Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM7: På rejse ind i fiktive verdener - børne- og ungdomslitteratur på tværs af fag i skolen

Modultype, -omfang og -sprog

Valgmodul, lokalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk. Du læser fiktion på enten dansk eller tysk efter eget valg ud fra en anbefalet bruttolæseliste. Der kan forekomme korte tekster på andre skandinaviske sprog og engelsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Læringskontekst i skolen: Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i og med tekster i mange medier for at bidrage til udvikling af elevernes interkulturelle kompetence.

Der arbejdes ud fra en eksemplarisk tilgang til undervisningstilrettelæggelse og –gennemførelse  med:

Børns og unges tekstuniverser og hvordan de kan udfordres og udvikles

Didaktisering af forskellige tekster til undervisningsbrug

Hvordan fiktive tekster kan bidrage til at udvikle interkulturel kompetence

Hvordan fiktive tekster kan bidrage til at udvikle kommunikativ kompetence på modersmål såvel som fremmedsprog

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes i fagområderne

Dansk 1.-6. klassetrin 10 ECTS
Dansk 4.-10. klassetrin 10 ECTS
Tysk 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om:

Tekster i mange medier til børn og unge

Undervisning i og med tekster i grundskolen på tværs af fag

Udvikling af børn og unges interkulturelle kompetence

Udvikling af børn og unges kommunikative kompetence

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Dansk:

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning omhandler tekst og tekstformidling

Tysk:

Kompetenceområde 1: Kommunikation, kultur og internationalisering omhandler den studerendes kulturelle samt kommunikative kompetence med speciel fokus på sproget tysk i en globaliseret verden.

Kompetenceområde 4: Sprogtilegnelse omhandler læreprocesser og kommunikative processer af relevans for egen og elevernes sprogtilegnelse og sproglige reception og produktion

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

tekster til elever og elevers tekstbrug,

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner,

tekster, genrer og medier,

 

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv,

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv,

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på nabosprog,

 

 

sammenhængen mellem sprog og kultur samt interkulturel kompetence,

planlægge, gennemføre og evaluere tyskundervisning, der bidrager til udvikling af elevers kulturelle bevidsthed og interkulturelle kommunikative kompetencer,

samfunds- og kulturforhold i et historisk perspektiv, som det kommer til udtryk i litteratur, film, musik og medier,

forstå hovedindholdet i varierede tekster, sætte dem ind i deres historiske sammenhæng samt analysere, udvælge og anvende tekster og medier, der passer til tyskundervisningen i folkeskolen,

tværfaglighed.

samarbejde med kolleger om inddragelse af fremmedsproglige kompetencer i øvrige fag.

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen):

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 75 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 115 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 80 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 5 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis:

Der arbejdes med tekster og undervisningstilrettelæggelse, der kan afprøves i grundskolen. Der inddrages undersøgelser af børns mediebrug og –vaner og introduceres til børnekulturportaler.

 

Deltagelseskrav:

En udfyldt portfolio samt deltagelse i portfoliosamtalen med øvrige studerende og underviser.

For at den studerende skal kunne skabe en sammenhængende forståelse af sit arbejde i modulet, skal der udarbejdes en portfolio med følgende indhold:

·         Nedskrevne refleksioner over opnåelse af egne mål og egen progression i modulet.

·         Dokumentation af læsning af mindst 5 værker fra bruttolæselisten.

·         Anmeldelser af mindst to værker fra bruttolæselisten på dansk eller tysk.

·         Didaktisering af mindst to tekster fra bruttolæselisten med konkrete forslag til undervisning i og med teksterne i enten dansk eller tysk.

·         Uddybende kommentarer til mindst tre af modulets teoretiske tekster.

·         En lydfil med egen oplæsning (på dansk eller tysk) af mindst to tekster eller tekstuddrag

Evaluering af modulet:

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V