Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Prøven i Pædagogik og lærerfaglighed

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Prøven i Pædagogik og lærerfaglighed består af en skriftlig og en mundtlig del.

Den studerende indsamler i løbet af studiet en portfolio indeholdende fire produkter, der er forskellige i indhold og form, et produkt relateret til hvert kompetencemål. Med udgangspunkt i et eller flere produkter fra den studerendes portfolio udarbejdes en opgave på maks. 10 normalsider om et emne efter den studerendes valg. Opgaven skal inddrage mindst to kompetenceområder inden for hovedområdet og indeholde et handlings- og et forandringsperspektiv.

I den mundtlige del af prøven uddybes og demonstreres de tilegnede kompetencer i relation til kompetencemål inden for de valgte områder. Alle hovedområdets kompetencemål kan inddrages i den mundtlige prøve af såvel den studerende som af eksaminator og censor.

Der gives en samlet karakter for den skriftlige opgave og den mundtlige prøve. Portfolien indgår ikke i bedømmelsen.

Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 45 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

·         Aflevering af portfolio i angivet form og indhold til rette tid og sted

·         Aflevering af skriftlig opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V