Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

NT1: Natur/teknik på mellemtrinnet

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Natur/teknologi

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk men tekster på engelsk og nabosprog vil forekomme.

 

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul belyses de særlige problemstillinger der vedrører natur/teknik-undervisning i 4.-6.klasse. I perioden fra 4.-6. klasse ændrer elevernes interesse for naturvidenskab sig fra det mere enkle og umiddelbare til det mere strukturerede og specifikke. I modulet belyses forhold som fastholder og styrker elevernes interesse for naturfag, deres praktiske færdigheder, kreativitet og evner til samarbejde og respekt for samspillet mellem menneske og natur. På modulet belyses især

·         faglige temaer som fx ressourcer og energistrømme, menneskers fysiologi, menneskets sundhed, levevilkår og livsstil, universets opståen og udvikling, solsystemet og planeten Jorden

·         faglig læsning og brug af læremidler og teknologianvendelse i hverdagen

·         progression, naturvidenskabelige kompetencer, og hvordan naturfaglige undervisningsressourcer og elevernes egne undersøgelser bidrager til at styrke natur/teknik i det samlede skoleforløb

Innovation og brugen af digitale læremidler og undersøgelser indgår som vigtige dele af studieprocessen også i forhold til anvendelse i skolen.

 

Evt. Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til natur/teknik med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder der omhandler tematikker inden for naturfagsundervisning der er relevante for undervisningen af elever på skolens mellemtrin. Indholdsområder vil bl.a. være: Naturfagenes betydning i grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster.

 I studieforløbet indgår det teoretiske vidensgrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på natur/teknik-undervisning

Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver

Kompetenceområde 3: Natur/tekniks kerneområder (1): menneskets samspil med naturen og teknologianvendelse

Kompetenceområde 4: Natur/tekniks kerneområder (2): den nære og fjerne omverden

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

·         begrundet  anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle undervisning i natur/teknik

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle natur/teknik-under­visning med naturfaglige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes almendannelse

·         planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen og anvendelse af teknologi

·         planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i natur og teknologi i den nære og fjerne omverden

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning

udvikle undervisning i natur/teknik på et naturfagsdidaktisk grundlag

betydning af elevernes egne undersøgelser i undervisningen

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og formulere hypoteser

naturfaglige kompetencer, herunder modellerings-, undersøgelses-, repræsentations- og perspektiveringskompetence samt elevers faglige og udviklingsmæssige progression

planlægge og gennemføre kompetenceudviklende naturfagsundervisning der er afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige progression

 

naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it

 

anvende undervisningsressourcer

læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige genrer i naturfagene og formidling gennem digitale medier,

planlægge og gennemføre undervisning med varieret brug af mundtlige og skriftlige arbejdsformer

hovedtræk af naturvidenskabernes historie og fi­lo­sofi

planlægge og gennemføre natur/teknik-undervisning med historiske og filosofiske aspekter af natur­videnskaben

nyere forskning inden for naturvi­den­skab

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forsk­ning i undervisning

ressourcer og energistrømme, vedvarende og ikke vedvarende energiformer

undervise i ressourcer, ressourceforbrug og energistrømme med bæredygtighed som perspektiv

menneskets fysiologi, sundhedsundervisning

undervise i menneskets fysiologi med sundhedsmæssig handlekompetence som perspektiv

dyrs og planters tilpasning i økosystemer, menneskers levevilkår

planlægge og gennemføre undervisning i interessemodsætninger om dyrs, planters og menneskers levevilkår forskellige steder på jorden

brug af laboratorier, udeundervisning og uformelle læringsmiljøer

vælge fysiske rammer i forhold til undervisningens naturfaglige mål og indhold under hensyntagen til såvel den enkelte elevs som grupper af elevers læreproces

systematik og evolution

undervise om livets udvikling i et naturvidenskabeligt perspektiv

grundstoffer og materialers egenskaber, anvendelse og stofkredsløb

 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning om stoffer og materialer, som elever typisk møder i hverdagen

universets opståen og udvikling,  solsystemet og planeten Jorden

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning om universet, solsystemet og planeten Jorden

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 85 arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 100 arbejdstimer

kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende: 85 arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende. Initieret af studerende: 5 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

De studerende skal som en del af modulet indgå i Dansk Naturvidenskabsfestival i uge 39 eller tilsvarende arrangement planlagt af underviseren.

 

Deltagelseskrav

 

Titel

Sikkerhedskursus

Type/Form

Aktiv deltagelse hele dagen

Omfang

1 dags kursus

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået

Respons

 

 

Titel

Synopsis eksterne læringsrum

Type/Form

Skriftlig opgave. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-3 studerende.

Undervisningsforløb til 5. klasse. Fokus på undervisning i eksterne læringsrum.

Omfang

Maks. 5 normalsider

Bedømmelse

Synopsen vurderes godkendt så frem den er afleveret.

Respons

Skriftlig respons

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V