Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

1.1 Præsentation af studieordningen

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Studieordningen er det juridiske grundlag for læreruddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol og anvendes af studerende, undervisere, ledelse, administration og eksterne samarbejdspartnere (censorer, praktikskoler m.fl.). Studieordningen tager sit afsæt i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LBK nr. 467 af 08/05/2013), uddannelsesbekendtgørelsen  ”Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen”, (BEK nr. 231 af 08/08/2013), samt den til enhver tid gældende eksamensbekendtgørelse. Hvor intet andet er angivet i nedenstående henvises til uddannelsesbekendtgørelsen.

Studieordningen er gældende for studieåret 2014/15 for studerende optaget i 2013 og 2014.

Studieordningen består af 2 dele jf. bek. §§ 22 & 23,

Del 1: Regler og rammer (indhold, struktur, tilrettelæggelse m.v.)

Indeholder de lokalt bestemte regler og rammer for uddannelsen (institutionsdel) samt de nationalt bestemte regler vedrørende de afsluttende prøver (fællesdel)

Del 2: Modulbeskrivelser

Indeholder alle uddannelsens moduler udarbejdet lokalt (institutionsdel) samt de nationale beskrivelser af prøveformer for de afsluttende kompetencemålsprøver (fællesdel).

Afsnit der er nationalt udarbejdet (fællesdel) vil være markeret med * i overskriften.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V