Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM8: Læsemakkere - fokus på læsevanskeligheder og særligt tilrettelagt undervisning

Modultype, -omfang og –sprog:

Valgmodul, lokalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk

 

Kort beskrivelse af modulet:

Modulet indeholder dels 1: en teoretisk del, hvor forskellige typer læsevanskeligheder og indsatsmuligheder bliver introduceret, dels 2: praksistilknytning i form af et læsemakkerforløb, hvor teorierne afprøves i praksis i forhold til en enkelt elev. De studerende coaches til at være læsemakkere for elever i indskolingen, der har identificerede behov for særligt tilrettelagt undervisning.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes i fagområderne

Dansk 1.-6. klassetrin 10 ECTS

Lærerens grundfaglighed – pædagogik og lærerfaglighed 10 ECTS-point.

 

Modulets vidensgrundlag:

Grundlæggende teori om og nyere forskning i læse- og skriveprocesser og literacy, herunder læsevanskeligheder og evidensbaserede tiltag.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet:

Specialpædagogik og skriftsprogstilegnelse.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet:

1.       Begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret læseundervisning for heterogene elevgrupper

2.       Begrundet  planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt undervisning for elever med læsevanskeligheder.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

teorier om læsning

 

planlægge og genneføre aktiviteter, der understøtter elevers læsning og læseudvikling på begynder- og mellemtrin

læsningen didaktik

 

planlægge og gennemføre differentierede læseudfordringer og understøtte den enkelte elevs læseudvikling, herunder tosprogede elevers læseudvikling på andetsproget

test og evaluering

 

anvende resultater af test og andre evalueringsformer med henblik på at understøtte den enkelte elevs læseudvikling.

Læsestrategier

vurdere elevers læsestrategier under læsning af fiktions- og fagtekster

It som læringsressource i læseundervisningen

Understøtte elevers læseudvikling ved at integrere digitale teknologier i undervisningen.

paradigmer til forståelse af og forklaring på elever i komplicerede læringssituationer, herunder forståelser af normalitetsbegrebet

analysere kompleksiteten i egen og andres praksis i det specialpædagogiske arbejde

metoder til systematisk og løbende observation og evaluering af elevens deltagelses- og læringsprofil

 

foretage strukturerede observationer af enkelte elever og grupper af elever

forebyggende, foregribende og indgribende indsatser samt brug af it og andre læremidler

begrundet vælge specialpædagogiske og inkluderende indsats

kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde

samarbejde med skolens interne og eksterne ressourcepersoner

andetsprogspædagogisk forskning og udviklingsarbejde

identificere andetsprogspædagogiske udfordringer for undervisningen

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen):

De studerende må være indstillet på en vis fleksibilitet i forhold til en-til-en sessionernes placering i forbindelse med gennemførelsen af læsemakkerforløbet. 

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 73 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 130 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 61 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 11 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis:

De studerende får bygget bro mellem uddannelsespraksis og skolens praksis, idet de gennemfører et konkret læsemakkerforløb, hvor de kobles på en specifik opgave målrettet en elev i 2.-3. klasse. Det foregår i en række en-til-en sessioner, 10 uger med 1-2 lektioner ugentligt. Der ydes supervision af modulets lærere hver 14. dag, dvs. 5 lektioner i alt.

 

Deltagelseskrav:

Fuldt fremmøde til selve læsemakkerforløbet.

Mundtlig fremlæggelse af elevcase.

 

Evaluering af modulet:

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V