Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MU3: Musikundervisning med musikforståelse - i teori og praksis

Studieordning: 2014 (LU 13, Frb.)

Fag: Musik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet

10 ECTS

Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Den studerendes forståelse af musik som kulturbærende og historisk fænomen udvikles og kvalificeres. Der arbejdes med eksemplariske læremidler og aktivitetsformer der bl.a. indebærer at den studerende tilegner sig færdigheder i både at spille og synge, skabe musik, lytte til musik, fortolke og analysere musik og til at reflektere over musikken og musikalske forhold i samfund og kulturliv. Centralt er refleksion over musikalsk læring og i særdeleshed musikforståelse i relation til et inkluderende læringsmiljø hvor for­skel­lighed og dermed undervisnings­differentiering står centralt.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til musik med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Faget har sin basis fra to forskellige videns- og færdighedsdimensioner; en kunstnerisk  og en vidensbaseret. Modulet bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens kvaliteter og mangfoldighed.

Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

De fire kompetenceområder med hovedvægt på kompetenceområde 3 og 4.

Kompetenceområde 1: Musikudøvelse

Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben

Kompetenceområde 3: Musikforståelse

Kompetenceområde 4: Musikdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet:

Den studerende kan

·         begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik

·         varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen

·         begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik

 

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

læreprocesser og organisering

etablere læringsrum for elevers selvstændige arbejde med musikudøvelse

musikteori, notation, arrangement, instrumentation og satslære og musikalske læremidler

arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt udvalg af stilarter for varierede målgrupper med forskellige pædagogiske formål

kreative processer, musikalsk interpretation og varierede udtryksformer

skabe musik på baggrund af egne vokale og instru­men­tale færdigheder med musikalsk nysgerrighed, auten­ti­ci­tet og overblik

it og  internetressourcer

anvende it og anden teknologi som arbejdsredskab og kreativt værktøj

musik i et historisk, psykologisk, oplevel­ses­mæssigt, æstetisk og samfundsmæssig per­spek­tiv herunder forskellige musikkulturer, børne- og ungdomskulturer samt musik og medier

perspektivere musik som strukturelt, æstetisk, kulturelt og historisk fænomen

musikteori og musikalsk analyse

fortolke musik i et bredt udvalg af stilarter og genrer

hørelære, musikalsk frasering, instrument- og stemmeteknik og -brug i forskellige musikalske stilarter

udtrykke musikalsk forståelse gennem vokal og instru­men­tal udøvelse

musikalske genrer, stilarter og musikhistorie

formidle musik i forskellige genrer og stilarter fra forskellige historiske perioder

metoder til musiklytning og musikalsk udvikling

planlægge, gennemføre og evaluere varieret og aktive­ren­de undervisning i musiklytning og musik­oplevelse

musikkens betydning som eksistentielt, æste­tisk, kulturbærende og identitetsskabende fænomen, begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og indhold

formulere differentierede undervisnings- og

læringsmål for musikundervisning

musikalsk læring og progression, undervisnings­differentiering, læreplaner i musik og lære­midler i musikfaget

udvælge undervisningsindhold til såvel enkelt­­aktiviteter som længere forløb differentieret og inkluderende

musikpædagogisk teori, elevernes musikalske udvikling, æstetiske læreprocesser, musika­li­tetsteori

varetage undervisning med øje for elevernes musikalske forudsætninger, udvikling og potentialer

evalueringsmetoder og observation og iagt­tagelse som metoder til at skabe viden om musikundervisning i folkeskolen

analysere egen og andres musikundervisning med henblik på udvikling af musikundervisning i folkeskolen gennem anvendelse af data fra evalueringer

læremidler samt resultater fra forskning og udviklingsarbejde

analysere undervisningsmidler hensigtsmæssigt i forhold til undervisningens mål og centrale indhold samt resultater fra forskning og udviklingsarbejde

tværfaglighed og

anvende musikfaget i samspil med andre fag og aktiviteter på skolen og

musikkens betydning som motorisk/fysisk, psykologisk, socialt og kulturelt fænomen

bidrage til skolens almene dannelsesopgave både i musikfaget og på skolen generelt

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af underviser: 95  arbejdstimer

Kategori 2: Deltagelse af studerende, initieret af underviser: 105  arbejdstimer

Kategori 3: Deltagelse af studerende, initieret af studerende: 65  arbejdstimer

Kategori 4: Deltagelse af underviser og studerende, initieret af studerende: 10  arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Den studerende udrustes til at kunne forholde sig til og kunne inddrage musikaktiviteter i folkeskolen og kunne sætte disse i relation til musik i samfund og kulturliv.

 

Forudsætningskrav

·         Deltagelse i brugsklaverprøve

·         Deltagelse i sangprøve

·         Mundtlig/praktisk fremlæggelse af faglig-pædagogisk projekt

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav

Oversigt over studieordning 2014 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V