linjefagsskift, Åben Uddannelse og meritstuderende:

Overflyttere fra andre seminarier, seminariets egne studerende som er vendt tilbage fra orlov, studerende der har foretaget linjefagsskift, studerende under Åben Uddannelse samt meritstuderende kan ikke, når de starter på et givet hold påregne vejledningstid i andet omfang end seminariets øvrige studerende.

Studerende, der genoptager studiet efter orlov, barsel, skifter linjefag, overflyttere mv., følger den studieordning, der hører til den årgang, studiet genoptages på.

Specielt angående linjefaget musik

Studerende, som efter timefordeling til individuel undervisning ønsker at skifte linjefag til musik, kan kun få dette ønske tilgodeset, såfremt en anden studerende har forladt holdet og der således er en pulje timer til individuel undervisning til rådighed.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V