Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM1: English and Geography united - focus on Ireland

- Udvikling af interkulturelle kompetencer gennem arbejde med regionale undersøgelser

 

Modultype, -omfang og –sprog

Valgmodul, lokalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk og engelsk. Det forventes at størstedelen af litteraturen som læses på modulet er på engelsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette moduls faglige fundament er viden om, undersøgelser og oplevelser af andre kulturer med konkret afsæt i en engelsktalende region, hvortil der planlægges og afvikles en studietur.

Modulets fagdidaktiske udgangspunkt er fokus på anvendelsen af eksemplariske lokaliteter. Som udgangspunkt for udvikling af interkulturel kompetence arbejdes der med udvikling af færdigheder og opnåelse af viden om menneskers levevilkår og praksisser med afsæt i forskellige natur- og kulturforhold.

I løbet af modulet arbejdes der med bl.a. følgende spørgsmål:

-          Hvad er interkulturel kompetence?

-          Hvordan planlægges tværfaglige undervisningsforløb i geografi og engelsk?

-          Hvordan planlægges en tværfagligt funderet studietur?

-          Hvilken betydning har naturen for udviklingen af forskellige kulturelle og sproglige praksisser?

-          Hvordan integreres en studietur fagligt i årsplanerne for engelsk og geografi?

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til Engelsk og Geografi med 10 ECTS.

 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Engelsk og geografi

 

Modulets vidensgrundlag

Modulets engelskfaglige vidensgrundlag bygger på nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om interkulturel kompetence, kulturmøder og kulturundervisning i engelsk som fremmedsprog.

Modulets geografifaglige vidensgrundlag bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning, som omhandler problemfelter knyttet til lokale og regionale geografiske forhold, der lader sig relatere til Danmark.

Modulets geografididaktiske vidensgrundlag baseres på geografi- og almendidaktisk viden, som fortrinsvis bygger på forsknings- og udviklingsarbejder i en dansk og nordisk skoletradition med fokus på skolefaget geografi.

 

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Engelsk:

Elementer af kompetenceområde 2, sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation, kompetenceområde 3, interkulturel kompetence og kompetenceområde 4, fagdidaktik

Geografi:

Elementer af kompetenceområde 1, naturfagdidaktiske perspektiver på geografi, 3, geografi i tværfagligt samarbejde og 4, undervisning i geografis kerneområder.

Kompetencemål, som indgår i modulet

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

kultur og kulturmøder herunder pragmatisk kompetence og samspillet mellem sprog, kultur og identitet

tilrettelægge og begrunde undervisning hvori indgår eksempler på forskelligartede kulturelle praksisser og kulturmøder

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den engelsktalende verden samt forhold af relevans for globalisering

udvælge og begrunde indhold omkring  sprog, kultur og samfundsforhold af relevans for engelskundervisning

interkulturel kompetence

 

tilrettelægge og begrunde processer, der støtter egen og elevers  udvikling af interkulturel kompetence

muligheder og metoder  til brug for internationalt samarbejde, herunder brug af it

tilrettelægge og begrunde internationalt samarbejde og interkulturelle projekter i engelskundervisningen

fagets bidrag til almen dannelse og sammenhæng med andre fag

 

tilrettelægge og begrunde enkeltfaglig såvel som tværfaglig undervisning, der har fokus på elevens almene dannelse

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

elever og elevgruppers, herunder tosprogede

elevers, hverdagssprog, fagsprog og

begrebsdannelse i geografifaget

Planlægge, gennemføre og evaluere fag-sprogsudviklende undervisning

 

geografididaktikkens tværfaglige identitet,

forståelse af levevilkår ud fra naturfaglige og samfundsfaglige forklaringer

 

Planlægge, gennemføre og evaluere differentieret geografiundervisning med inddragelse af naturfaglige og samfundsfaglige forklaringer og analyser

 

verdens befolkning, opdeling, interaktion og udvikling på grundlag af naturforhold, samt økonomiske og politiske forhold

 

Anvende kort, modeller, statistik, film og skriftlige kilder, der kan give eleverne overblik over og forståelse for ulighed i levevilkår og sætter dem i stand til at diskutere løsningsmuligheder

 

globaliseringen og dens indflydelse på kultur, natur, levevilkår og relationer mellem verdens stater og folkeslag

 

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der sætter eleverne i stand til at forstå årsager til og konsekvenser af globalisering, herunder inddragelse af elevernes roller som verdensborgere

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen):

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 55 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 65 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 85 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 70 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis:

Skolebesøg, evt. undervisning i den udvalgte region, såfremt det er muligt.

 

Deltagelseskrav

Udarbejdelse og afvikling af minimum to præsentationer for holdet, før turen til Irland:

·         Præsentation af faglig problemstilling/ tema  (individuelt, parvis eller i grupper à 3, varighed: ca 30 min. Bestået/ ikke bestået, mundtlig respons)

·         Præsentation af didaktisk problemstilling/ tema (individuelt, parvis eller i grupper à 3, varighed: ca 30 min. Bestået/ ikke bestået, mundtlig respons)

Udarbejdelse af oplæg på turen:

·         Præsentation på studieturen (individuelt, parvis eller i grupper à 3, varighed: 15- 30 min. Bestået/ ikke bestået, mundtlig respons)

·         Udarbejdelse af kortere skriftligt materiale – handout – i forbindelse med præsentation på studieturen. (individuelt, parvis eller i grupper à 3, omfang 1-5 sider. Bestået/ ikke bestået, mundtlig respons)

Deltagelse i studietur

 

Evaluering af modulet:

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V