Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM6: Matematikvanskeligheder i inkluderende undervisning og specialundervisning

Modultype, -omfang og -sprog

Valgmodul, lokalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på nordiske sprog og engelsk

 

Kort beskrivelse af modulet

Fokus for dette modul er matematikvanskeligheder, i den almene inkluderende undervisning og i specialundervisningen. I modulet arbejdes der inden for følgende områder:

·         Baggrunde for at elever kommer i matematikvanskeligheder.

·         Kortlægning af matematikvanskeligheder

·         Forebyggelse og støtte til elever i matematikvanskeligheder i den almindelige inkluderende undervisning.

·         Forebyggelse og støtte til elever i matematikvanskeligheder i specialundervisningen.

·          Fokusering på talblindhed, dyskalkuli, regnehuller, test og støtteredskaber/materialer.

·          Tidlig intervention til elever i vanskeligheder.

·         Begrundede valg af yderligere specialpædagogiske og inkluderende indsatser i forhold til elever i matematikvanskeligheder

·         Lærer- og forældresamarbejde omkring elever med faglige vanskeligheder

·         Matematikvanskeligheder og specialundervisning i den nye skolereform 2014

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Matematik 10 ECTS

Lærernes grundfaglighed 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget omfatter national og international forskning samt teoridannelse inden for

·         matematikvanskeligheder

·         inklusions- og specialpædagogik

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Matematik

Lærerens grundfaglighed, modul LG5

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Lærerens grundfaglighed

Kompetenceområde 3: Specialpædagogik.

Matematik.

Kompetenceområde 2: Matematiske arbejds- og tænkemetoder.

Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik.

Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis.

 

Kompetencemål fra  lærerens grundfaglighed, som indgår i modulet

Den studerende kan:

·         Begrunde, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer

 

Kompetencemål fra Matematik, som indgår i modulet

Den studerende kan:

·         planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, der relateres til elever med særlige behov.

·         stimulere udvikling af elevers matematiske arbejds- og tænkemåder gennem udfordrende spørgsmål og svar i med og om matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik.

·         beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori.

 

Fra Matematik

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt samarbejde med kolleger, formelle og uformelle samarbejdsrelationer med forældre, administration og myndigheder

samarbejde med fagkolleger og andre kolleger om aldersrelevant undervisning i et fagligt/tværfagligt emne eller et fagdidaktisk problemfelt samt samarbejde med forældre, administration og myndigheder om rammer for undervisning

elevgrupper, som kan have vanskeligheder

tage stilling til særlige tiltag, mulig forebyggelse af vanskeligheder samt mulighederne for en inkluderende undervisning afpasset ud fra fx differentiering i mål, tid, hjælp, emne, undervisningsform eller læremidler

hverdagssprog, fagsprog og tosprogede elevers sprog- og læseudvikling på andetsproget

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i fagsprog og faglig læsning, herunder læsning af opgavetekster

matematiske hjælpemidler

tage stilling til muligheder og begrænsninger i anvendelsen af et bredt udvalg af hjælpemidler, herunder it

 

 

Fra Lærerens Grundfaglighed

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

paradigmer til forståelse af og forklaring på elever i komplicerede læringssituationer

analysere kompleksiteten i egen og andres praksis i det specialpædagogiske arbejde

 

internationale hensigtserklæringer, nationalt lovgrundlag samt bekendtgørelser og udmøntning og organisering af specialpædagogiske indsatser på kommunalt og institutionelt niveau

begrundet redegøre for specialpædagogikkens rammer, organisering og udvikling

 

metoder til systematisk og løbende observation og evaluering af elevens deltagelses- og læringsprofil

foretage strukturerede observationer af enkeltelever og grupper af elever

Forebyggende, foregribende og indgribende indsatser samt brug af it og andre læremidler i den daglige undervisning

begrundet vælge specialpædagogiske og

inkluderende indsatser

Kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde

samarbejde med skolens interne og eksterne ressourcepersoner

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

·         Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 70 arbejdstimer

·         Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 155 arbejdstimer

·         Kategori 3: Deltagelse af studerende, initieret af studerende: 46 arbejdstimer

·         Kategori 4: Deltaglese af underviser og studerende, initieret af studerende: 4 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis                

Praksis forstås i dette modul som al tilgængelig empiri, herunder:

•             forskning på området der er rettet mod modulets videns- og færdighedsområder

•             egne og andres erfaringer i form af empiri (fx elevmaterialer, interviews, observationer, spørgeskemaer, filmoptagelser m.v.)

•             alle former for cases, der kan afgrænse og illustrere en praksisforankret problemstilling.

Andre praksisstudier initieret af enten underviser eller studerende kan også finde sted.

 

Deltagelseskrav

·         En obligatorisk skriftlig opgave. Opgaven stilles, og afleveringsfrist fastsættes af underviseren. Den kan udarbejdes i grupper eller individuelt. Opgaven bedømmes godkendt/ikke godkendt af underviseren.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V