Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

Modultype, -omfang og -sprog

Frivilligt kursus, 3 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kompetenceområde

Uddannelses- og erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering omhandler at fremme den enkelte elevs lyst og evne til at træffe selvstændige uddannelses- og karrierevalg samt til at kunne agere på arbejdsmarkedet.

 

Kompetencemål 

Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold, samt karriereplanlægning i folkeskolens 0. – 10. klasse.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

uddannelsesveje og erhvervsmuligheder

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der styrker elevernes evner til at se sammenhænge mellem valg af uddannelse og erhvervs- og jobmuligheder samt motivere den enkelte elev til at afdække egne ønsker, muligheder og potentialer

uddannelse på arbejdsmarkedet lokalt, nationalt, i EU og globalt

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der fremmer elevernes indsigt i uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold lokalt, nationalt, i EU og globalt

arbejdsbegrebet, herunder selvstændige erhvervsdrivende, entreprenørskab, innovation, lønmodtagere og ulønnet arbejde

skabe et læringsrum, der anskueliggør forskellige arbejdsmarkeds- og lønformer i konkret form samt motivere eleverne til at diskutere muligheder for at etablere og drive egen virksomhed

børn og unges arbejdsvilkår

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der med evt. inddragelse af elevernes fritidsarbejde fremmer deres forståelse for og viden om rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet

levevilkår og livsformer

planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, der med inddragelse af den enkelte elevs hverdagsliv styrker eleven til at reflektere over sammenhænge mellem levevilkår og livsformer og uddannelses- og karrieremuligheder

lighed og ulighed på arbejdsmarkedet i forhold til uddannelse, køn og kulturforskelle

skabe læringsrum, der motiverer eleverne til at diskutere og reflektere over lighed og ulighed på arbejdsmarkedet

forskellige teknikker i uddannelses- og jobsøgning, herunder brug af internettet

planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, der i praksis fremmer elevernes evne til uddannelses- og jobsøgning bl.a. ved brug af it

den danske arbejdsmarkedsmodel, herunder fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, overenskomstsystemet, flexicuritybegrebet, A-kasser og jobcentre

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der sikrer eleverne kendskab til den danske arbejdsmarkedsmodel og kompetencer til at agere på arbejdsmarkedet, herunder tilrettelægge projektarbejdsforløb med forskellige jobfunktioner, hvor eleverne producerer et produkt med efterfølgende evaluering

 

Hovedsigtet med det frivillige kursus er, at den studerende har forskellige tilgange til undervisning i det obligatoriske emne: Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA). Emnet er et af de timeløse fag i folkeskolen, som i fællesskab skal varetages af de lærere, der er tilknyttet en klasse. Med afsæt i fælles mål for UEA præsenteres forskellige materialer, som kan understøtte en undervisning i UEA.

Der vil i kurset specielt blive lagt vægt på:

  • En orientering om de UEA-undervisningsmaterialer, som eleverne i folkeskolen kan præsenteres for i 0. til 9. klasse.
  • En bred præsentation af ungdomsuddannelser, så den studerende har kendskab til alle elevens mulige uddannelsesvalg.
  • Uddannelsesmuligheder for de bogligt svage elever
  • Et indgående kendskab til lokale Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre og deres rolle i skabelsen af elevernes uddannelsesplan.
  • En stillingtagen til betydningen af det konkrete samarbejde med Uddannelsesvejledningscentrene.

Kurset har en varighed på 18 lektioner, fordelt på 4 undervisningsgange. Kurset er placeret på 2. årgang.

Bedømmelse

Årsværk/ECTS

0,05 ÅV/ 3 ECTS

Type

Præsentation af forslag til et konkret projektarbejdsforløb i folkeskolen.

Form

Skriftlig.

Varighed

18 lektioner fordelt på 4 undervisningsgange.

Grundlag

Studieordning.

Betingelser for godkendelse

Fremmøde svarende til (ca.) 80 % samt godkendelse af skriftlig opgave.

Bedømmelse

Godkendt/ikke-godkendt.
Intern bedømmelse ved undervisere.

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V