Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

TY3: Tyskundervisningens mål, metoder og materialer

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Tysk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er tysk.  Der kan også læses relevant litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med den konkrete udformning af tyskundervisningen indenfor de gældende rammer for faget.

Der arbejdes med spørgsmål som: Hvilke mål skal folkeskolens tyskundervisning arbejde hen imod - og hvordan finder evaluering sted? Hvilke læremidler og læreprocesser er konstruktive i vejen mod målene? Hvilke medier og it-værktøjer kan med fordel inddrages og kvalificere tyskundervisningen?

Der arbejdes desuden med:

·         Bestemmelser (mål og evalueringsformer) for faget tysk

·         Analyse, afprøvning samt udarbejdelse af læremidler til tyskundervisningen

·         Forskellige metoders og mediers motiverende potentiale

·         Evalueringsværktøjer i fremmedsproget tysk

·         Aktionslæring og undersøgelse af praksis

Der arbejdes løbende med de studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til tysk med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om

·         tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af en kommunikativ funderet fremmedsprogsundervisning

·         sprogtilegnelse og sproglig progression

·         læremiddelanalyse- og udvikling i fremmedsprogsundervisning

·         forskellige evalueringsformer

·         IT som et pædagogisk/didaktisk redskab

·         fremmedsprogsdidaktik

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelse

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet anvende teorier om sprogtilegnelse med fokus på reception og produktion samt kommunikationsstrategier i forhold til udvikling af egne og elevernes kommunikative færdigheder på tysk

·         begrundet planlægge, gennemfør og evaluere differentieret tyskundervisning med heterogene elevgrupper.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

læreprocessers betingelser og faktorer

motivere eleverne til selvstændigt brug og eksperimenter med sproget i samspil med andre

informationsteknologiens muligheder i forhold til egen og elevernes sprogtilegnelse

 

anvende teknologi og mediers muligheder for udvikling af såvel egen som elevers sprogtilegnelse

lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger nationalt og internationalt herunder viden om læremidler, mål – og evalueringsformer

anvende lovgrundlag og gældende bestemmelser til fastlæggelse af mål og delmål i undervisningsplanlægning i samarbejde med eleverne og med inddragelse af data fra evalueringer

læremidler og medier til anvendelse i tyskundervisningen

 

udvælge læremidler og medier og tilpasse dem til konkrete undervisningsmål og målgrupper

aktionslæring og andre undersøgelsesmetoder

anvende forskningsresultater samt observationer til analyse og udvikling af egen undervisning

 

teorier, værktøjer og redskaber til innovation i undervisningen

 

anvende teorier, værktøjer og redskaber til                        udvikling af innovative kompetencer hos eleverne

 

undervisningsdifferentiering og progression, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb

 

konstruere læringsforløb med anvendelse af forskellige metoder, undervisningsaktiviteter, samarbejdsformer og evalueringsformer i relation til heterogene elevgrupper

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 75 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 115 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 80 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 5 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Modulet er et praksissamarbejde modul. Rammerne for praksissamarbejdet er beskrevet under afsnittet om praktikvirksomhed i studieordningen.

 

Deltagelseskrav

Opfyldte portfoliokrav samt aktiv deltagelse i undervisningen. Underviseren tilkendegiver ved semesterets start deadlines for de forskellige opgaver der skal overholdes.

Evaluering i modulet består af en portfolio med følgende indhold:

1.       En skriftlig besvarelse udarbejdet parvis på tysk omhandlende sprog, sprogbrug og intersprogsanalyse (omfang  5 sider).

2.       Forberedelse af en mundtlig præsentation på holdet af en intersprogsanalyse (på dansk).

3.       To skriftlige intersprogsanalyser af en elevtekst (på dansk).

4.       Udnævnelse af 3-5 fokusområder ift. sproglig opmærksomhed samt plan for i hvilken kontekst arbejdet skal finde sted og med hvilket mål.    

5.       Nedskrevne refleksioner ift.  min. 8 tekster/problemområder fra semesterplanen (på tysk).

6.       Nedskrevne refleksioner ift. opnåelse af egne mål og egen progression i modulet (på tysk).

 

Modulet afsluttes med en portfoliosamtale i grupper med underviseren på tysk.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V