Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

NT2: Natur/teknik i indskolingen

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Natur/teknologi

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk, men tekster på engelsk og nabosprog vil forekomme.

 

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul fokuseres på at udvikle og planlægge natur/teknik undervisning med udgangspunkt i de yngste elevers interesser for de naturfaglige og teknologiske fænomener eleverne møder i deres hverdag . Gennem hele modulet lægges der særlig vægt på de fagdidaktiske problemstillinger der vedrører natur/teknik undervisning i 1.- 3. klasse, herunder:

·         børns oplevelser og fortolkninger af naturfaglige fænomener og sammenhænge i deres hverdag og nære omverden. Der arbejdes med hvordan man gradvist udvikler et naturfagligt begrebsapparat og lærer at genkende og identificere naturfaglige problemstillinger.

·         læringsteori om børns kognitive udvikling set i forhold til naturfagenes abstrakte repræsentationsformer og tankegang

·         undersøgelsesmetoder som sansning, direkte iagttagelse, beskrivelse, undersøgelse og afprøvning

·         overgangen fra daginstitution til skole og indføring i skolens naturfaglige fagrække

·         fastholdelse og konsolidering af børnenes interesse for naturfaglige emner

Faglige områder er b.la.:

·         konstruktioner i natur og teknologi

·         udvalgte dyr og planters livsbetingelser

·         lokal bebyggelse og infrastruktur 

·         stoffer, materialer og naturfaglige fænomener som børn typisk møder i hverdagen

Innovation og brug af digitale læremidler og undersøgelsesmetoder indgår som centrale dele af studieprocessen og i forhold til praksis i skolen.

 

Evt. Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til natur/teknik med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder der omhandler tematikker inden for naturfagsundervisning for skolens yngste elever. Indholdsområder vil bl.a. være:

Naturfagenes betydning i grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster.

I studieforløbet indgår det teoretiske vidensgrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på natur/teknik-undervisning

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver

Kompetenceområde 3: Natur/tekniks kerneområder (1): menneskets samspil med naturen og teknologianvendelse

Kompetenceområde 4: Natur/tekniks kerneområder (2): den nære og fjerne omverden

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

·         begrundet  anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle undervisning i natur/teknik

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle natur/teknik-under­visning med naturfaglige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes almendannelse

·         planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen og anvendelse af teknologi

·         planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i natur og teknologi i den nære og fjerne

omverden.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning

 

udvikle undervisning i natur/teknik på et naturfagsdidaktisk grundlag

betydning af elevernes egne undersøgelser i undervisningen

 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og formulere hypoteser

formativ og summativ evaluering i naturfagsundervisning

evaluere natur/teknikundervisning og såvel den enkelte elevs som grupper af elevers udbytte

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i naturfagene

planlægge og gennemføre fagsprogsudviklende undervisning

nyere forskning inden for naturvi­den­skab

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forsk­ning i undervisning

principper for strukturer, funktioner og konstruktioner, der optræder i natur og teknologi

arbejde innovativt og undersøgelsesbaseret med modeller for strukturer og systemer i natur og teknologi

lokal bebyggelse og infrastruktur

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der inddrager lokalsamfundet og

dyrs og planters tilpasning i økosystemer, menneskers levevilkår

planlægge og gennemføre undervisning i interessemodsætninger om dyrs, planters og menneskers levevilkår forskellige steder på jorden

naturfaglige hverdagsfænomener

planlægge og gennemføre undervisning om naturfaglige fænomener, som elever møder i hverdagen

levende organismer, landskaber og levesteder

inddrage den lokale natur i undervisningen

brug af laboratorier, udeundervisning og uformelle læringsmiljøer

vælge fysiske rammer i forhold til undervisningens naturfaglige mål og indhold under hensyntagen til såvel den enkelte elevs som grupper af elevers læreproces

grundstoffer og materialers egenskaber, anvendelse og stofkredsløb

 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning om stoffer og materialer, som elever typisk møder i hverdagen

mønstre og systemer i natur og teknologi og

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning om mønstre og strukturer med særlig opmærksomhed på progression fra det konkrete, nære og enkle til det fjerne, abstrakte og komplekse

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 85 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 100 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 85 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 5 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis:

I dette modul indgår et samarbejde med Københavns Skolehaver eller tilsvarende eksternt læringsmiljø.

 

Deltagelseskrav

 

Titel

Synopsis forforståelse

Type/Form

Skriftlig opgave. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

Undervisningsforløb til 1.klasse. Fokus på afdækning af forforståelse med inddragelse af elevernes hverdagsopfattelser og erfaringer.

Omfang

Maks. 5 normalsider

Bedømmelse

Synopsen vurderes godkendt så frem den er afleveret

Respons

Skriftlig respons

 

Titel

Synopsis praktisk eksperimentelt arbejde

Type/Form

Individuel skriftlig opgave.

Undervisningsforløb til 3. klasse. Fokus på praktisk og eksperimentelt arbejde i natur/teknik.

Omfang

Maks. 5 normalsider

Bedømmelse

Synopsen vurderes godkendt så frem den er afleveret.

Respons

 

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

 

 

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V