Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

ASTE1: Sundhed - chance eller risiko?

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Modultype, -omfang og –sprog

Basismodul, lokalt udarbejdet i samarbejde med partnerinstitutioner

Specialisering, ASTE Modul 1 (Biologi og Matematik)

10 ECTS

Modulsproget er dansk men der kan også indgå materiale på andre sprog – især nordiske og engelsk

 

Kort beskrivelse af modulet

I modulet indgår grundliggende viden om menneskekroppens fysiologi og anatomi og sundhed både individuelt og i det større perspektiv.  I arbejdet med risikovurdering, fordeling og forudsigelse om sundhed indgår grundliggende viden om statistik og statistiske tests.

 

Modulet er bygget op om tre temaer:

Tema 1: Normalitetsbegreber i forhold til fx. vægt, højde, kondition og levealder vil blive behandlet såvel fysiologisk som matematisk. Dette vil bl.a. ske gennem statistiske undersøgelser med dataindsamling, statitiske beskrivelser, repræsentationer og bearbejdning fx i relation til fysiologiske træningsprogrammer.  IT vil spille en central rolle i disse statistiske undersøgelser, der i udgangspunktet vil være problemorienterede.

Tema 2: Analyser af udbredelse af forskellige sygdomme og sundhedsforhold såvel i tid (en historisk vinkel), som geografisk (nord-syddimension). Herunder mål for befolkningstilvækst og -tiltag i et forsøg på at begrænse tilvæksten. I relation hertil vil der blive udført nogle statistiske test med henblik på at vurdere risikoen for fx udvikling af bestemte sygdomme på baggrund af genetiske analyser.

En historisk analyse af biologibøger for den danske folkeskole med henblik på en vurdering af de præsenterede sundhedsproblematikker, sundhedsdidaktikker og seksualundervisning. I relation hertil ses også på skiftende læseplaner tillige med den nuværende plan for matematikfaget i grundskolen med henblik på at se sammenhænge til samfundsmæssige og videnskabelige – især sundhedsvidenskabelige – udfordringer.

Tema 3: Udvalgte humanfysiologiske temaer

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Biologi, 7 ECTS

Matematik 4.-10. klassetrin, 3 ECTS

 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Modulet indgår som en integreret del af ASTE-uddannelsen

 

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker inden for matematik og naturfagsundervisning, der er relevante for modulets fagområde

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Fra biologi:

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på biologiundervisning

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi

Kompetenceområde 4: Undervisning i biologis kerneområder

Fra matematik:

Kompetenceområde 1: Matematiske emner

Kompetenceområde 2: Matematiske arbejds- og tænkemåder

Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

·         begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i biologi.

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle biologiundervisning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse.

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle biologiundervisning med kernebegreber fra biologiens verden.

·         Planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner.

·         Stimulere udvikling af elevers matematiske arbejds- og tænkemåder gennem udfordrende spørgsmål og svar i med og om matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin.

·         Beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i  matematikdidaktisk teori.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning

udvikle undervisning i biologi på et naturfagsdidaktisk grundlag

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden om inddragelse af omverden i undervisningen

inddrage eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i samfundet i biologiundervisningen

relationer mellem struktur og funktion på alle organisationsniveauer i levende organismer, herunder særligt menneskets anatomi og fysiologi samt sundhedsbegreber

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der fremmer elevers forståelse for relationen mellem struktur og funktion, herunder menneskekroppens anatomi og fysiologi, samt gør elever i stand til aktivt at benytte den tilegnede viden og indsigt i forhold til egen og andres sundhed

nyere forskning inden for naturvidenskab

 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisning

Naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, multimodale og webbaserede læremidler, sciencecentre, uderum, erhvervsvirksomheder, musser mm.

Anvende forskellige undervisningsressourcer

Fødevare- og bioteknologisk produktion: biologisk baggrund for muligheder og konsekvenser i forhold til sundhed, miljø og naturforvaltning, herunder viden om undervisningsressourcer under dette emne som scincecentre, virksomheder og forskningsinstitutioner

Planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der gør elever i stand til at forklare biologiske processer i produktionen og perspektivere dem i forhold til det økologiske, udviklingsmæssige og samfundsmæssige perspektiv.

statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og vurdering af data, blandt andet med it og anvendelsen af deskriptorer for beliggenhed, spredning og sammenhænge samt test og deres anvendelse.

analysere systematisk indsamlede data ved hjælp af statistiske deskriptorer og diagrammer samt anvendelsen af test som baggrund for undervisningen i statistik bl.a. med anvendelse af it.

 

matematisk problembehandling

problembehandle ved at detektere, formulere, afgrænse og løse matematiske problemer ved systematisk valg af strategier og værktøjer.

matematiske repræsentationer.

anvende matematiske repræsentationsformer ved at forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige repræsentationsformer, herunder forstå deres indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder.

skiftende læseplaners sammenhæng med samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over tid.

forholde sig til gældende læseplaner for matematik-undervisning i relation til differentieret undervisning

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen):

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 75 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 105 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 75 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 20 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis:

Udvalgte dele af modulet afvikles i praksissammenhæng med ASTE-uddannelsens samarbejdende skoler og universiteter.

 

Deltagelseskrav

1: Deltagelse i produktion af en bog eller andet læremiddel til flerfaglig undervisning i udskolingen inddragende biologi og matematik og fagligt indhold fra modulet. Udover de to fag, må der gerne inddrages andre fagligheder som supplement.

Omfang svarende til ca. 12 sider i en normal skolebog for målgruppen.

Produktet udvikles løbende i modulet som studiearbejde. Dokumentering af arbejdsprocessen er en del af produktet inkl. bilag der dokumenterer nedenstående milepæle i projektet. Der gives vejledning.

Produktet produceres i grupper af passende størrelse.

Foreløbige milepæle i projektet er:

·         Etablering af grupper – herunder første forslag til ide og indhold

·         Arbejde med overblik over fagligt indhold og teori om udformning af læringsmateriale

·         Produktionsplan

·         Fremstilling af eksempler og testning i praksis

·         Endelig fremstilling

Detaljerede rammer og frister formuleres og fastsættes af underviser.

2:Deltagelse i aktiviteter direkte koblet til ASTE-uddannelsens samarbejdspartnere på skoler og universiteter.

 

Evaluering af modulet:

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V