Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

TY2: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Tysk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er tysk; dansk indgår i enkelte indholdsområder. Der kan også læses relevant litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med en både teoretisk, praktisk og professionsrettet tilgang til mundtlig og skriftlig kommunikation.

Der arbejdes bl. a. med spørgsmål som: Hvad er sprog? Hvad er elevsprog? Hvad er målet for sprogundervisningen? Hvordan beskriver man sprog? Hvordan og hvorfor underviser man i sproglige elementer?

Udgangspunktet er kommunikativ kompetence i relation til faget i folkeskolen og læreruddannelsen, herunder fag- og sprogsyn.

Der arbejdes teoretisk såvel som erfaringsbaseret med

  • beskrivelse og analyse af intersprog i relation til målsproget tysk
  • den studerendes eget sprog såvel som rollen som sproglig vejleder og herunder den studerendes brug af hensigtsmæssigt metasprog til forskellige målgrupper
  • brug af forskellige former for hjælpemidler i forhold til analyse og beskrivelse af sprog
  • sprogtilegnelsesteorier herunder ordforrådstilegnelsesteorier

 

Der arbejdes løbende med udviklingen af den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til tysk med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om

·         kommunikation og sprogsystem

·         sprogtilegnelse, herunder intersprog og intersprogsudvikling

·         kommunikations- og sprogtilegnelseskompetence samt strategisk kompetence

·         innovation

·         metoder til udvikling af kombinerede (receptive, produktive; mundtlige, skriftlige) færdigheder 
- tilrettelæggelse af en undervisning der sigter mod sproglig forståelse og produktion

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Sprog

Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelse

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         kommunikere spontant, klart og flydende mundtligt og skriftligt på tysk samt anvende formel og funktionel viden om sprog i forhold til egen og elevernes tysksproglige udvikling

·         begrundet anvende teorier om sprogtilegnelse med fokus på reception og produktion samt kommunikationsstrategier i forhold til udvikling af egne og elevernes kommunikative færdigheder på tysk.

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret tyskundervisning med heterogene elevgrupper.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

skolefagets begrundelse, fagsyn, indhold og

historiske udvikling

analysere sammenhænge mellem sprogsyn,

sprogtilegnelsessyn og sproglig viden

det tyske sprogs formsystem samt dets funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng i skrift og tale

analysere det tyske sprogs formsystem samt dets funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng i skrift og tale

tysksproget kommunikation i forskellige diskursive kontekster

 

udtrykke sig hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt på tysk i heterogene kontekster og være et sprogligt forbillede for eleverne

intersprog og intersprogsudvikling

understøtte udvikling af elevers intersproglige produktion og sproglige vækstpunkter

sprogtilegnelsesprocesser, herunder det tyske sprogs formsystem og ordforrådstilegnelse i relation til reception og produktion

 

planlægge, gennemføre og evaluere tilegnelsesprocesser af det tyske sprog, herunder formsystem og ordforråd, på grundlag af analyser af processer i sproglig forståelse og produktion

Sproglæringsstrategier

 

anvise hensigtsmæssige læringsstrategier for elever med forskellige læringsforudsætninger

undervisningsdifferentiering og progression, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb

 

planlægge, gennemføre og evaluere

undervisningsforløb med anvendelse af forskellige

metoder, undervisningsaktiviteter,

samarbejdsformer og evalueringsformer i relation

til heterogene elevgrupper

teorier, værktøjer og redskaber til innovation i undervisningen

anvende teorier, værktøjer og redskaber til udvikling af innovative kompetencer hos eleverne

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 75 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 115 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 80 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 5 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

De studerende indsamler elevtekster fra forskellige klassetrin i folkeskolens tyskundervisning der danner grundlag for holdets arbejde med intersprogsanalyse.

 

Deltagelseskrav

Opfyldte portfoliokrav samt aktiv deltagelse i undervisningen. Underviseren tilkendegiver ved semesterets start deadlines for de forskellige opgaver der skal overholdes.

Evaluering i modulet består af en portfolio med følgende indhold:

1.       En skriftlig besvarelse udarbejdet parvis på tysk omhandlende sprog, sprogbrug og intersprogsanalyse (omfang  5 sider).

2.       Forberedelse af en mundtlig præsentation på holdet af en intersprogsanalyse (på dansk).

3.       To skriftlige intersprogsanalyser af en elevtekst (på dansk).

4.       Udnævnelse af 3-5 fokusområder ift. sproglig opmærksomhed samt plan for i hvilken kontekst arbejdet skal finde sted og med hvilket mål.    

5.       Nedskrevne refleksioner ift.  min. 8 tekster/problemområder fra semesterplanen (på tysk).

6.       Nedskrevne refleksioner ift. opnåelse af egne mål og egen progression i modulet (på tysk).

 

Modulet afsluttes med en portfoliosamtale i grupper med underviseren på tysk.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V