Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

SA3: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi - fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Samfundsfag

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS-point

Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet giver den studerende kompetence til at undervise i samfundsøkonomiske problemstillinger i folkeskolen. I modulet arbejder vi med problemstillinger, der knytter sig til fordelingen af ressourcer i samfundet, først og fremmest ud fra et økonomisk perspektiv. Kernen i modulet er økonomiske problemstillinger og knytter sig til livet i velfærdssamfund og -stat både nationalt og internationalt.

Det betyder at vi arbejder med at planlægge, udføre og evaluere kvalificeret samfundsfagsundervisning, der

·         giver eleverne forståelse for deres rolle som forbrugere og borgere, fx ved at inddrage elevers forbrugeradfærd og evne til sociologisk refleksion over privatøkonomiske dispositioner

·         har fokus på økonomiske og/eller politiske og sociologiske aspekter af velfærdssamfund og -stat, fx ved at forstå sammenhænge mellem politisk observans og makroøkonomiske dispositioner i samfundsfagsundervisning

Der er således fokus på undervisningsaktiviteter der styrker elevernes handlekompetence og deres økonomiske og demokratiske dannelse, så de kan være aktive medborgere i deres samfund.

Både arbejdsformer og undervisningsformer er problemorienterede, det vil fx sige at de økonomiske teorier tematiseres i forhold til aktuelle problemstillinger og den økonomiske, politiske og/eller sociologiske debat i samfundet.Samlet skaber det grundlag for at diskutere samfundsfaglige problemstillinger eleverne møder i deres hverdag.

 

Motto for modulet er: "Økonomi er mit ynglingsemne".

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til samfundsfag med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

·         Makroøkonomisk teori

·         Mikroøkonomisk teori

·         Økonomisk politik og velfærdsmodeller

·         Undersøgelser i forhold til det økonomiske område, herunder forbrug og bæredygtighed

·         Problemorientering som princip og metode

·         Kvantitative og kvalitative metoder

·         Fag- og almendidaktisk teori om undervisningsplanlægning og læring

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Demokrati, deltagelse og medbestemmelse

Kompetenceområde 2: Globalisering

Kompetenceområde 3: Økonomisk adfærd

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i og med demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8.-10 klasse

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i globalisering i samfundsfag i folkeskolens 8.-10 klasse

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i projektarbejdsform og i brug af statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger i folkeskolens 8.–10. klasse.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

markedsmekanismen, udbud og efterspørgsel

 

 

inddrage elevers forbrugeradfærd og forståelse for prisdannelse, herunder gennem brug af it

sammenhænge mellem privat- og nationaløkonomi

 

 

styrke elevers sammenhængsforståelse mellem egen økonomisk adfærd og samfundsmæssig udvikling, herunder skitsere muligheder for entreprenørskab

arbejdsmarkedet og det økonomiske kredsløb, samt sammenhænge mellem forbrug, produktion, produktivitet, vækst og beskæftigelse

sætte eleverne i stand til at anvende det økonomiske kredsløb som model for økonomisk aktivitet

forskellige økonomiske skoler, herunder Keynesianisme og monetarisme

 

anvende sammenhænge mellem politisk og ideologisk observans og makroøkonomiske dispositioner i samfundsfagsundervisning

velfærdsmodeller, samt sammenhænge mellem forsørgelse og stat, marked og civilt samfund

 

styrke elevernes muligheder for at reflektere over økonomiens betydning for det danske velfærdssamfund, samt over forskellige velfærdsmodeller i et fordelingsperspektiv

sammenhænge mellem forbrug, miljøpåvirkning og bæredygtig udvikling

inddrage elevers forbrug i arbejdet med ressource og energiforbrug

sammenhænge mellem forbrug, segment, livsstil og status

 

inddrage elevers forbrugeradfærd og evne til sociologisk refleksion over privatøkonomiske dispositioner

forskellige former for kilder og læremidler

 

inddrage fagligt begrundede materialevalg, herunder elektroniske og it-baserede

samfundsvidenskabelig problemformulering

gennemføre projektorganiseret og tværfaglig undervisning med inddragelse af den enkelte elevs forskellige læringsforudsætninger

folkeskolens prøvebestemmelser for samfundsfag

 

planlægge og gennemføre en undervisning med afsæt skolefagets prøvebestemmelser

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 72 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 173 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 30 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 00  arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Modulet er et praksissamarbejde modul. Rammerne for praksissamarbejdet er beskrevet under afsnittet om praktikvirksomhed i studieordningen.

 

Deltagelseskrav

·         At den studerende har holdt et oplæg for holdet af 30 minutters varighed i samarbejde med en anden studerende. Der gives respons i forbindelse med fremlæggelsen.

·         At den studerende har udarbejdet 2 oplæg i samarbejde med sit team. Hvert team skal tilsammen holde 2 oplæg i form af:

o   En gang ugens aktuelle

o   En gang undervisning i et fagligt materiale for holdet eller et fagdidaktisk oplæg om undervisningstilrettelæggelse, ud af huset aktiviteter, prøvespørgsmål, undervisningsmaterialer, herunder digitale lærermidler, spil mv.

·         At den studerende sammen med sit team har udarbejdet og afleveret:

o   En progressionsopgave over fagets to år der specifikt forholder sig til anvendelse af det økonomiske perspektiv med begrundet valg af 3 centrale kernebegreber (10 sider). Opgaven skal godkendes.

o   En komparativ analyse af to undervisningsmaterialer med fokus på faglig læsning (3 sider). Opgaven skal godkendes.

o   Et prøveoplæg til skolen med kilder (4 sider). Opgaven skal godkendes. Der gives skriftlig respons.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V