Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

NT3: Natur, teknik og samfund

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Natur/teknologi

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk, men tekster på engelsk og nabosprog vil forekomme.

 

Kort beskrivelse af modulet

I modulet arbejdes med hvordan natur/teknik kan bidrage til elevernes dannelse og give dem handlekompetence i forhold til store samfundsspørgsmål med udgangspunkt i arbejde med interessemodsætninger.

 

Evt. Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til natur/teknik med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder der omhandler tematikker omkring handlekompetence, interessemodsætninger og uddannelse for bæredygtig udvikling.

 I studieforløbet indgår det teoretiske vidensgrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver

Kompetenceområde 3: Natur/tekniks kerneområder (1): menneskets samspil med naturen og teknologianvendelse

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle natur/teknik-under­visning med naturfaglige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes almendannelse

·         planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen og anvendelse af teknologi

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og forståelse af omverdenen

 

planlægge og gennemføre natur/teknik-undervisning, hvor naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende

naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige, teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden om inddragelse af omverden i undervisningen

inddrage eksempler på naturvidenska­bens og teknologiens anvendelse i samfundet i natur/teknik-undervisningen

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

planlægge og gennemføre natur/teknik-undervisning, der udvikler elevernes handlekompetence i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi

argumentation og samfundsmæssige interessemodsætninger

 

planlægge og gennemføre natur/teknik-undervisning vedrørende faglige diskussioner af politiske og økonomiske interessekonflikter

naturvidenskabernes bidrag i tværfagligt samarbejde med andre vidensområder.

planlægge og gennemføre natur/teknik-undervisning i samarbejde med skolens øvrige fag og obligatoriske emner

dyrs og planters tilpasning i økosystemer, menneskers levevilkår

planlægge og gennemføre undervisning i interessemodsætninger om dyrs, planters og menneskers levevilkår forskellige steder på jorden

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 85 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 100 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 85 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 5 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Modulet er et praksissamarbejde modul. Rammerne for praksissamarbejdet er beskrevet under afsnittet om praktikvirksomhed i studieordningen.

 

Deltagelseskrav

 

Titel

Synopsis progression

Type/Form

Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende. Undervisningsforløb til 6. klasse. Fokus på progression til naturfag i overbygningen

Omfang

Maks. 5 normalsider

Bedømmelse

Synopsen vurderes godkendt så frem den er afleveret

Respons

Mundtlig respons

 

Titel

Synopsis evaluering

Type/Form

Individuel skriftlig opgave.  Undervisningsforløb til 4. klasse. Fokus på evaluering

Omfang

Maks. 5 normalsider

Bedømmelse

Synopsen vurderes godkendt så frem den er afleveret

Respons

 

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V