Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

SA1: Undervisning i politik, magt og demokrati - i Danmark og i verden

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Samfundsfag

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet giver den studerende kompetence i at undervise i politik, magt og demokrati som lokalt, nationalt regionalt og globalt fænomen.

Formålet er at den studerende kan forestå en undervisning der fremmer elevernes demokratiske og politiske dannelse.

Med udgangspunkt i de samfundsvidenskabelige discipliner og fagdidaktisk teori og praksis arbejdes der med hvordan man begrundet planlægger, gennemfører, udvikler og evaluerer undervisning i og med demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse.

 

Der arbejdes med hvordan man samfundsvidenskabeligt kan analysere relevante problemstillinger indenfor området politik, magt og demokrati, herunder:

·         demokratiske grundspørgsmål – hvad er demokrati? belyst samfundsfilosofisk og politologisk

·         analyser af det danske politiske system og dets funktion i forhold til forskellige idealer om demokratiet

·         analyser og diskussion af demokratiet på europæisk plan

·         globale problemstillinger i forhold til demokratiet

 

Samtidig arbejdes der med hvordan eleverne i skolen kan forholde sig til og selv analysere samfundsmæssige problemstillinger indenfor området.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til samfundsfag med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på empirisk forskning indenfor elevers samfundsfaglige kompetencer. Forskning og undersøgelser omkring samfundsfagsundervisning samt politisk og demokratisk dannelse i dansk og international kontekst. Desuden bygges på

·         fagdidaktisk og pædagogisk teori om undervisningsplanlægning og læring.

·         politologisk forskning og teori, herunder fx valgundersøgelser.

·         politisk filosofi fx demokratiteori.

·         politisk sociologi fx teorier og undersøgelser af vælgeradfærd.

·         samfundsvidenskabelig videnskabsteori.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Demokrati, deltagelse og medbestemmelse

Kompetenceområde 2: Globalisering

Kompetenceområde 4: Samfundsfaglig arbejdsmetode

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i og med demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8.-10 klasse

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i globalisering i samfundsfag i folkeskolens 8.-10 klasse

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i projektarbejdsform og i brug af statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger i folkeskolens 8.–10. klasse.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

demokrati, demokratiopfattelser og demokratiske processer

inddrage elevers demokratiske handle- og deltagelsesmuligheder i samfundsfagsundervisning

politiske systemer, magtformer, ideologier, interesser, ressourcer og indflydelse

motivere elever til deltagelse i det danske folkestyre gennem samfundsfagsundervisning

sammenhænge mellem levevilkår, livsformer og deltagelses- og beslutningsmuligheder lokalt, nationalt og globalt

styrke elevers forståelse af medansvar til fremme af fællesskab og til at løse fælles problemer, lokalt, nationalt og globalt

forskellige former for demokratisk deltagelse, herunder gennem brug af it

inddrage elektronisk kommunikation, herunder it, til styrkelse af elevernes demokratiske deltagelses- og beslutningsmuligheder

skolen som demokratisk platform

samarbejde med forskellige aktører herunder elever, forældre, kolleger og ledelse om undervisning

samfundsfilosofiske og sociologiske perspektiver på forholdet mellem menneske og samfund, menneske og stat, menneske og kultur, menneske og køn og menneske og natur i tid og rum

styrke elevernes forståelse for forskellige samfundssyns indvirkning på hverdagsliv og levevis i et velfærdssamfund

sammenhænge mellem identitetsdannelse, gruppedannelse og stillingtagen

fremme elevers evner til selvstændig stillingtagen og aktive handlen

sociologiske og kulturelle sammenhænge mellem normer, værdier, levevis og deltagelsesformer

inddrage elevers hverdagsliv i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv

Danmarks medlemskab af EU og det danske politiske systems relation til EU, EU’s institutioner, beslutningsprocedurer og integration

udvikle elevernes grundlag for at kunne reflektere over dansk deltagelse i EU-samarbejdet i et demokratisk perspektiv

forskellige former for kilder og læremidler

 

inddrage fagligt begrundede materialevalg, herunder elektroniske og it-baserede

folkeskolens prøvebestemmelser for samfundsfag

 

planlægge og gennemføre en undervisning med afsæt skolefagets prøvebestemmelser

samfundsvidenskabelig problemformulering

gennemføre projektorganiseret og tværfaglig undervisning med inddragelse af den enkelte elevs forskellige læringsforudsætninger

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 72 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 173 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 30 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 00 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Den studerende gennemfører i et team af medstuderende en empirisk baseret undersøgelse af hvordan politiske aktører kan bidrage til elevernes samfundsfaglige kundskaber og demokratiske kompetencer gennem en vurdering af de skolemidler og læringsmuligheder der er tilgængelige i fx politiske partier, folketinget, EU, interesseorganisationer.

 

Deltagelseskrav

·         At den studerende har holdt et oplæg for holdet af 30 minutters varighed i samarbejde med en anden studerende. Der gives respons i forbindelse med fremlæggelsen.

·         At den studerende har udarbejdet 2 oplæg i samarbejde med sit team. Hvert team skal tilsammen holde 2 oplæg i form af:

o   En gang ugens aktuelle

o   En gang undervisning i et fagligt materiale for holdet eller et fagdidaktisk oplæg om undervisningstilrettelæggelse, ud af huset aktiviteter, prøvespørgsmål, undervisningsmaterialer, herunder digitale lærermidler, spil mv.

·         At den studerende sammen med sit team har udarbejdet og afleveret:

o   Et begrundet undervisningsforløb 8-12 lektioner. Med begrundet valg af 3 centrale kernebegreber (8 sider). Opgaven skal bestås. Der gives skriftlig respons.

o   Et prøveoplæg til skolen med kilder (4 sider). Opgaven skal godkendes.

o   En praksistilknytningsopgave: Den studerende gennemfører i et team af medstuderende en undersøgelse af hvordan politiske aktører kan bidrage til elevernes samfundsfaglige kundskaber og demokratiske kompetencer gennem en vurdering af de skolemidler og læringsmuligheder, der er tilgængelige i fx politiske partier, folketinget, EU, interesseorganisationer. Der udvælges et materiale, som vurderes at kunne anvendes i undervisningen.  (6 sider). Opgaven skal godkendes.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V