Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM13: Krop, kultur og inklusion

Modultype, -omfang og -sprog

Valgmodul, lokalt udarbejdet.

10 ECTS

Modulsproget er dansk

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet ønsker at belyse forholdet mellem kultur og idræt med henblik på at arbejde med dannelsesopgaven i skolen. En dannelse, der vil skabe aktive medborgere i et inkluderende miljø, hvor der tages højde for det historiske aspekt af sammenhængen mellem kultur, religion og kropssyn. Derfor vil der blive arbejdet med, hvordan religion og kultur har formet vores kropssyn gennem tiden, og vi vil reflektere over, hvordan det har præget den tid, vi lever i i dag.
Der arbejdes med kropslige aktiviteters betydning for medborgerskab og demokratisk dannelse, kropslig identitet, kropslige aspekters betydning for inklusion og etik.
Feltet mellem kropslige aktiviteter, religion og ritualer udforskes.
Der arbejdes både kritisk-teoretisk og praktisk-konstruktivt.
I modulet indgår feltobservationer af kropskulturer i idrætslige såvel som religiøse miljøer.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Idræt med 10 ECTS og Lærerens Grundfaglighed med 10 ECTS-point

 

Modulets vidensgrundlag:

Modulet bygger på religions- og idrætsfaglig forskning indenfor sammenhænge mellem kultur, kropssyn, sport, religion og ritualer.

Modulet anvender teori om ritualanalyse, empirisk arbejde som kvalitative, kvantitative metoder samt observation og feltarbejde. Der anvendes æstetisk teori, kulturteori og formidlingsdidaktisk teori. Endvidere vil modulet inddrage pædagogisk teori specielt med henblik på målovervejelser, undervisningsplanlægning og inklusion

Modulet har således basis i både videns baserede og kunstneriske erkendelsesformer.

Modulet vil beskæftige sig med nyere og igangværende projekter bl.a. indenfor områder som medborgerskab, idræt og integration.

 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Idræt og Lærerens Grundfaglighed

 

Kompetenceområder, kompetence-, videns- og færdighedsmål

Idræt:

Kompetenceområder, som indgår i modulet:

Kompetenceområde 2: Elevers udvikling og læring i, om og gennem idræt omhandler udvikling af handlekompetence i tværvidenskabelige sammenhænge mellem sundhed, livskvalitet, fysisk aktivitet og kroppens varierede kommunikationsmuligheder.

Kompetenceområde 3: Idrætsfaget i indskoling, på mellemtrinnet og i udskolingen omhandler alsidig, inkluderende og differentieret idrætsundervisning i folkeskolen med henblik på udvikling af elevers personlige, sociale, kropslige og idrætslige færdigheder og kompetencer.

Kompetenceområde 4: Idrættens værdier og kultur omhandler værdimæssig og kulturel udvikling af fagsyn samt udvikling af idrætsfaget såvel kreativt, innovativt som entreprenant på tværs af genrer, discipliner og fysiske aktiviteter.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet:

Kompetencemål2: Den studerende kan anvende, vurdere og analysere viden om elevers fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling med henblik på udvikling af elevers handlekompetence i tværvidenskabelige sammenhænge mellem sundhed, livskvalitet, fysisk aktivitet og kroppens varierede kommunikationsmuligheder.
Kompetencemål 3: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle alsidig, inkluderende og differentieret idrætsundervisning i folkeskolen med henblik på udvikling af elevers personlige, sociale, kropslige og idrætslige færdigheder og kompetencer.

Kompetencemål 4: Den studerende kan udføre, anvende og integrere kropslige arbejds- og udtryksformer i undervisningen på tværs af genrer, discipliner og fysiske aktiviteter såvel kulturelt som subkulturelt med henblik på at udvikle fagsyn samt udvikle faget kreativt, innovativt og entreprenant.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

idrættens idealer, fairplay, tolerance, etik/moral samt inklusion/eksklusion

planlægge, gennemføre og evaluere idrætsundervisning, der understøtter, udvikler og udfordrer elevers læringsmiljøer og læringsfællesskaber

idræt som kulturskabende faktor, idrættens kulturer og subkulturer, klassiske og nye idrætter

 

idrætsfaget som videnskabsfag, videnskabsteori, videnskabelige metoder, faglitteratur, begreber fra fagets praksis og teori

planlægge, gennemføre og evaluere humanistiske og samfundsvidenskabelige projekter

resultater af nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde

udvikle idrætsundervisningen på grundlag af anerkendt forsknings- og udviklingsarbejde

 

Almen dannelse/KLM:

Kompetenceområde, som indgår i modulet:

Almen dannelse (KLM) omhandler fortolkning af folkeskolens formål, udvikling af professionsetik samt håndtering af komplekse udfordringer i lærerarbejdet i et globaliseret samfund præget af kulturel, værdimæssig og religiøs mangfoldighed.

Kompetencemål, som indgår i modulet:

Den studerende kan forholde sig nuanceret og reflekteret til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som er forbundet med undervisning, forældresamarbejde og skole i et globaliseret samfund.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

den idéhistoriske og pædagogisk filosofiske baggrund for begreber som tolerance, myndighed, lighed, frihed og solidaritet i forbindelse med mangfoldighed og inklusion i skolen

organisere inkluderende undervisning i spændingsfeltet mellem individ og fællesskab.

forskellige former for borgerskab, medborgerskab og verdensborgerskab i idéhistorisk, historisk og aktuelt perspektiv

udvikle sammenhængen mellem skolens medborgerskabs- og kulturelle dannelsesopgave

ritualer og eksistenstolkning i udvalgte filosofiske og religiøse traditioner,

organisere professionelt samarbejde omkring komplekse etiske og religiøse udfordringer i skolen

kristendom, jødedom, islam og andre livsanskuelser i aktuel kontekst

gå i dialog med med elever og forældre med forankring i forskellige religioner og livssyn

 

håndtere religiøse og kulturelle forhold i skolens tradition og dagligdag

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 89 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 119 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 63 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 4 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Planlagte forløb afprøves undervejs med deltagelse af elever fra skolen.

Der indlægges studiebesøg på fx skoler, lokalmiljøer, subkulturer, idrætsforeninger, integrationsprojekter, religiøse bevægelser.

Det undersøges, om der er samarbejdsmuligheder med elevernes lærere.

Det undersøges, om de studerende kan deltage fagligt relevant i allerede planlagte temaforløb, tværuger, el.lign. på en skole.

 

Deltagelseskrav

1: Mundtligt oplæg og feedback.

I løbet af modullet skal alle moduldeltagere holde et oplæg (individuelt eller i grupper på max. tre) på 30 min. Indholdet af oplægget skal lægge sig op af emnet for den pågældende undervisningsgang. Form og litteraturvalg drøftes i god tid inden oplægget med holdets underviser. Der gives mundtlig feedback fra de øvrige moduldeltagere og underviseren.

2: Kommenteret undervisningsforløb.

De studerende skal i grupper på maks. 4 deltagere udarbejde et kommenteret undervisningsforløb på mindst 4 lektioner for et selvvalgt klassetrin. Undervisningsforløbet skal fremlægges for resten af holdet med inddragelse af den praktisk-musiske dimension og/eller aktivering af holdets øvrige deltagere.

 

Evaluering af modulet:

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V