Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM11: Skolen i samfundet

Modultype, -omfang og -sprog

Valgmodul, lokalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet henvender sig i særlig grad til den studerende, der interesserer sig for grundskolen som institution og organisation i nationale og internationale sammenhænge samt for pædagogisk ledelse.

Modulet skal give den studerende kompetencer inden for bl.a. pædagogisk ledelse, kommunikation samt projektledelseskompetencer.

Modulet vil være særligt egnet til at opnå praksistilknytning i forhold til grundskolens ledelsesniveau samt de udfordringer og problemstillinger, dette niveau repræsenterer, herunder magtspillet om skolen.

Modulet vil være særligt egnet til praksisanalyser af skolen og dens nærmeste omgivelser og interessenter samt til at arbejde med forskellige metoder i forhold til empiriindhentning og -bearbejdning.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Samfundsfag 10 ECTS

Lærerens Grundfaglighed 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Centralt i modulet står pædagogikken samt den pædagogiske psykologi med fokus på national og international forsknings- og udviklingsviden om undervisningens tilrettelæggelse, elevernes politiske og demokratiske dannelse og læreren som reflekterende didaktiker samt udviklingsviden om børn og unges læring og udvikling, socialt samspil og kommunikation og pædagogisk vejledning i skolen.

Modulet bygger på empirisk forskning om elev-, lærer- og skoleledelseskompetencer, kommunal skolepolitik og andre interessenters betydning for skolen i samfundet.

Modulet bygger på erfaringer med en strategisk pædagogisk praksis samt fagdidaktisk og pædagogisk teori om undervisningsplanlægning og læring.

Modulet anvender politisk filosofi og politologisk forskning og teori, kvantitative og kvalitative metoder.

Modulet skal tilvejebringe en nuanceret forståelse af og kompetence hos den studerende indenfor konkret planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

”Demokrati, deltagelse og medbestemmelse”, ”Økonomisk adfærd”, ”Undervisningskendskab”, ”Elevens læring og udvikling”.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i og med demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8.-10 klasse.

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i samfundsøkonomi med borgeren som aktør i samfundsfag i folkeskolens 8. - 10 klasse

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen med folkeskolens formål som grundlag.

Den studerende kan alene og i samarbejde med andre, skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og udvikling, lede læreprocesser der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

demokrati, demokratiopfattelser og demokratiske processer

inddrage elevers demokratiske handle- og deltagelsesmuligheder i samfundsfagsundervisning

politiske systemer, magtformer, ideologier, interesser, ressourcer og indflydelse

motivere elever til deltagelse i det danske folkestyre gennem samfundsfagsundervisning

skolen som demokratisk platform

samarbejde med forskellige aktører, herunder elever, forældre, kolleger og ledelse om undervisning

sociologiske og kulturelle sammenhænge mellem normer, værdier, levevis og deltagelsesformer

inddrage elevers hverdagsliv i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv

velfærdsmodeller, samt sammenhænge mellem forsørgelse og stat, marked og civilt samfund

 

styrke elevernes muligheder for at reflektere over økonomiens betydning for det danske velfærdssamfund, samt over forskellige velfærdsmodeller i et fordelingsperspektiv

skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag læreplaner, læreplanteori, læreplanudformning, undervisningsplanlægning samt undervisningsteori og didaktiske positioner

planlægge undervisning for både klassen og den

enkelte elev

 

 

klasse, lærings- og gruppeledelse

facilitere interaktions- og læreprocesser, således at de er befordrende for elevens trivsel og udvikling

 

det professionelle grundlag for kommunikation, kollegialt samarbejde, forældresamarbejde, tværprofessionalitet og skoleudvikling og

udvikle samarbejde med kolleger, skolens ressourcepersoner, forældre og elever om undervisningen og udvikling af undervisning og

kreativitet, innovation og entreprenørskab i relation til elevens dannelse og lærerens professionelle udvikling,

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning, som udvikler elevernes fantasi, innovative og entreprenante kompetencer samt styrke deres lyst til at lære og motivation for at handle

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen):

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 72 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 173 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 30 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 00 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis:

Den studerende gennemfører i en projektgruppe en undersøgelse af en skolerelevant praksis. Rammerne for undersøgelsen er relationer mellem skolens interessenter. Fx skoleledelse/forvaltning, skoleledelse/lærere, lærer/forældre mv.

Projektgruppen kontakter en aktør, udarbejder undersøgelsesdesign, gennemfører en empirisk undersøgelse af relation mellem primær og sekundær aktør, bearbejder data og producerer en projektrapport indeholdende identificering af problemstilling, kontekstanalyse samt forslag til handling/intervention.

Projektgruppen formidler resultater og erfaringer fra projektarbejdet – herunder formidling og argumentation for problemstilling, væsentlige pointer fra analyserne samt forslag til handling/intervention.

 

Deltagelseskrav

·         At den studerende har udarbejdet 3 oplæg i samarbejde med projektgruppen og holdt minimum et oplæg for holdet af 30 minutters varighed i samarbejde med projektgruppen. Der gives mundtlig respons i forbindelse med oplæggene. De tre oplæg omhandler:

1.       Ugens aktuelle om skolepædagogiske forhold.

2.       Ugens aktuelle om skolepolitiske forhold.

3.       På et tidspunkt i projektperioden fremlægger projektgruppen et problemfelt indenfor projektarbejdet. Emnet for fremlæggelsen aftales med underviser. Emner kan omhandle: kontakt med aktører, empiriindsamling, databearbejdning, interessentanalyse, projektkonklusioner mv.

·         At den studerende sammen med sit team har udarbejdet og afleveret en praksistilknytningsopgave: projektrapport indeholdende identificering af problemstilling, metode, empiriindsamling, kontekstanalyse samt forslag til handling/intervention. (10 sider). Opgaven skal bestås. Der gives en karakter for opgaven samt en begrundelse.

·         At den studerende sammen med sit team fremlægger opgavens hovedkonklusioner for holdet og herunder problematiserer undersøgelsen. Fremlæggelsen skal godkendes. Der gives mundtlig respons i forbindelse med fremlæggelse.

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V