Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursus med henblik på undervisning af flerkulturelle børn

Mål
Målet er at den studerende på baggrund af sin viden fra de pædagogiske fag og liniefagene tilegner sig særlige forudsætninger for at varetage undervisning og almene læreropgaver i forbindelse med tosprogede børn og unge.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

  • Det danske samfund og det multikulturelle
  • Interkulturel kompetence
  • Identitetsudvikling og modersmål
  • Tosprogethed og andetsprogsdidaktik
  • Folkeskolen og tosprogede børn og unge

Indhold:
Det danske samfund og det multikulturelle.
Synsvinklen er her sociologisk. Begrebsafklaring og faktuel viden med hensyn til flygtninge og indvandreres antal, nationaliteter, religioner, sociale og kulturelle situation. Desuden belyses og diskuteres den aktuelle integrationspolitik, herunder folkeskolens initiativer med hensyn til den tosprogede elev-gruppe.

Interkulturel kompetence.
Kulturbegrebet belyses og diskuteres, således at kulturelle holdninger, fordomme og selvforståelser kan bevidstgøres hos de studerende. Hensigten er at kulturmødet mellem forældre, lærer og elever kan komme til at forløbe som et samspil mellem ligeværdige parter.

Identitetsudvikling og modersmål.
Kulturelle og sociale forholds betydning for børns udvikling, herunder viden om de særlige vilkår minoritetstilværelsen indebærer for barnets og den unges identitetsudvikling.
Sproget ses i denne kontekst som vigtig komponent i den enkeltes identitetsudvikling og som medbestemmende for kvaliteten af kontakten mellem mennesker.

Tosprogethed og andetsprogsdidaktik.
Begrebsafklaring med hensyn til andetsprog og intersprog og i forlængelse heraf viden om andetsprogstilegnelsesprocessen og sprogbeskrivelse.
Det didaktiske aspekt indgår i forbindelse med diskussion af mål og indhold for andetsprogsundervisningen og konkrete metodiske tilgange tages op.

Folkeskolen og tosprogede børn og unge.
Lovgrundlag i form af formål for folkeskolen, faghæfter, vejledninger og bekendtgørelser læses og diskuteres blandt andet ud fra en historisk og værdiorienteret diskurs.
Endvidere inddrages nationale og internationale initiativer og projekter om tosprogspædagogik.

Kurset tilbydes 3. årgang.

Kursets organisering og evaluering.

  • Kurset er på 24 undervisningstimer.

Betingelser for udstedelse af kursusbevis.

  • Der er 80% mødepligt til undervisningslektionerne

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V