Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Skrivning og retorik

Modultype, -omfang og -sprog

Frivilligt kursus, 3 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Den studerende skal tilegne sig kompetencer i at kommunikere mundtligt og skriftligt på en hensigtsmæssig måde i forskellige kontekster.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på grundlæggende viden om retorikkens skriftlige og mundtlige discipliner.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Skrivning og retorik omhandler lærerens kommunikative opgaver mundtligt og skriftligt, og hvordan de gennemføres hensigtsmæssigt.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet anvende stemme, krop, medier, hjælpemidler og skriftlighed til kommunikation med elever, kolleger, forældre og andre aktører i et genreadækvat, modtagerrettet og korrekt sprog.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

lærerens kommunikative opgaver,

 

anvende medier og sproglige virkemidler til understøttelse af kommunikation i en given kommunikationssituation

tekstproduktion i forskellige medier og med forskellige remedier, herunder håndskrivning

understøtte elevers produktion og formidling af tekster i forskellige medier og med forskellige remedier

stemmen som udtryksmiddel

vurdere stemme, mimik og gestik som udtryksmidler

tekstperformance

anvende retoriske udtryksmidler i egen oplæsning og ved andre former for fremføring af tekst

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Der arbejdes som udgangspunkt med den studerendes praktiske færdigheder i mundtlig og skriftlig fremstilling.

 

Modulets relation til praksis

Modulet arbejder med den studerendes færdigheder i at udtrykke sig i mundtlige og skriftlige genrer som en lærer har brug for at beherske.

 

Forudsætningskrav

Mødepligt og aktiv deltagelse i øvelser.

 

Evaluering af modulet

den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V