Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

ASTE3: Energi og klima

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Modultype, -omfang og –sprog

Basismodul, lokalt udarbejdet i samarbejde med partnerinstitutioner

Specialisering, ASTE Modul 3 (Geografi og fysik/kemi)

10 ECTS

Modulsproget er dansk men der kan også indgå materiale på andre sprog – især nordiske og engelsk

 

Kort beskrivelse af modulet

”Energi og klima” er et aktuelt og vedkommende tema, idet viden om baggrunden for de store spørgsmål om Jordens klima og de klimaforandringer, der kommer til udtryk på forskellig vis overalt på kloden, er essentiel både for det enkelte menneske og for samfundet. Temaet giver de studerende mulighed for at blive fortrolige med fagbegreber og sammenhænge, der danner grundlag for at indgå fuldgyldigt i de demokratiske processer, der forvalter håndteringen af klimaforandringerne. Herigennem giver arbejdet med temaet de studerende mulighed for at udvikle og gennemføre undervisning, der udvikler elevernes handlekompetence i miljømæssige problematikker.

 

Centralt i undervisningsfaget geografi står samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers levevilkår i forskellige regioner. I undervisningsfaget fysik/kemi er naturfaglige arbejdsmåder og tankegange centrale til forståelsen og beskrivelsen af verden og samspillet mellem naturvidenskabelig modelbygning og eksperimentelt funderet naturbeskrivelse fra det mikroskopiske niveau til det kosmologiske. En del af de centrale indholdselementer fra begge fagområder behandles eksemplarisk i dette tema, hvor elementerne kan bringes sammen i en helhed, der kan inspirere til og kvalificere de studerendes egen planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Geografi, 7.-10. klassetrin, 6 ECTS

Fysik/kemi, 7.-10. klassetrin, 4 ECTS

 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Modulet indgår som en integreret del af ASTE-uddannelsen

 

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker der er relevante for tværfaglig undervisning i udskolingen i modulets kontekst

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

 

Geografi:

·         Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktiske perspektiver i geografi udgør en væsentlig del af geografididaktikken og omhandler viden og færdigheder, som gør det muligt at reflektere over undervisningens hvorfor, hvad og hvordan og herigennem opbygge en lærerprofessionalisme i geografiundervisning.

·         Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi omhandler perspektiver på naturvidenskab, naturvidenskabens betydning i samfundet, historisk og videnskabsteoretisk og i forhold til bæredygtig og teknologisk udvikling.

·         Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde omhandler, hvordan naturfag indbyrdes og i samarbejde med andre fag kan skabe forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold.

 

Fysik/kemi:

·         Kompetenceområde 2: Naturvidenskabernes perspektiver i relation til fysik/kemi omhandler perspektiver på naturvidenskab, naturvidenskabens betydning i samfundet, historisk og videnskabsteoretisk og i forhold til bæredygtig og teknologisk udvikling.

·         Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde omhandler, hvordan naturfag indbyrdes og i samarbejde med andre fag kan skabe forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold.

·         Kompetenceområde 4: Undervisning i fysikkens og kemiens kerneområder omhandler undervisning i kerneområder fra fysikkens og kemiens verden.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Geografi:

Den studerende kan

·         begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i geografi.

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning med naturfaglige perspektiver og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse.

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag.

 

Fysik/kemi:

Den studerende kan

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse.

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag.

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning med kernebegreber fra fysikken og kemiens verden.

 

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i geografifaget.

planlægge, gennemføre og evaluere fagsprogsudviklende undervisning

hovedtræk af naturvidenskabernes og geografifagets historie og filosofi,

planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning med historiske og filosofiske aspekter af naturvidenskaben,

naturvidenskabens bidrag til almendannelsen og forståelsen af omverdenen,

planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning, hvor naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende,

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi,

planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning, der udvikler elevernes handlekompetence i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi,

universets, solsystemets, jordens og livets opståen og udvikling,

planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på universets, solsystemets, jordens og livets opståen og udvikling,

stofkredsløb, energiformer, energistrømme, energikilder og energiudnyttelse,

geografiundervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på stofkredsløb samt energiformer, -strømme, -kilder og -udnyttelse,

 

 

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og forståelse af omverdenen,

planlægge og gennemføre fysik/kemi-undervisning, hvor naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende,

hovedtræk af naturvidenskabernes historie og filosofi,

planlægge og gennemføre fysik/kemi-undervisning med historiske og filosofiske aspekter af naturvidenskaben,

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi,

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemi-undervisning, der udvikler elevernes handlekompetence i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi,

tværfaglige perspektiver på energiformer, -strømme, -kilder og -udnyttelse,

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på energiformer, -strømme, -kilder og -udnyttelse,

energi og energistrømme og

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemi-undervisning om energi og

laboratoriearbejde og sikkerhedsvejledninger.

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemi-undervisning i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser.

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen):

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 75 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 105 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 75 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 20 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis:

Udvalgte dele af modulet afvikles i praksissammenhæng med ASTE-uddannelsens samarbejdende skoler og universiteter. Herunder fx.  lektionsstudier, elevtekster og afprøvning af undervisningsforløb.

 

Deltagelseskrav

1: Udarbejdelse af et studieprodukt bestående af et begrundet undervisningsforløb.

Undervisningsforløbet skal have energi og klima som fagligt fokus og herudover reflektere over tværfaglighed og progression i naturfagene. Studieproduktet skal have et omfang på maksimalt 15 normalsider plus eventuelle relevante bilag. Produktet udformes i studiegrupper.

Øvrige rammer og tidsfrister fastsættes af underviser.

 

 

2: Deltagelse i aktiviteter direkte koblet til ASTE-uddannelsens samarbejdspartnere på skoler og universiteter.

 

Evaluering af modulet:

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V