Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

SA2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold - I Danmark og i verden. Samfundsfagelige undersøgelsesmetoder

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Samfundsfag

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS-point

Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet giver den studerende kompetence i at undervise i det sociologiske og kulturelle område i samfundsfaget i folkeskolen.

Der arbejdes med hvordan man kan forestå en undervisning der understøtter elevernes udvikling af en sociologisk og kulturel samfundsmæssig forståelse der sætter dem i stand til at se sig selv som en del af samfundet. Et samfund som de påvirker og påvirkes af.

Der lægges vægt på sociologiske teorier om forholdet mellem individ og fællesskab.

Med udgangspunkt i de samfundsvidenskabelige discipliner, med særlig fokus på det sociologiske område, og fagdidaktisk teori og praksis, arbejdes der med hvordan man begrundet planlægger, gennemfører, udvikler og evaluerer undervisning i sociale og kulturelle forhold i samfundsfag i folkeskolens 8.-10 klasse.

Der arbejdes med problemstillinger i et lokalt, nationalt, regionalt og globalt perspektiv.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til samfundsfag med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

·         Empirisk forskning omkring elevers sociale og kulturelle forståelse, identitetsdannelse og udvikling.

·         Sociologisk teoriudvikling, fx klassiske nutidige sociologiske teoretikere.

·         Sociologiske undersøgelser og forskning.

·         Samfundsfilosofi, med vægt på forholdet mellem individ og fællesskab.

·         Globaliseringsteori, både sociologiske og mere politologiske retninger.

·         Samfundsvidenskabelig videnskabsteori og forskningsmetodik.

·         Fagdidaktisk og pædagogisk teori om undervisningsplanlægning og læring.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Demokrati, deltagelse og medbestemmelse

Kompetenceområde 2: Globalisering

Kompetenceområde 3: Økonomisk adfærd

Kompetenceområde 4: Samfundsfaglig arbejdsmetode

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i og med demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8.-10 klasse

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i globalisering i samfundsfag i folkeskolens 8.-10 klasse

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i samfundsøkonomi med borgeren som aktør i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse.

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i projektarbejdsform og i brug af statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger i folkeskolens 8.–10. klasse.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

sammenhænge mellem lokale, nationale, regionale, europæiske og globale begivenheder og udviklingsforløb og sociologiske teorier om migration

styrke elevers evner til at analysere sammenhænge mellem lokale kulturelle og etniske udtryk og regionale, europæiske, samt globale processer

sammenhænge mellem kulturelle, politiske og økonomiske forhold på lokalt, nationalt, regionalt, europæisk og globalt niveau

styrke elevers muligheder for at reflektere over regionale, nationale, europæiske og globale udtryk og påvirkninger i hverdagslivet

samfundsfilosofiske og sociologiske perspektiver på forholdet mellem menneske og samfund, menneske og stat, menneske og kultur, menneske og køn og menneske og natur i tid og rum

styrke elevernes forståelse for forskellige samfundssyns indvirkning på hverdagsliv og levevis i et velfærdssamfund

massemedier i et globalt perspektiv, herunder Internettet og it, samt betydningen for lokale fællesskaber

inddrage elevers eget it- og medieforbrug med henblik på udviklingen af deres kritiske sans

sammenhænge mellem identitetsdannelse, gruppedannelse og stillingtagen

fremme elevers evner til selvstændig stillingtagen og aktive handlen

identitetsdannelse, fællesskaber, gruppedannelser og ligestilling på lokalt, nationalt, regionalt, europæisk og globalt niveau samt sociologiske teorier om modernitet og sen-modernitet

fremme elevernes forståelse for egen og andres identitetsdannelse i et etnisk, kulturel og religiøst heterogent Danmark

sociologiske og kulturelle sammenhænge mellem normer, værdier, levevis og deltagelsesformer

inddrage elevers hverdagsliv i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv

kvantitativ og kvalitativ metode

analysere forskellige datatyper, herunder ved brug af it

videnskabsteoretiske teorier

 

styrke elever i at se hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv

samfundsvidenskabelig problemformulering

 

Styrke den enkelte elev og grupper af elever i at problemformulere

projektarbejde som undervisningsform og tværfaglighed

gennemføre projektorganiseret og tværfaglig undervisning med inddragelse af den enkelte elevs forskellige læringsforudsætninger

folkeskolens prøvebestemmelser for samfundsfag

 

planlægge og gennemføre en undervisning med afsæt skolefagets prøvebestemmelser

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 72 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 173 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 30 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 00  arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Den studerende behandler i et team af medstuderende en elevorienteret sociologisk problemstilling statistisk med brug af data fra fx ICCS, Samfundsfagsundersøgelserne, SFI’s trivselsundersøgelser om skolen, PISA, OECD eller andre komparative skoleundersøgelser.

 

Deltagelseskrav

·         At den studerende har holdt et oplæg for holdet af 30 minutters varighed i samarbejde med en anden studerende. Der gives respons i forbindelse med fremlæggelsen.

·         At den studerende har udarbejdet 2 oplæg i samarbejde med sit team. Hvert team skal tilsammen holde 2 oplæg i form af:

o   En gang ugens aktuelle

o   En gang undervisning i et fagligt materiale for holdet eller et fagdidaktisk oplæg om undervisningstilrettelæggelse, ud af huset aktiviteter, prøvespørgsmål, undervisningsmaterialer, herunder digitale lærermidler, spil mv.

·         At den studerende sammen med sit team har udarbejdet og afleveret:

o   Et begrundet undervisningsforløb 8-12 lektioner. Med begrundet valg af 3 centrale kernebegreber (8 sider). Opgaven skal godkendes.

o   En komparativ analyse af to undervisningsmaterialer med overvejelser om anvendelse i det begrundede undervisningsforløb (3 sider). Opgaven skal godkendes. Der gives skriftlig respons.

o   Et prøveoplæg til skolen med kilder (4 sider). Opgaven skal godkendes.

o   En praksistilknytningsopgave: Den studerende behandler i et team af medstuderende en elevorienteret sociologisk problemstilling statistisk med brug af data fra fx ICCS, Samfundsfagsundersøgelserne, SFI’s trivselsundersøgelser om skolen, PISA, OECD eller andre komparative skoleundersøgelser (4 sider – herunder en anbefaling). Opgaven skal bestås. Der gives en vejledende karakter.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V