Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM10: Udeskolepædagogik - kvalificeret brug af udvidede klasserum

Modultype, -omfang og –sprog

Lokalt udarbejdet valgmodul

10 ECTS

Modulet foregår på dansk. Litteratur på nordiske sprog og engelsk vil forekomme.

 

Kort beskrivelse af modulet

I modulet arbejdes med hvordan skolen kan bruge skolens omverden som et tværfagligt omdrejningspunkt for undervisningen i skolen og på den måde bidrage til elevernes alsidige udvikling.

Modulet bygger således på en tværgående didaktik, og indholdet i modulet læses i et tværfagligt/tematisk forløb. Der arbejdes særligt med, hvordan undervisning udenfor og indenfor kan spille hensigtsmæssigt sammen, og hvordan man kan sikre, at læringen forankres i det faglige arbejde på skolen. Undervisningen tager udgangspunkt i lokale læringsressourcer.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Lærerens grundfaglighed 10 ECTS

Matematik 1.-6.- & 4.-10. klassetrin 10 ECTS

Natur/teknik 10 ECTS

Historie 10 ECTS

Dansk 1.-6.- & 4.-10. klassetrin 10 ECTS

Engelsk 10 ECTS

Sløjd 10 ECTS

Håndarbejde 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på national og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler, tematikker inden for udeskolepædagogik. I studieforløbet indgår det teoretiske vidensgrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet.

 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

 

Undervisningsfag og lærerens grundfaglighed

 

Adgangsforudsætninger (knyttet til undervisningsfag og/eller øvrige)

Ingen adgangsforudsætninger

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Dansk:

Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning

Engelsk:

Kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning

Historie:

Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie

Kompetenceområde 2: Historiekultur, historiebrug og historiebevidsthed.

 

Håndarbejde:

Kompetenceområde 3: Materiel kultur omhandler praktisk og undersøgende med lokale og globale, historiske og nutidige genstande som ramme og betydning for menneskers levede liv.

Lærerens grundfaglighed:

Kompetenceområde a) Elevens læring og udvikling,

Kompetenceområde c) Specialpædagogik

Matematik:

Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis omhandler matematikdidaktiske og pædagogiske udfordringer knyttet til matematiklærerens praksis på 1.-10. klassetrin.

 

Natur/teknik:

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på natur/teknik-undervisning.

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver

Kompetenceområde 4: Natur/tekniks kerneområder (2): den nære og fjerne omverden

 

Sløjd:

Kompetenceområde 3: Materiel kultur omhandler undersøgende arbejde med både lokale og globale, historiske og nutidige genstande som ramme og betydning for menneskers liv.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Dansk:

Den studerende kan begrunde planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i sprog og tekster

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret og innovativ danskundervisning for heterogene elevgrupper i et flerkulturelt og internationalt perspektiv

Engelsk:

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med afsæt i elevers læringsforudsætninger og potentialer, herunder elevers brug af kommunikative og læringsmæssige strategier og læreprocesser.

Historie:

De studerene lærer at anvende forskellige didaktiske arbejdsformer og varierede former for historieformidling i et samspil mellem historiefaglige indholdsområder og eleveres forskellige læringsforudsætninger.

Håndarbejde:

Den studerende kan fremstille, undersøge og vurdere materielle produkter med tilknytning til forskellige kulturer og historiske perioder, ideologier og levevilkår.

 

Lærerens grundfaglighed:

Den studerende kan alene og i samarbejde med andre, skabe fællesskaber og facilitere elevers læring og udvikling, lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer

Matematik:

Den studerende kan planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.

Natur/teknik:

Den studerende kan begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle undervisning i natur/teknik

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle natur/teknik-under­visning med naturfaglige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes almendannelse

Den studerende kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i natur og teknologi i den nære og fjerne omverden.

Sløjd:

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om eksemplariske produkter med tilknytning til forskellige kulturer og historiske perioder og relatere til menneskets tilgang til ressourceudnyttelse og bæredygtighed i samspil med det omgivende samfund.

Dansk

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Tværfagligt samarbejde i skolen

Samarbejde med kolleger om begrundet gennemførelse og udvikling af tværfaglige forløb

Sprogdidaktik

planlægge, gennemføre og evaluere

differentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs kommunikative kompetence

Engelsk

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx motivation, forholdet mellem modersmåls-, andetsprogs- og fremmedsprogstilegnelse, målsætning og evaluering, lærerens rolle

inddrage elevinterne og – eksterne faktorer af betydning for sprogtilegnelsesprocessen

Læringsstrategier

 

anvise differentierede læringsstrategier for elever med forskellige læringsforudsætninger

Historie

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

forskellige former for mediering af historie i et historiebrugsperspektiv

anvende varierede former for historieformidling i historieundervisningen

didaktiske metoder til undervisningsdifferentiering i

historiefaget

anvende forskellige didaktiske arbejdsformer i et samspil mellem historiefaglige indholdsområder og eleveres forskellige læringsforudsætninger

 

 

varierede didaktiserede og ikke didaktiserede læremidler

anvende forskellige former for læremidler i historie

Håndarbejde:

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

naturgivne og kulturelle forholds indflydelse på menneskets formgivning, fremstilling og anvendelse af håndværksmæssige produkter,

 

mestre og formidle historiske og kulturbestemte håndværksmæssige teknikker i undervisningen

 

 

 

Lærerens grundfaglighed

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

kreativitet, innovation og entreprenørskab i relation til elevens dannelse og lærerens professionelle udvikling

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning, som udvikler elevernes fantasi, innovative og entreprenante kompetencer samt styrker deres lyst til at lære og motivation for at handle

kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde

samarbejde med skolens interne og eksterne ressourcepersoner

 

Matematik:

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

undervisningsmetoder og -principper, læringspotentialet i en engageret og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ virksomhed, aktiviteter i og uden for klassen,

planlægge, gennemføre og evaluere motiverende og inspirerende matematikundervisning, som får elever til at engagere sig i matematiske aktiviteter og kreativ virksomhed,

lærermidler til aldersgruppen 1.-10.- klassetrin, herunder konkrete materialer og værktøjer

anvende, udvikle og vurdere relevante læremidler til matamatik,

Natur/teknik

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

naturfaglige undervisningsressourcer såsom science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer

 

anvende undervisningsressourcer

 

naturvidenskabernes bidrag i tværfagligt samarbejde med andre vidensområder.

planlægge og gennemføre natur/teknik-undervisning i samarbejde med skolens øvrige fag og obligatoriske emner

brug af udeundervisning og uformelle læringsmiljøer

vælge fysiske rammer i forhold til undervisningens naturfaglige mål og indhold under hensyntagen til såvel den enkelte elevs som grupper af elevers læreproces,

Sløjd:

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

fremstilling af genstande med inspiration fra andre kulturer, kunstindustrielle bevægelser og historiske perioder.

 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning om genstandsfremstilling fra fremmede kulturer, kunstindustrielle bevægelser og historiske perioder.

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 68 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 115 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 62 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 30  arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis:

Modulet anvender løbende nærområdets kultur, natur, virksomheder mv. i undervisningspraksis. I forbindelse med undervisningen besøges eksterne ressourcepersoner og mulighederne for inddragelse af disse i undervisningen perspektiveres.

 

Deltagelseskrav

 

Titel

Udvikling af udeskoleforløb til skoveniskolen.dk

Type/Form

Skriftlig skabelon udfyldes og sendes til skoveniskolen.dk i grupper af 3-4 studerende

Omfang

2-3 sider

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig tilbagemelding

 

Titel

Didaktisk refleksioner over undervisningsforløb

Type/Form

 Individuel skriftlig opgave

Omfang

3 sider

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Karakter efter syvtrinsskalaen

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V