Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

TY1: Interkulturel kommunikation

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Tysk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er tysk.  Der kan også læses relevant litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med at definere og udvikle interkulturel og kommunikativ kompetence med fokus på tysk i et flersproget og multikulturelt samfund.

Der arbejdes med flg. spørgsmål: Hvad er kommunikativ kompetence? Hvad er interkulturel kompetence? Hvordan kan man arbejde med at udvikle såvel kommunikativ som interkulturel kompetence i folkeskolens tyskundervisning?

Der arbejdes desuden med:

·         udviklingen af interkulturel og kommunikativ kompetence både i teori og praksis

·         tilrettelæggelse af tyskundervisning i folkeskolen ud fra den opnåede viden

·         relevant forskningsbaseret viden på området

·         udviklingen af innovative kompetencer

Der arbejdes løbende med udviklingen af de studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til tysk med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om

·         kommunikation og kultur

·         samfunds- og kulturforhold i tysktalende lande

·         interkulturalitet og kulturmøder

·         anvendelse af medier og it-værktøjer i tyskundervisningen

·         undervisningstilrettelæggelse, der sigter mod kulturforståelse

·         innovation

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Kommunikation, kultur og internationalisering

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         analysere eksplicitte kulturelle og samfundsmæssige fænomener, sætte dem ind i en fagdidaktisk kontekst samt kommunikere hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt herom

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret tyskundervisning med heterogene elevgrupper.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

sammenhængen mellem sprog og kultur samt interkulturel kompetence

planlægge, gennemføre og evaluere

tyskundervisning, der bidrager til udvikling af

elevers kulturelle bevidsthed og interkulturelle

kommunikative kompetencer

samfunds- og kulturforhold i et historisk perspektiv, som det kommer til udtryk i litteratur, film, musik og medier

forstå hovedindholdet i varierede tekster, sætte dem ind i deres historiske sammenhæng samt analysere, udvælge og anvende tekster og medier, der passer til tyskundervisningen i folkeskolen

it og medier i tyskundervisningen

 

anvende digitale teknologier og interaktive medier hensigtsmæssigt i tyskundervisningen

interkulturelle møder og tysk i den internationale kontekst, både i forbindelse med undervisning, kultur og erhverv

planlægge, gennemføre og evaluere internationalt og tværfagligt samarbejde virtuelt og reelt med tysk som kommunikationssprog

Tværfaglighed

samarbejde med kolleger om inddragelse af fremmedsproglige kompetencer i øvrige fag

undervisningsdifferentiering og progression, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb med anvendelse af forskellige metoder, undervisningsaktiviteter, samarbejdsformer og evalueringsformer i relation til heterogene elevgrupper

teorier, værktøjer og redskaber til innovation i undervisningen

anvende teorier, værktøjer og redskaber til udvikling af innovative kompetencer hos eleverne

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 75 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 115 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 80 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 5 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

I samarbejde med en venskabsklasse/tysklærer formuleres og udarbejdes der materiale til et forløb om interkulturel kompetence i folkeskolen.

 

Deltagelseskrav

Opfyldte portfoliokrav samt aktiv deltagelse i undervisningen. Underviseren tilkendegiver ved semesterets start deadlines for de forskellige opgaver der skal overholdes.

 

Evaluering i modulet består af en portfolio med følgende indhold:

1.       En skriftlig besvarelse udarbejdet parvis på tysk der har sit fokus på udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence i teori og praksis (omfang 5 sider).

2.       Forberedelse af en mundtlig præsentation på holdet af en opgave eller et kortere forløb til folkeskolens tyskundervisning der har sit omdrejningspunkt i interkulturel kompetence. Der tages udgangspunkt i autentisk litteratur/film, der placeres i en historisk kontekst (på tysk).

3.       Udnævnelse af 3-5 fokusområder ift. sproglig opmærksomhed samt plan for i hvilken kontekst arbejdet skal finde sted og med hvilket mål.  

4.       Nedskrevne refleksioner ift.  min. 8 tekster/problemområder fra semesterplanen (på tysk).

5.       Nedskrevne refleksioner ift. opnåelse af egne mål og egen progression i modulet (på tysk).

Modulet afsluttes med en portfoliosamtale i grupper med underviseren på tysk.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V