Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

5.2 Praktik

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

§ 11. Praktikken har, ligesom fagene og professionsbachelorprojektet, til formål at skabe kobling mellem teori og praksis med henblik på at den studerende erhverver teoretisk funderede praktiske færdigheder i at forberede, gennemføre og evaluere undervisningsforløb.

Stk. 2. Den studerende skal have praktik i de valgte undervisningsfag.

§ 12. Praktikken består af moduler på 5-15 ECTS-point og tilrettelægges således at der sker en uddannelsesmæssig progression i overensstemmelse med kompetencemålene på niveau I, II og III, jf. bilag 3.

Stk. 2. Praktikken skal forberedes, gennemføres og efterbehandles i samarbejde med undervisningsfagene og Lærernes grundfaglighed.

Stk. 3. Praktikken kan efter godkendelse af professionshøjskolen i det enkelte tilfælde finde sted på skoler på grundskoleniveau i udlandet, på Færøerne eller i Grønland.

Stk. 4. Den studerende har mødepligt til praktikken.

§ 13. Professionshøjskolen godkender de praktikskoler der indgår i praktiksamarbejdet på grundlag af kvalitetskrav som professionshøjskolen har udarbejdet.

Stk. 2. Praktikskolen udarbejder en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med kompetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode. Professionshøjskolen skal godkende uddannelsesplanen.

 

Bilag:

Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension der retter sig mod lærerens arbejde med elever, og (2) den analytiske dimension der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis. Praktik sammenbinder læreruddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen.

 

I en professionsuddannelse som læreruddannelsen udgør faget praktik en helt grundlæggende bestanddel. Når man er i praktik på en skole, får man som studerende mulighed for at udøve, udvikle og udfordre særlige kompetencer i vekselvirkning med dem, man har tilegnet sig i de øvrige fag i uddannelsen.

Faget praktik har såvel en praktisk pædagogisk som en analytisk dimension og studeres både på praktikskolen og i læreruddannelsen. Begge steder må den studerende reflektere over forholdet mellem teori og praksis med henblik på at erhverve sig forudsætninger for at kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

Praktikken binder læreruddannelsen sammen og sikrer progressionen, blandt andet fordi praktik forberedes, gennemføres og efterbehandles i et samarbejde mellem undervisningsfagene og faget ”Lærerens grundfaglighed”. Med afsæt i praktikfagets tre centrale kompetenceområder, didaktik, klasseledelse og relationsarbejde, arbejder alle fag og moduler i læreruddannelsen med praktikkens videns- og færdighedsmål.

Derudover vil der i tilknytning til de enkelte praktikniveauer, blive afholdt forelæsninger, der relaterer sig til udvalgte videns- og færdighedsmål.

Den studerende skal i praktik i alle sine valgte undervisningsfag. I modulbeskrivelserne fremgår det, hvilke undervisningsfag, der vil være i fokus i det pågældende modul.

Praktikteam

Praktik foregår altid i grupper a 2-4 studerende hvilket udgør ét praktikteam. På praktikniveau 1 dannes grupper a 4 studerende af praktikkontoret med baggrund i den studerendes valg af undervisningsfag 1. På de øvrige praktikniveauer vil de enkelte praktikteam blive dannet på baggrund af undervisningsfag 2 og 3.

Arbejdsmarkedslignende vilkår

I praktikken er man omfattet af tavshedspligt på lige fod med skolens ansatte. Den studerende er også underlagt de almindelige regler på skolen, hvad angår mødetider, sygemelding, samarbejdsrelationer, almindelige forventninger til ansvarlighed osv.

Placering af praktikken

Praktikniveau 1 er placeret i uddannelsens 2. semester og er delt op i to delperioder af henholdsvis 2 og 4 ugers varighed:

-          2 uger er placeret i 1. semester hvor den studerende får mulighed for at få et førstehåndskendskab til professionen og eksperimentere med at afvikle kortere undervisningssekvenser,

-          og 4 uger er placeret i 2. semester. På praktikniveau 1 er undervisningsfag 1 i fokus.

 

Praktikniveau 2 er placeret i uddannelsens 5. semester og er delt op i to delperioder a hver 3 ugers varighed:

-          I den første periode har den studerende mulighed for at afvikle praktikken på en af Professionshøjskolen Metropol godkendt skole i udlandet, specialskole, hospitalsskole, friskole eller efterskole. 

-          I den anden periode kan den studerende afvikle  praktik på en af Metropols faste samarbejdsskoler. De to delperioder kan også afvikles på samme skole, hvis praktikken gennemføres på en af Metropols faste praktikskoler eller hvis den pågældende skole kan varetage afvikling af kompetencemålsprøven. Dette gælder dog ikke skoler i udlandet. På praktikniveau 2 er undervisningsfag 2 i fokus.

 

Praktikniveau 3 er placeret på uddannelsens 8. semester, hvilket giver god mulighed for en tæt kobling til arbejdet med professionsbachelorprojektet. På praktikniveau 3 er undervisningsfag 3 i fokus. 

Praktikskolerne

Praktikken foregår altid på skoler, der er godkendt af Professionshøjskolen Metropol, og den studerende har ikke mulighed for at vælge en særlig praktikskole. Praktikkontoret forestår matchningen af mulige praktikpladser med de aktuelle praktikteams og fordeler alle praktikskoler. Som studerende kan man forvente at skulle afvikle praktik på skoler i hele hovedstadsregionen, det vil sige, at der må påregnes transporttid for at komme til praktikstedet. Den studerende skal selv betale transport til og fra praktikstedet.

Praktikskolens uddannelsesplan

Alle skoler skal udarbejde en uddannelsesplan, som danner grundlag for Professionshøjskolen Metropols godkendelse af skolen som praktikskole, og som angiver rammer og indhold for den studerendes praktikophold. Den studerende kan i praktikskolens uddannelsesplan orientere sig om praktikkens tilrettelæggelse på de enkelte praktikskoler. Uddannelsesplanerne findes på praktikskolernes hjemmesider og på Metropols hjemmeside.

Krav til den studerende

Til alle praktikperioder er knyttet deltagelseskrav, for at modulet kan godkendes, og der kan opnås adgang til prøven. Indstillingskravene er knyttet til praktikskolen og udgør 100 % mødepligt og opfyldelse af målene for det konkrete modul.

De studerende deltager i praktikken på praktikskolen på arbejdsmarkedslignende vilkår. Såfremt en studerende ikke opfylder mødepligten på skolen, afgør denne hvorvidt den studerendes fravær er af et mindre omfang, og derfor kan indhentes før deadline for godkendelse af modulet. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal praktikken gås om.

Såfremt praktikskolen vurderer, at en studerende ikke opfylder modulets mål, udarbejder praktikskolen en skriftlig begrundelse for dette. Hvis modulet ikke godkendes, skal praktikkens tages om. 

Se i øvrigt afsnittet om manglende opfyldelse af møde- og deltagelsespligt.

Praksissamarbejde

Professionshøjskolen Metropol har indgået partnerskabsaftaler med en lang række kommuner i Region Hovedstaden om afvikling af praktikvirksomhed i læreruddannelsen. Begrebet praktikvirksomhed dækker både de studerendes praktik, der er fastsat i bekendtgørelsen - og praksissamarbejde med praktikskolerne der er en del af samarbejdsaftalerne mellem Uddannelsesministeriet og kommunerne. Som en udløber af dette, har læreruddannelsen på Metropol indgået aftaler med kommunerne i Region Hovedstaden om samarbejde om praktik og praksissamarbejde.

Praksissamarbejde er et kontinuerligt samarbejde mellem lærere på praktikskolen, undervisere på læreruddannelsen og studerende. Samarbejdet skal være koncentreret omkring faglige relevante forhold, der f.eks. kan være udviklingsorienterede eller eksperimenterende.

Former for praksissamarbejder

Praksissamarbejde kan foregå på mange måder og antage mange forskellige former. Her gives generelle eksempler på, hvordan praksissamarbejdet kan struktureres, og hvilke muligheder der kan tænkes. Listen er ikke udtømmende.

  • Praksissamarbejde som undersøgelsesrum
  • Praksissamarbejde som undervisningsforløb
  • Praksissamarbejde som deltagelse i skolens undervisning
  • Praksissamarbejde som udviklingsprojekter
  • Praksissamarbejde som cases og tekster

 

Praktikvirksomhed år for år:

Praktikvirksomheden er knyttet til de studerendes moduler på uddannelsen, således at det er ét modul fra hvert semester, der skal være i fokus for praktikvirksomheden dvs. enten praktik eller praksissamarbejde.

Uddannelsens 1. og 2. år:

På uddannelsens 2 første år foregår praksissamarbejdet på de praktikskoler, hvor de studerende er i praktik på praktikniveau 1. En praktikskole vil altså have de studerende i praktik på niveau 1 i det første år, og det efterfølgende år lave praksissamarbejde med studerende, enten med de samme studerende eller andre studerende.

1. semester
praksissamarbejde
LG 2
      2. semester
praktik
praktikniveau 1
      3. semester
praksissamarbejde
LG 4
      4. semester
praksissamarbejde
undervisningsfag 1
modul 3

Uddannelsens 3. og 4. år:

På uddannelsens sidste 2 år foregår praksissamarbejdet på de praktikskoler, hvor de studerende er i praktik på henholdsvis praktikniveau 2 og 3. 

5. semester
praktik
praktikniveau 2
      6. semester
praksissamarbejde
undervisningsfag 2
modul 3
      7. semester
praksissamarbejde
undervisningsfag 3
modul 3
      8. semester
praktik
praktikniveau 3

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V