Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

ASTE4: Naturens terningespil

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Modultype, -omfang og –sprog

Basismodul, lokalt udarbejdet i samarbejde med partnerinstitutioner

Specialisering, ASTE Modul 4 (Matematik og Fysik/Kemi)

10 ECTS

Modulsproget er dansk men der kan også indgå materiale på andre sprog – især nordiske og engelsk

 

Kort beskrivelse af modulet

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk og naturfaglig kompetence i arbejdet med  på 4. - 10. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et didaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et tværfagligt perspektiv.

I det didaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige typer af evalueringsmetoder til vurdering af elevers matematikfaglige læring, herunder muligheder og begrænsninger ved de enkelte metoder.

Praksisperspektivet omfatter hvorledes nyere forskning i naturvidenskaben kan inddrages i undervisningen, hvilket også repersenterer en mulig vej for læreren kompetenceudvikling.

Det tværfaglige perspektiv drejer sig om stokastiske processer i naturen, deres beskrivelse og modellering med metoder hentet fra matematikken, kemien og fysikken.

 

IT indgår som en integreret del af arbejdet på modulet.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Matematik, 4.-10. klassetrin, 7 ECTS

Fysik/Kemi , 7-9. klassetrin, 3 ECTS

 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Modulet indgår som en integreret del af ASTE-uddannelsen

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget omfatter national og international forskning og teoridannelse inden for:

·         Forskellige evalueringsformer til vurdering af elevers udbytte.

·         Stokastiske processer i naturen

·         Viden og kompetencer knyttet til professionen som tværfaglig sciencelærer.

 

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Fra matematik:

K1: Matematiske emner

K2: Matematiske arbejds- og tænkemåder

K3: Matematikdidaktik

K4: Matematiklærerens praksis

Fra Fysik/Kemi:

K2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til fysik/kemi

K3:Fysik/Kemi i tværfagligt samarbejde

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Der indgår dele af kompetenceområdernes kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål.

Den studerende kan:

·         Planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner.

·         Stimulere udvikling af elevers matematiske arbejds- og tænkemåder gennem udfordrende spørgsmål og svar i med og om matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin.

·         Beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i  matematikdidaktisk teori.

·         Planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse.

 

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

evalueringsmetoder og -redskaber, test knyttet til aldersgruppen og af relevans for matematikundervisningen.

evaluere elevers faglige udbytte og kompetencer.

forskellige evalueringsformer, deres muligheder og begrænsninger samt forskellen på summativ og formativ evaluering.

vurdere forskellige evalueringsformer, herunder deres muligheder og begrænsninger for at diagnosticere elevers faglige udbytte.

kompetenceudvikling som matematiklærer, analyse og refleksion over egen undervisning, identifikation af udviklingsbehov, ajourføring med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, nye materialer og ny litteratur.

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at reflektere over egen undervisning, identificere udviklingsbehov, holde sig ajour med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, samt følge med i nye tendenser, nye materialer og ny litteratur.

 

 

sandsynlighed, subjektiv, statistisk og kombinatorisk sandsynlighed, simulering af stokastiske situationer i blandt andet stikprøver samt eksempler på sandsynlighedsfordelinger og anvendelse af it.

anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i undervisningen samt simulere stokastiske processer og arbejde med sandsynlighedsfordelinger, herunder anvendelse af it.

matematisk modellering.

modellere ved at afgrænse, strukturere, matematisere, fortolke og kritisere matematiske modeller.

matematiske hjælpemidler

tage stilling til muligheder og begrænsninger i anvendelsen af et bredt udvalg af hjælpemidler, herunder it.

nyere forskning inden for naturvidenskab

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisning

tværfaglige perspektiver på strukturer, mønstre, systemer og processer i naturen

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på strukturer, mønstre, systemer og processer i naturen

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen):

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 75 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 105 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 75 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 20 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis:

Udvalgte dele af modulet afvikles i praksissammenhæng med ASTE-uddannelsens samarbejdende skoler og universiteter.

 

Deltagelseskrav

Deltagelse i indsamling af data fra eksperimentelt arbejde, databehandling og udarbejdelse af et begrundet undervisningsforløb i forbindelse med en naturvidenskabelig problemstilling. Problemstillingen formuleres af underviseren som også fastsætter rammer og afleveringsfrist.

 

 

Deltagelse i aktiviteter direkte koblet til ASTE-uddannelsens samarbejdspartnere på skoler og universiteter.

 

Evaluering af modulet:

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V