Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM3: Ungdomskultur og den ældre litteratur

Modultype, -omfang og -sprog

Valgmodul, lokalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk. Der kan dog forekomme tekster på engelsk og nordiske sprog.                          

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet beskæftiger sig med ungdomskulturen i det 21. århundrede og de faglige, pædagogiske og didaktiske udfordringer, som lærere ofte oplever i forbindelse med undervisning i ældre litterattur. Modulet beskæftiger sig endvidere med planlægning af en differentieret undervisning, som er motiverende for eleven, og som sikrer en faglig udvikling og progression indenfor faget.

Modulet indeholder følgende fire temaer:

·           Planlægning af undervisning

·           Ungdomskultur og motivation

·           Litterær dannelse og kanonlitteratur

·           Inklusion og undervisningsdifferentiering

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes i fagområderne dansk 4.-10.klassetrin med 10 ECTS og ’Pædagogik og lærerfaglighed’ inden for lærerens grundfaglighed med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Centralt i modulet står almen didaktik og pædagogik, som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om undervisningstilrettelæggelse og elevernes dannelse, udvikling og læring.

Centralt i modulet står endvidere litteraturdidaktik og -pædagogik, som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om dannelsestraditioner og om undervisning i ældre litteratur.

Modulet er forankret i forskellige teoridannelser inden for modulets videns- og færdighedsmål.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Dansk:

Kompetenceområde 3: Danskdidaktik omhandler didaktisk teori, faglig udvikling og innovation i danskfaget,

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning omhandler tekst og tekstformidling.

 

Pædagogik og lærerfaglighed:

Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling omhandler elevers læring og udvikling i sociale relationer i skolen.

Kompetenceområde 2. Undervisningskendskab omhandler rammerne for skolens undervisning, inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske potentialer, samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsmetodiske forudsætninger for vurdering og anvendelse af forskningsresultater.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Dansk:

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer for heterogene elevgrupper.

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer for heterogene elevgrupper.

Pædagogik og lærerfaglighed:

Den studerende kan alene og i samarbejde med andre, skabe fællesskaber og facilitere elevers læring og udvikling, lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge.

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

tekster til elever, elevers tekstbrug, børne- og ungelitteratur,

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner,

dansk litteraturs kanon,

begrunde valg af tekster fra Dansk litteraturs kanon til undervisning på 4.–10. klassetrin,

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv,

Kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på nabosprog,

Læremiddelproduktion til danskundervisning,

Udvikle læremidler til danskundervisning på grundlag af forskningsbaseret viden,

inklusion og individualiserings- og socialiseringsprocesser, herunder diversitet og marginalisering,

lede, så inklusion og socialiseringsprocesser optimeres samtidig med, at den enkelte elevs udvikling understøttes,

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og læringsmiljøer,

differentiere undervisningen i henhold til elevernes forudsætninger og potentialer,

skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag og rammer, læreplaner, læreplanteori, læreplanudformning, undervisningsplanlægning samt undervisningsteori og didaktiske positioner,

planlægge undervisning for både klassen og den enkelte elev,

elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling - herunder køn og motivation,

observere, støtte og udfordre elevernes sociale, emotionelle og kognitive udvikling,

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 68 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 130 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 72 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 5 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Modulet implicerer praksistilknytning ved at inddrage cases fra undervisning i folkeskolen. Modulet implicerer endvidere praksistilknytning i den forstand, at de studerende inden modulevalueringen kan benytte folkeskolen som undersøgelsesrum ved at afprøve deres udarbejdede didaktiske lærermiddel i en konkret klasse.

 

Deltagelseskrav

 

1: Et skriftligt produkt i form af en analyse af en konkret undervisningspraksis med afsæt i pædagogisk og sociologisk teori om samtiden og ungdomskulturen i det 21. århundrede. Produktet har et omfang på maks. 5 normalsider. Produktet udarbejdes i grupper og afleveres på et tidspunkt fastsat af underviser.  

Vurderingskriterier:

Der lægges i forbindelse med bedømmelsen (godkendt/ikke godkendt) vægt på, at den studerende kan:

beskrive tendenser indenfor samtidens ungdomskultur, analysere en konkret undervisningspraksis med afsæt i udvalgte teoretiske perspektiver, udarbejde en sammenhængende opgave (skriftsprogligt, indholdsmæssigt og strukturelt).

 

2: Et skriftligt produkt i form af en teoretisk funderet lærerfaglig analyse af en eller flere ældre tekster. Analysen har fokus på at udpege og diskutere de fagdidaktiske potentialer og udfordringer af læsepædagogisk og litteraturpædagogisk karakter, som kan have betydning for arbejdet med teksten i en konkret undervisningspraksis. Produktet har et omfang på 5 normalsider. Produktet udarbejdes i grupper og afleveres på et tidspunkt fastsat af underviser.  

Vurderingskriterier:

Der lægges i forbindelse med bedømmelsen (godkendt/ikke godkendt) vægt på, at den studerende kan:

analysere ældre litterære tekster og vurdere deres kvaliteter i forhold til elevernes dannelse og faglige udvikling, udarbejde en sammenhængende opgave (skriftsprogligt, indholdsmæssigt og strukturelt).

 

3: Et produkt i form af et didaktisk lærermiddel til brug i folkeskolen. Lærermidlet skal kunne danne baggrund for en differentieret, motiverende og fagligt udviklende undervisning i ældre litteratur for folkeskolens elever. Produktet skal rumme elementer, der er rettet mod henholdsvis lærere og elever. Lærermidlets didaktiske design skal begrundes med afsæt i pædagogisk samt almen- og fagdidaktisk teori. Produktet fremlægges for holdet på et tidspunkt fastsat af underviser.

Vurderingskriterier:

Der lægges i forbindelse med vurderingen vægt på, at den studerende kan:

·         Udarbejde et didaktisk lærermiddel til brug i folkeskolen,

·         Begrunde og argumentere for didaktiske valg og prioriteringer med afsæt i pædagogisk samt almen- og fagdidaktisk teori,

·         Fremstå velforberedt, engageret og bevidst om sin verbale, paraverbale samt nonverbale kommunikation.

Evaluering af modulet:

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V