Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

ASTE2: Bæredygtighed - fødevarer og energi

Modultype, -omfang og –sprog

Basismodul, lokalt udarbejdet i samarbejde med partnerinstitutioner

Specialisering, ASTE Modul 2 (Geografi, Biologi og Fysik/kemi)

10 ECTS

Modulsproget er dansk men der kan også indgå materiale på andre sprog – især nordiske og engelsk

 

Kort beskrivelse af modulet

”Bæredygtighed – fødevarer og energi” er et aktuelt og vedkommende tema for alle mennesker og ikke mindst skoleelever, der skal agere i fremtidens samfund. For at kunne deltage aktivt i aktuelle diskussioner om såvel lokale som globale problemstillinger, er det afgørende at have indsigt i bæredygtighedsdebatter og interessemodsætninger knyttet hertil. Samtidig er bevidstheden om lokale forbrugsmønstres betydning for det globale miljø central. I forbindelse med modulet arbejdes der med emner som fødevareproduktion, forbrug og typen af forbruget af fødevarer, samfundets prioriteringer af energikilder, størrelsen af energiforbruget og de konsekvenser disse prioriteringer og forbrugsmønstre har.  

Arbejdet med temaet giver de studerende mulighed for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere tværfaglig undervisning, der udvikler elevernes stillingtagen og handlekompetence i forbindelse med bæredygtighedsproblematikker og som sætter dem i stand til at forstå årsager til og konsekvenser af globalisering.

Centralt i undervisningsfaget geografi står samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det kommer til udtryk gennem udnyttelsen af naturgrundlaget , påvirkning af miljøet og menneskers levevilkår i forskellige regioner. Globalieringen og dens indflydelse på kultur, natur, levevilkår og relationer mellem verdens stater og folkeslag er ligeledes en central del af faget geografi.

I undervisningsfaget fysik/kemi er naturfagligt sprog og naturfaglige arbejdsmåder og tankegange centrale til forståelsen og beskrivelsen af verden, herunder fysisk-kemiske perspektiver på stof- og energikredsløb, menneskets udnyttelse af naturgrundlaget samt det naturfaglige grundlag for forståelsen af samfundsmæssige interessemodsætninger.  

I undervisningsfaget biologi trækkes ligeledes på argumentation og samfundsmæssige problemstillinger og på tværfaglige perspektiver på menneksets udnyttelse af naturgrundlaget. Derudover er et centralt indholdselement lokale og globale eksempler på miljøspørgsmål, naturpleje, naturgenopretning, naturforvaltning, bæredygtig udvikling, samt et fokus på hvilke lokale og globale aktører, der spiller ind i forhold til de eksempler, der inddrages. Endelig indgår der i biologifaget  tværfaglige perspektiver på menneskets undnyttelse af naturgrundlaget og herunder hvordan handlekompetence og bæredygtighed er forbundet med menneskets samspil med natur og teknologi.

 

Dele af de centrale indholdselementer fra de tre fagområder behandles eksemplarisk i temaet, således at elementerne kan bringes sammen i en helhed, der kan inspirere til og kvalificere de studerendes egen planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, evaluering og udvikling af kvalificeret tværfaglig undervisning om temaet bæredygtighed – fødevarer og energi.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Geografi, 7.-10. klassetrin, 4 ECTS

Biologi, 7.-10. klassetrin 3 ETCS

Fysik/kemi, 7.-10. klassetrin, 3 ECTS

 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Modulet indgår som en integreret del af ASTE-uddannelsen

 

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, omhandlende tematikker, der er relevante for tværfaglig udskolingsundervisning i modulets kontekst.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

 

Geografi:

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktiske perspektiver i geografi udgør en væsentlig del af geografididaktikken og omhandler viden og færdigheder, som gør det muligt at reflektere over undervisningens hvorfor, hvad og hvordan og herigennem opbygge en lærerprofessionalisme i geografiundervisning.

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi omhandler perspektiver på naturvidenskab, naturvidenskabens betydning i samfundet, historisk og videnskabsteoretisk og i forhold til bæredygtig og teknologisk udvikling.

Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde omhandler, hvordan naturfag indbyrdes og i samarbejde med andre fag kan skabe forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold.

Fysik/kemi:

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på fysik/kemi-undervisning omhandler tilrettelæggelse, gennemførsel og evaluering af fysik/kemi-undervisning tilpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige progression.

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabernes perspektiver i relation til fysik/kemi omhandler perspektiver på naturvidenskab, naturvidenskabens betydning i samfundet, historisk og videnskabsteoretisk og i forhold til bæredygtig og teknologisk udvikling.

 

Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde omhandler, hvordan naturfag indbyrdes og i samarbejde med andre fag, kan skabe forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold.

Biologi:

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på biologiundervisning. Den studerende kan begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i biologi.

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi. Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle biologiundervisning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse.

Kompetenceområde 3: Biologi i tværfagligt samarbejde. Den studerende kan begrundet planlægge, gen-nemføre, evaluere og udvikle biologiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Geografi:

Den studerende kan :

·         begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i geografi.

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning med naturfaglige perspektiver og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse.

·          begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag.

Fysik/kemi:

Den studerende kan:

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse.

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag.

·         begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i fysik/kemi.

Biologi:

Den studerende kan

·         begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i biologi.

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle biologiundervisning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle biologiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

globaliseringen og dens indflydelse på kultur, natur, levevilkår og relationer mellem verdens stater og folkeslag

planlægge, gennemføre og evaluere undervsining, der sætter eleverne i stand til at forstå årsager til og konsekvenser af globalisering, herunder inddragelse af elevernes roller som verdensborgere

tværfaglige perspektiver på stofkredsløb

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemi-undervisning som inddrager tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

planlægge og gennemføre biologiundervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver af menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

nyere tværfaglig forskning i relation til geografi

inddrage eksempler på nyere tværfaglig forskning i geografiundervisningen

argumentation og samfundsmæssige interessemodsætninger

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemiundervisning vedrørende faglige diskussioner af politiske og økonomiske interessekonflikter

argumentation og samfundsmæssige interessemodsætninger

planlægge, gennemføre biologiundervisning vedrørende faglige diskussioner af politiske og økonomiske interessemodsætninger

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der udvikler elevernes handlekompetence i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

lokale/globale eksempler på miljøspørgsmål, naturpleje, naturgenopretning og naturforvaltning, bæredygtig udvikling samt lokale/globale aktører

sikre eleverne et almendannende grundlag for stillingtagen og handlekraft i forhold til deres eget liv, menneskets samspil med naturen og en bæredygtig udvikling

tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning

udvikle undervisning i biologi på et naturfagsdidaktisk grundlag

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen):

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 75 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 105 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 75 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 20 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis:

Udvalgte dele af modulet afvikles i praksissammenhæng med ASTE-uddannelsens samarbejdende skoler og universiteter. Herunder fx.  lektionsstudier, elevtekster og afprøvning af undervisningsforløb.

 

Deltagelseskrav

1: Udarbejdelse af et studieprodukt bestående af et begrundet undervisningsforløb. Undervisningsforløbet skal have en aktuel bæredygtighedsproblematik samt naturfagligt fokus og herudover forholde sig til tværfaglighed, didaktiske valg og progression i naturfagene. Studieproduktet skal have et omfang på maksimalt 15 normalsider plus relevante bilag. Produktet udarbejdes i studiegrupper. Øvrige rammer og tidsfrister fastsættes af underviser.

2: Deltagelse i aktiviteter direkte koblet til ASTE-uddannelsens samarbejdspartnere på skoler og universiteter.

 

Evaluering af modulet:

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V