Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursus med henblik på undervisning af børn med særlige behov

Mål:
Målet er, at den studerende på baggrund af sin viden fra de pædagogiske fag og liniefagene tilegner sig særlige forudsætninger for at varetage undervisning og andre pædagogiske aktiviteter, der imødekommer de særlige behov, børn kan have eller erhverve, og at forebygge og afhjælpe vanskeligheder, som udspringer af disse behov.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

 • Normer og normdannelse
 • Kulturelle og sociale forholds betydning for børns udvikling, herunder opvækst under forskellige kulturelle og sproglige betingelser
 • Betydningen af problemer i forbindelse med børns fysiske, intellektuelle, emotionelle og sproglige udvikling.
 • Læringsmuligheder og –problemer i skolen og disses sammenhæng med barnets livsforhold
 • Anvendelse af varierede undervisnings- og arbejdsformer og andre former for undervisningsdifferentiering, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
 • Lærerens samarbejde med elever, forældre, kolleger, ledelse samt pædagogisk-psykologisk rådgivning og myndigheder uden for skolen

Indhold:

Kursets centrale kundskabs- og færdighedsområder tilegnes gennem arbejdet med problemområder, der vedrører…

 • samspillet mellem barnets, hjemmets, lærerens og skolens forskellige forudsætninger og potentialer
 • lærerens muligheder i den almindelige undervisning set i relation til børn med særlige behov
 • skolens organisering af specialundervisningen
 • børn, hvis særlige behov ikke kan tilgodeses i skolesystemet

Den studerende skal nå frem til en begrundet stillingtagen til:

 • konkrete handlemuligheder i forholdet mellem individ og fællesskab i skolen - samt
 • de lærerkompetencer, den studerende i den forbindelse har særligt brug for at udvikle

Der kan fx arbejdes med følgende temaer og problemstilinger

 • Muligheder i den almindelige undervisning: inklusion, integration og segregation
 • Opvækstbetingelser og udviklingsmuligheder. Den sociale arv/mønsterbrydere
 • Forebyggende, hensynstagende og kompenserende aspekter af undervisningen
 • Arbejdsformer og metoder i specialundervisningen
 • Normalitet, forskellighed og anderledeshed. Diagnoser og deres betydning.
 • Mødet mellem barn og skole. Lærerpersonlighed og relationskompetence
 • Lovgrundlaget i forbindelse med specialpædagogiske foranstaltninger
 • Samarbejdspartnerne omkring det enkelte barn.

Form

Kurset er på 24 undervisningstimer. Kurset afsluttes med udstedelse af et kursusbevis.

Kurset tilbydes til 4. årgang.

I kurset arbejdes der med et kompendium, der svarer til og udfolder de i studieordningen beskrevne mål, CKF’ere og indholdsangivelser, derudover anføres forslag til supplerende litteratur.

Undervisningen forestås af én hovedlærer. Hertil kommer eventuelle bilærere.

Betingelser for udstedelse af kursusbevis

 • 80% fremmøde af undervisningstiden
   

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V