Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

10. Meritlæreruddannelsen

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

§ 28. Uddannelsen til meritlærer udbydes som en særlig tilrettelagt deltidsuddannelse efter reglerne i lov om åben uddannelse og reglerne i dette kapitel.

Stk. 2. Uddannelsen har til formål at give personer, der har forudgående kvalifikationer og erfaringer, de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for at kunne virke som lærer i folkeskolen.

Stk. 3. Uddannelsen udbydes på de af professionshøjskolernes udbudssteder, der udbyder uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Meritlæreruddannelsen udbydes som et særligt og individuelt tilrettelagt studieforløb hvor den studerende har sin egen studieplan der tilrettelægges i samarbejde med studievejleder. Den studerende deltager i uddannelsens moduler på samme vilkår som studerende på den ordinære læreruddannelse.

§ 29. Adgang til uddannelsen forudsætter

1) at ansøgeren har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse, eller

2) at ansøgeren

a) er mindst 25 år,

b) har afsluttet en erhvervsrettet uddannelse på mindst erhvervsuddannelsesniveau og

c) har mindst 2 års erhvervserfaring.

Stk. 2. Der kan på baggrund af en konkret og individuel vurdering dispenseres fra adgangsbetingelserne i stk. 1, hvis en samlet vurdering af ansøgerens kvalifikationer og kompetencer begrunder optagelse.

Uddannelsen henvender sig til personer med en forudgående uddannelse, og tilrettelæggelsen vil afhænge af den enkeltes kvalifikationer og forudsætninger. Ud over optagelseskrav til uddannelsen er der adgangsforudsætninger til de enkelte undervisningsfag, jf. ovenfor.

§ 30. Uddannelsen har en varighed på 150 ECTS-point og omfatter

1) moduler, der rettet sig mod undervisningskompetence i mindst 2 og højst 4 undervisningsfag, jf. § 10, stk. 1,

2) moduler i Pædagogik og lærerfaglighed, jf. § 9, stk. 1, nr. 1, og

3) praktik på niveau III i undervisningsfagene.

 

 

Adgang til afsluttende kompetencemålsprøver forudsætter godkendelse af moduler svarende til nedenstående ECTS-angivelser:

Fag

Minimumsomfang af ECTS inden for fagområdet

Pædagogik og lærerfaglighed

40 ECTS

Dansk 1.-6. & 4.-10. klassetrin

40 ECTS

Matematik 1.-6. & 4.-10. klassetrin

40 ECTS

Billedkunst, Biologi, Engelsk, Fysik/kemi, Geografi, Historie, Idræt, Kristendomskundskab/religion, Materiel design, Musik, Natur/teknik, Samfundsfag, Tysk

30 ECTS (fagmoduler)

Praktik

10 ECTS (niveau 3)

 

Afsluttende kompetencemålsprøver i undervisningsfag, Pædagogik og lærerfaglighed, samt Praktik er alle beskrevet i studieordningens del 2. For Praktik henvises endvidere til modulbeskrivelsen i studieordningens del 2.

En meritlærer bliver ikke uddannet professionsbachelor som lærer i folkeskolen, men er efter endt meritlæreruddannelse fuldgyldig lærer med ret til ansættelse i skolen og optagelse i Danmarks Lærerforening på lige vilkår med de lærere, der har en gennemført ordinær uddannelse.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V