Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM12: Oplevelsespædagogik - ny energi til undervisningen

Modultype, -omfang og -sprog

Valgmodul, lokalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet er et dybdegående arbejde med et udvalg af de læringsformer, der kan komme i spil, når man flytter fagene historie og kristendomskundskab uden for klasserummet.

Modulet er et tværfagligt samarbejde mellem kristendomskundskab/religion og historie, hvor begge fags områder og erkendelsesmåder udvides.

Undervisningen varetages af undervisere fra begge faggrupper.

Målet med modulet er

1.       at kvalificere de kommende læreres brug af museer/skoletjenester/formidlingscentre/det urbane uderum

2.       at udvikle en tydeligere kobling mellem klasseværelse og museer/skoletjenester/formidlingscentre/det urbane uderum og mellem fagdidaktik og genstande/rum.

3.       at arbejde med at skabe tværfaglige tilbud til skolerne

4.       og at blive bedre til at give energi til undervisningen.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Undervisningsfaget historie, 10 ECTS

Undervisningsfaget kristendomskundskab/religion, 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget udgøres af relevant forskningsbaseret viden fra historievidenskab, religionsvidenskab, antropologi og sociologi om de faglige emner, modulet indeholder.

Vidensgrundlaget udgøres også af viden om feltarbejde, tværfaglighed og udeskolepædagogik.

Vidensgrundlaget er funderet i teorier og viden om børn og unges læringsforudsætninger i og udenfor klasserummet og om læringsprocesser vedrørende historie og religion.

 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Undervisningsfagene historie og kristendomskundskab/religion

 

Adgangsforudsætninger (knyttet til undervisningsfag og/eller øvrige)

Ingen.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Historie

Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie (historiedidaktik)

Kompetenceområde 2: Historiekultur, historiebrug og historiebevidsthed

Kompetenceområde 4: Fortolkning og formidling

Kristendomskundskab/religion

Kompetenceområde 1: Religionsdidaktik

Kompetenceområde 2, 3 og 4 (uddrag): Undervisning i emnet kristendom, islam, andre religioner og ikke-religiøse livsanskuelser

Kompetencemål, som indgår i modulet fra historie

Kompetencemål 1: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sigter på at imødekomme elevernes varierede læringsforudsætninger.

Kompetencemål 2: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre og udvikle undervisning med afsæt i histories samfundsmæssige og identitetsskabende betydning.

Kompetencemål 4: Den studerende kan indkredse, analysere formulere og formidle begrundede bud på historiske fortolkninger og fortællinger med henblik på historieundervisning.

Kompetencemål, som indgår i modulet fra kristendomskundskab/religion

Kompetencemål 1: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle religionsundervisning.

Kompetencemål 2: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i emnet kristendom.

Kompetencemål 3: Den studerende kan begrundet gennemføre undervisning i emnet islam og andre religioner samt religiøs innovation.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

varierede didaktiserede og ikke-didaktiserede læremidler

anvende forskellige former for læremidler i historieundervisningen

didaktiske metoder til undervisningsdifferentiering i historiefaget

anvende forskellige didaktiske arbejdsformer begrundet i et samspil mellem historiefaglige indholdsområder og elevernes forskellige læringsforudsætninger

historiekultur og historiebrug i forskellige former for erindringsfællesskaber

 

inddrage eksempler og perspektiver på historiekulturer, erindringspolitik og historiebrug fra fortid og nutid i historieundervisningen

forskellige former for mediering af historie i et historiebrugsperspektiv

anvende varierede former for historieformidling i historieundervisningen

teorier om historiebevidsthed og planlægge, gennemføre

evaluere historieundervisning, der inddrager og udvikler elevers historiebevidsthed

samspil mellem historie, identitet og kulturer

inddrage flerkulturelle perspektiver og forskellige identitetsbærende erindringsfællesskaber i historieundervisningen.

it og digitale medier i erkendelse og formidling

inddrage it og digitale medier i historieundervisning til styrkelse af historisk erkendelse og formidling,

narrativitet i konstruktion og formidling af historie

udvikle egne og elevernes forudsætninger for at analysere historiske fortællinger og fremstillinger i forskellige udtryksformer

forskellige historiske fremstillingsformer

udvikle egne og elevernes arbejde med at skabe historiske fortolkninger og fortællinger

entreprenørskab, kreativitet og innovation,

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der udfordrer eleverne til handlekraft, foretagsomhed og fantasi

undervisningsmetoder, læremidler, praktisk-musiske erkendemåder og digitale medier

 

anvende en variation af undervisningsmetoder, læremidler samt praktisk-musiske arbejdsformer og it

faglige teorier og metoder, hvormed religion kan beskrives og analyseres, og teorier om, hvad religion kan være

beslutte, hvilke faglige teorier og metoder der er relevante for tilrettelæggelse af en konkret undervisningssituation

kristendom i Danmark, historisk og nutidigt

redegøre for eksempler på centrale begivenheder og personer for kristendom i Danmark, historisk og nutidigt

kristendom som nutidig religion i Danmark

formulere opfattelser af kristendom og dens betydning som religion i Danmark

kristne myter, forestillinger, ritualer, tekster og visuel kultur

analysere forståelser af kristne grundbegreber samt brug og betydning af myter, forestillinger, ritualer, tekster og visuel kultur, herunder billeder, påklædning, arkitektur, salmer og musik

islam som nutidig religion i Danmark

formulere opfattelser af islam i Danmark og dens betydning som religion i Danmark

centrale myter, forestillinger, ritualer, tekster samt visuel kultur i islam

analysere eksempler på grundbegreber samt brug og betydning af myter, forestillinger, ritualer, tekster og visuel kultur, herunder billeder, påklædning, arkitektur og musik i islam

religion og livsanskuelser som dynamiske kulturelle udtryk

vurdere religion og livsanskuelsers forskellige betydninger afhængig af kulturel og historisk kontekst

livsopfattelser uden religion

redegøre for forskellige livsopfattelser funderet i en ikke-religiøs tænkning

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 74 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 143 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 54 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 4 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Løbende praksistilknytning til museer/skoletjenester/formidlingscentre/det urbane uderum.

 

Forudsætningskrav

Aktiv deltagelse i undervisning og vejledning

Deltagelse i studietur

I grupper á 3 studerende afleveres og fremlægges en kommenteret plan for et feltstudieum/byvandring/studietur for elever i folkeskolen. Ved fremlæggelsen gives respons af underviser og hold hvilket fordrer aktiv tilstedeværelse ved de øvriges fremlæggelse.

 

Evaluering af modulet:

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V